นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1323
ความเห็น: 0

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการรักเกษตร 2559

โครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

การรับนักศึกษา โครงการรักเกษตร เกิดขึ้น จากวัตถุประสงค์เพื่อรักนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ที่มีความสนใจและตั้งใจจริงในการพัฒนางานด้านการเกษตร เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน 6 สาขาวิชา คือ  พืชศาสตร์  ปฐพีศาสตร์  การจัดการศัตรูพืช  วาริชศาสตร์  พัฒนาการเกษตร  และสัตวศาสตร์

ทั้งนี้จากการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก มีจำนวน 64 คน ได้แก่

ที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1

นางสาวกิตติกานต์ ชโนทาหรณ์

พะตงประธานคีรีวัฒน์

สงขลา

2

นางสาวขนิษฐา สุวามีน

พิมานพิทยาสรรค์

สตูล

3

นางสาวจุไรรัตน์ คงพรหม

เทพมิตรศึกษา

สุราษฎร์ธานี

4

นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์สว่าง

อักษรศิริ

สงขลา

5

นางสาวชญานันท์ อินเอก

พะตงประธานคีรีวัฒน์

สงขลา

6

นางสาวชลธิชา ประทีปโกมุท

สวนศรีวิทยา

ชุมพร

7

นางสาวชิดชนก พงษ์ประยูร

สตรียะลา

ยะลา

8

นางสาวโซเฟีย นาวีเยาะ

ธรรมวิทยามูลนิธิ

ยะลา

9

นางสาวญาณิศา บุญญานุวัตร์

มหาวชิราวุธ

สงขลา

10

นางสาวณัฐกานต์ นุ่นไฝ

พิมานพิทยาสรรค์

สตูล

11

นางสาวณิชากร ละอองแก้ว

ระโนด

สงขลา

12

นางสาวธิดา หนูบุตร

สตรีพัทลุง

พัทลุง

13

นางสาวนัชธาวัลย์ ยกรัตน์

สามบ่อวิทยา

สงขลา

14

นางสาวนัดดา บิลยะแม

อักษรศิริ

สงขลา

15

นางสาวนิตยา ครุวรรณพัฒน์

วชิรานุกูล

สงขลา

16

นางสาวนุสรี ยาสุโกะ

ธรรมวิทยามูลนิธิ

ยะลา

17

นางสาวบุษกร บุญพ่วน

สตรีทุ่งสง

นครศรีธรรมราช

18

นางสาวเบ็ญจวรรณ เทพบุตร

สวนศรีวิทยา

ชุมพร

19

นางสาวปวีณา หัสมา

กำแพงวิทยา

สตูล

20

นางสาวพรนภา สาระทรัพย์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ภูเก็ต

21

นางสาวพัชรี โชโต

พะตงประธานคีรีวัฒน์

สงขลา

22

นางสาวภัคจิรา เทพสุริวงค์

พะตงประธานคีรีวัฒน์

สงขลา

23

นางสาวมูอามาล๊ะห์ เซ็งแมดี

ศรีฟารีดาบารูวิทยา

ยะลา

24

นางสาวเมธาพร มีแสง

พะตงประธานคีรีวัฒน์

สงขลา

25

นางสาวยุพารัตน์ ห่อกุล

อำมาตย์พานิชนุกูล

กระบี่

26

นางสาวรัชดาภรณ์ สุทธิวรรณกุล

กันตังพิทยากร

ตรัง

27

นางสาวรัตตะวัน สมเสน

ป่าพะยอมพิทยาคม

พัทลุง

28

นางสาวรุสนาณีย์ เจ๊ะเงาะ

ศรีฟารีดาบารูวิทยา

ยะลา

29

นางสาววิลาสิณี ศรีสุวรรณ

นราสิกขาลัย

นราธิวาส

30

นางสาวศศิวิมล ดังศรีเทศ

วชิรานุกูล

สงขลา

31

นางสาวศิริพร  รังษี

บางแก้วพิทยาคม

พัทลุง

32

นางสาวสมัชญา ลีละกุล

หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

สงขลา

33

นางสาวสุทธิกานต์ จันทร์งาม

พะตงประธานคีรีวัฒน์

สงขลา

34

นางสาวสุทธิดา วตะภรณ์

อำมาตย์พานิชนุกูล

กระบี่

35

นางสาวสุภัสสรา พงษ์ชิราวุธ

สามบ่อวิทยา

สงขลา

36

นางสาวสุภาวดี  นกน้อย

ควนเนียงวิทยา

สงขลา

37

นางสาวอริสรา หีมสุหรี

สตรียะลา

ยะลา

38

นางสาวอังคณา ป้อมสกุล

คณะราษฎรบำรุง

ยะลา

39

นางสาวอัมรี แวหามะ

ศรีฟารีดาบารูวิทยา

ยะลา

40

นางสาวอาวาตี  ยือแร

ประสานวิทยามูลนิธิ

ปัตตานี

41

นางสาวอินทุอร ธรรมสอน

สวนศรีวิทยา

ชุมพร

42

นางสาวอิสซะห์  ดือรามะ

ประสานวิทยามูลนิธิ

ปัตตานี

43

นางสาวฮัสนีรา ย๊ะห์

มัธยมสุไหงปาดี

นราธิวาส

44

นายกนกพล  เอี้ยวเหล็ก

พิมานพิทยาสรรค์

สตูล

45

นายกิตติธัช ไชยรัตน์

วชิรานุกูล

สงขลา

46

นายเจสันต์  ขวัญแก้ว

ควนเนียงวิทยา

สงขลา

47

นายเชฎฐพร แก้วเขียว

วชิรานุกูล

สงขลา

48

นายไซยิดบูคอรี อัลอิดรุส

ศาสนูปถัมภ์

ปัตตานี

49

นายณัฐดนัย เพชรคนชม

สตรีระนอง

ระนอง

50

นายณัฐวัฒน์ ชนะกุล

พนมเบญจา

กระบี่

51

นายณัฐวุฒิ แก้วพลอย

คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

กระบี่

52

นายตะวัน เกตุสุวรรณ

วชิรานุกูล

สงขลา

53

นายธนะพัฒน์ บิลภัทร์

อักษรศิริ

สงขลา

54

นายธนาวุฒิ  บ้านนบ

สันติวิทยา

กระบี่

55

นายธัญพัฒน์  เกสรินทร์

นราสิกขาลัย

นราธิวาส

56

นายนนทวัฒน์ พรหมพินิจ

วชิรานุกูล

สงขลา

57

นายนาสือรี โซ๊ะรี

ตากใบ

นราธิวาส

58

นายปัญญาวัตร ชูชุม

วชิรานุกูล

สงขลา

59

นายยศวิสิทธิ์ เชษฐศิริพงศ์

ห้วยยอด

ตรัง

60

นายวุฒิภัทร พลรัตน์

พะตงประธานคีรีวัฒน์

สงขลา

61

นายศลิษฎ์ สุชาติ

มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์

สุราษฎร์ธานี

62

นายศุภากร สังเวียน

วชิรานุกูล

สงขลา

63

นายสัณหณัฐ ชูแสง

พัทลุง

พัทลุง

64

นายอนุรักษ์ ทำศรี

สันติวิทยา

กระบี่

 

ซึ่ง ผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกให้มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 

 ณ ลานเรือ อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. เพื่อเข้ารับฟังการแนะนำสาขาวิชา การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ (กรณีสอบผ่านข้อเขียน) ต่อไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://natres.psu.ac.th/th/detail.php?id=158

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 ธันวาคม 2558 16:23 แก้ไข: 23 ธันวาคม 2558 09:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์), และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.118.225
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ