นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5369
ความเห็น: 6

การคิดภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน (2)

มารู้จัก Mbunsong Model หน่อยนะครับ (555)

ครั้งก่อนค้างไว้ที่การทำ TOR โดยภายหลังจากที่มีการทำ TOR กันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว ก็มีคำถามขึ้นมาว่า
1. กรณีที่บุคลากรทำงานอื่นๆ นอกเหนือจาก TOR ที่ทำไว้จะเป็นอย่างไร? ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานยืดหยุ่นให้อย่างไร บางหน่วยอาจจะยืดหยุ่น บางหน่วยอาจเข้มงวดกับ TOR เอ! แล้วเอาอย่างไรกันดี
2. กรณีที่บุคลากรไปให้บริการ ช่วยเหลืองานอื่นๆ เช่น งานทางศิลปวัฒนธรรม งานสหกรณ์ออมทรัพย์ งานคุมสอบ (ที่ไม่มีค่าตอบแทน)งานจัดประชุมสัมมนาที่นอกเหนือจาก TOR ท่านคิดภาระงานอย่างไร?
บุคลากรบางท่านทำงานพิเศษ จนลืมงานประจำ ท่านคิดภาระงานอย่างไร?

3.บุคลากรบางคน ไม่รับงานอื่นๆ เลย ถ้าไม่จำเป็น เนื่องจากอยู่นอกเหนือ TOR ที่ได้ตกลงไว้ นอกจากถูกคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจริงๆ จึงต้องลงมือปฏิบัติ แล้วค่อยลงไปรายงานผลงานนอกเหนือจาก TOR ในภายหลัง

สิ่งเหล่านี้ถ้าคิดว่าเป็นปัญหามันก็เป็น คิดว่าไม่เป็นมันก็ไม่เป็น ครับ อยู่ที่การคิดและวิจารณญาณของแต่ละท่าน แต่ที่แน่ๆ แต่ละหน่วยงานน่าจะคิดไม่เหมือนกัน ที่นี้ล่ะผมจึงมานั่งคิดเล่นๆ ว่าถ้าจะมีการรายงานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมภาระงานที่ปฏิบัติอยู่ ก็น่าจะดี

ซึ่งกรอบที่ผมจะเสนอนี้ คล้ายๆ กับการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการสมัยก่อน แต่เอามาตีกรอบให้ชัดขึ้น ตั้งชื่อใหม่ให้ว่า ระบบรายงานภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน หรือ Mbunsong Model (555)

อันดับแรกพยายามจัดกลุ่มของบุคลากรสายสนับสนุนก่อนอย่างง่ายๆ พบว่า ระดับของบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกได้ดังนี้
1. ระดับปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่ต่างๆ/พนักงานฝ่ายต่างๆ)
2. ระดับจัดการ (หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย/หัวหน้าฝ่าย เป็นต้น)
3. ระดับบริหาร (ผู้อำนวยการ/เลขานุการคณะ/รองผู้อำนวยการ เป็นต้น)

อันดับต่อมา กรอบภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า ภาระงานโดยกว้างๆ ของบุคลากรสายสนับสนุน สามารถแบ่งเป็นกลุ่ม ภาระงานต่างๆ ดังนี้
1. ภาระงานบริหาร เช่น ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าโครงการ เป็นต้น
2. ภาระงานตามตำแหน่งงานที่ได้รับการว่าจ้างมา ต่อไปจะเรียกว่าภารกิจหลัก
3. ภาระงานอื่นๆ เช่น รวมถึงงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย งานคุมสอบ(ที่ไม่ได้ค่าตอบแทน)จัดประชุม สัมมนา กรรมการจัดงาน การเป็นกรรมการต่างๆ ที่ไม่ใช่กรรมการตามหน้าที่ ที่ท่านรับผิดชอบ งานตรวจรับครุภัณฑ์   เป็นต้น
4. ภาระงานเชิงพัฒนา ในรูปแบบของงานวิจัยและผลงาน ถามว่าสายสนับสนุนทำวิจัยและสร้างผลงานได้หรือไม่ คำตอบว่าได้ เช่น การทำวิจัยสถาบันที่เกี่ยวกับงาน และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอเลื่อนตำแหน่ง ถามว่าแล้วใช้เวลางานในการทำผลงานได้หรือไม่ (อาจจะได้คำตอบไม่เหมือนกัน บางคนอาจบอกถือเป็นภารกิจหลักด้วยถามใจตัวเองดูก่อนนะครับ)

สำหรับบุคลากรที่อยู่มานานแล้ว ดูภารกิจแล้วคุ้นๆ มั๊ย เคยเขียนตอนประเมินบ่อยๆ นะครับ จำได้หรือเปล่า สำหรับผมแล้วการทำ TOR เป็นเพียงภาระงานหลักเท่านั้นเองครับ แล้วภาระงานส่วนอื่นๆ หายไปไหนล่ะ?

จากการที่ได้แบ่งกลุ่มระดับของบุคลากรและแบ่งกลุ่มตามกรอบภาระงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนหลักๆ เป็นตุ๊กตาเอาไว้ ทีนี้ ลองมา Cross ระดับของบุคลากร กับกรอบภาระงาน อาจจะจำแนกได้ดังนี้

1. ระดับปฏิบัติการ เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นต้น  ต้องทำงานหลัก งานอื่นๆ และงานเชิงพัฒนา จำแนกสัดส่วนกว้างๆ ได้ดังนี้
แบบที่ 1 สัดส่วนงานหลัก :งานอื่นๆ : งานเชิงพัฒนา เป็น 80:20:0
แบบที่ 2 สัดส่วนงานหลัก :งานอื่นๆ : งานเชิงพัฒนา เป็น 70:20:10
แบบที่ 3 สัดส่วนงานหลัก :งานอื่นๆ : งานเชิงพัฒนา เป็น 80:10:10
แบบที่ 4 สัดส่วนงานหลัก :งานอื่นๆ : งานเชิงพัฒนา เป็น 50:50:0
หรือ แบบที่ 5 สัดส่วนงานหลัก :งานอื่นๆ : งานเชิงพัฒนา เป็น 100:0:0
สัดส่วนนี้ แต่ละคน แต่ละตำแหน่ง แต่ละหน่วยงานสามารถกำหนดความเหมาะสมของหน่วยงานได้ (เนื่องจากเป็นแค่  Model จึงไม่มีมาตรฐานกลางครับ)

2. ระดับจัดการ (หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย/หัวหน้าฝ่าย เป็นต้น)โดยหลักต้องมีภาระงานบริหาร งานหลัก งานอื่นๆและงานเชิงพัฒนา ตัวอย่างการแบ่งสัดส่วนได้ดังนี้
แบบที่ 1 สัดส่วนงานบริหาร : งานหลัก : งานอื่นๆและงานเชิงพัฒนา เป็น 50:40:10
แบบที่ 2 สัดส่วนงานบริหาร : งานหลัก : งานอื่นๆและงานเชิงพัฒนา เป็น 40:40:20
สัดส่วนนี้ แต่ละคน แต่ละตำแหน่ง แต่ละหน่วยงานสามารถกำหนดความเหมาะสมของหน่วยงานได้ (เนื่องจากเป็นแค่ Model จึงไม่มีมาตรฐานกลางครับ)

3. ระดับบริหาร (ผู้อำนวยการ/เลขานุการคณะ/รองผู้อำนวยการ เป็นต้น) โดยหลักต้องมีภาระงานบริหาร งานหลัก งานอื่นๆและงานเชิงพัฒนา ตัวอย่างการแบ่งสัดส่วนได้ดังนี้
แบบที่ 1 สัดส่วนงานบริหาร : งานหลัก : งานอื่นๆและงานเชิงพัฒนา เป็น 80:10:10
แบบที่ 2 สัดส่วนงานบริหาร : งานหลัก : งานอื่นๆและงานเชิงพัฒนา เป็น 100:0:0
สัดส่วนนี้ แต่ละคน แต่ละตำแหน่ง แต่ละหน่วยงานสามารถกำหนดความเหมาะสมของหน่วยงานได้ (เนื่องจากเป็นแค่ Model จึงไม่มีมาตรฐานกลางครับ)

พักไว้แค่นี้ ให้ขบคิดและถกเถียงกันในใจก่อนนะครับ ท่านใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง น่าจะเพิ่มเติมอะไรอีก มันยังขาดอะไรไป ลองเสนอความเห็นมานะครับ ครั้งหน้าจะมาทดลองระบบการคิดภาระงานและการบันทึกภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน กันนะครับ
 

หมายเหตุ : ข้อเขียนนี่เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนะครับ หากมีข้อผิดพลาด ให้แนะนำ บอกกล่าว ต่อว่า มาได้โดยตรงครับ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 25 ธันวาคม 2550 21:44 แก้ไข: 28 สิงหาคม 2551 07:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อยากเห็นการคิดภาระงาน Mbunsong Model  แล้วสิค่ะว่าคิดไง

ว๊าวว ! มาคนแรกเลย ต้องติดตามต่อไปน้อง ตอนนี้กำลังเค้น Mbunsong Model อยู่ ครับ

สวัสดีค่ะ
อ่านแล้วเกิดคำถามในใจค่ะ ว่าแต่ละหน่วยงานควรต้องกำหนดไหมว่า จะมีสัดส่วนของคนทำงาน เช่นระดับปฏิบัติ แบบ 1-5 เป็นอย่างไร คิดต่อเล่นๆ น่ะค่ะว่า ถ้าใน 1 หน่วยงาน มีคนทำแบบ 4 คือ 50:50:0 เยอะๆ นี่ ..น่าคิดนะคะ   และก็อยากเห็น mbunsong model เหมือนกันค่ะ

ขอบคุณสำหรับ Comment ของคุณ เจนวดี  ครับ ผมว่าการกำหนดสัดส่วนของคนทำงานนั้น ให้คำนึงถึงภารกิจของหน่วยงานเป็นหลักครับ โดยอาจจะมีการกำหนดร่วมกัน ว่าหน่วยงานเราต้องการทำภารกิจหลัก ภารกิจอื่นๆ และภาระงานเชิงปริมาณ เป็นปริมาณเท่าไร จากนั้นค่อยกำหนดที่ตัวบุคคลแต่ละคนว่า สามารถทำงานตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงาน และค่อยดูภาระงานเฉลี่ยรวมว่าได้ตามที่หน่วยงานตั้งไว้หรือไม่

 วิธีนี้ ก็จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน มีความหลากหลายในเชิงความสามารถ ครับ

อนึ่ง เนื่องจากหน่วยงานแต่ละหน่วยภารกิจไม่เหมือนกัน ดังนั้น ภารกิจหลักของหน่วยงานหนึ่ง อาจจะเป็นภารกิจรองของอีกหน่วยงานหนึ่งก็ได้ ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ภารกิจเกี่ยวกับการทำนุบำรุงวัฒนธรรม ถ้าเป็นของศูนย์วัฒนธรรม ก็ถือเป็นภารกิจหลักครับ ขณะที่ภารกิจนี้ ถ้าเป็นของหน่วยงานอื่น ก็จัดเป็นภาระงานอื่นๆ ไป

Ico48
นายพงศกร คำสิงห์ [IP: 61.47.68.22]
15 ตุลาคม 2552 14:04
#49407

อยากทราบสัดส่วนการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละตำแหน่งในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ ด้วยครับ เช่น

การวางแผน ในแต่ละตำแหน่งกี่เปอร์เซนต์

การควบคุมและติดตาม ในแต่ละตำแหน่งกี่เปอร์เซนต์

การสอนงาน ในแต่ละตำแหน่งกี่เปอร์เซนต์

การปฎิบัติงาน ในแต่ละตำแหน่กี่เปอร์เซนต์

และอ้างอิงจากหนังสืออะไรครับ

ขอบพระคุณมาก

นายพงศกร  คำสิงห์

Ico48
ปัทมาภรณ [IP: 110.164.88.110]
21 ตุลาคม 2553 10:05
#61051

อยากได้แบบฟร์อมทะเบียนประวัติบุคคลากร

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.208.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ