นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 26748
ความเห็น: 13

นักศึกษา กับ นิสิต แตกต่างกันอย่างไร

ผมเคยเข้าใจว่า นักศึกษาที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆ (ปี 1) เรียกว่า นิสิต

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสูง คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภารกิจหลักที่แท้จริงของมหาวิทยาลัย ก็คือ การจัดการเรียนการสอน นี่เอง องค์ประกอบสำคัญของการเรียนการสอน ต้องประกอบด้วยนักศึกษา อาจารย์ (ผู้สอน) กลุ่มผู้สนับสนุน อาคารสถานที่ รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เมื่อพิจารณาเฉพาะนักศึกษา จะพบว่า การใช้ข้อมูลอ้างอิงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งนักศึกษาหัวจริง (นักศึกษาทั้งหมด นักศึกษาใหม่) บางครั้งยังมีคำว่านักศึกษาเต็มเวลา คงจะสร้างความสับสน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับข้อมูลในส่วนนี้ พอสมควร

นักศึกษาเต็มเวลา บางมหาวิทยาลัยใช้คำว่านิสิตเต็มเวลา .. เอ! แล้วนักศึกษา กับ นิสิต แตกต่างกันอย่างไร ทำไมบางมหาวิทยาลัยใช้คำว่านิสิต บางมหาวิทยาลัยใช้คำว่านักศึกษา หรือบางคน บางสถาบัน เรียกรวมๆ กันไปเลยว่า นิสิตนักศึกษา ผมเคยเข้าใจว่านักศึกษาที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆ (ปี 1) เรียกว่า นิสิต แต่ความจริงไม่ใช่ บางมหาวิทยาลัยใช้คำว่านิสิตตลอดทุกชั้นปี .. จึงต้องทิ้งเรื่องนักศึกษาเต็มเวลา/นิสิตเต็มเวลาไว้ก่อน แล้วออกติดตาม สืบเสาะ ความแตกต่างของคำว่านิสิต กับ นักศึกษา

ไปเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

นิสิต  หมายถึง  ผู้ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยบางแห่ง เช่น นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; ศิษย์ที่เล่าเรียนอยู่ในสํานัก, ผู้อาศัย.
นักศึกษา  หมายถึง ผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ/เทียบเท่า ซึ่งเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา.

มาดูประวัติ/ที่มา ของ คำว่า นิสิต  นักศึกษา

คำว่า “นิสิต” นั้นเป็นภาษาบาลี แปลว่า “ผู้อาศัยกับอุปัชฌาย์” เนื่องจากแต่เดิมสถาบันการศึกษาระดับสูงมักมีหอพักให้ผู้เรียนได้พักอาศัยภายในสถาบัน ประกอบกับความนิยมภาษาบาลีด้วยจึงได้ใช้คำนี้โดยทั่วไป

ในอดีต มีแค่ 3 มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ใช้คำว่า นิสิต  คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นับเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของไทย เริ่มต้นจากการเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงถนนประสานมิตร” ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยวิชาการศึกษา” นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของไทยที่สามารถเปิดสอนวิชาชีพครูได้ถึงระดับปริญญา (ก่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (คงสถานะเดิม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (ยุบวิทยาเขต)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา (ยุบวิทยาเขต)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน (ยุบวิทยาเขต)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก (ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม (ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัย มหาสารคาม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยบูรพา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ)

ปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แต่ละแห่งได้มีการเปลี่ยนไปด้วยประการต่าง ๆ แต่ก็ยังคงใช้คำว่า “นิสิต” เหมือนกันหมด ทั้ง ๓ มหาวิทยาลัย (๗ มหาวิทยาลัย) ใช้คำว่า “นิสิต” ด้วยเหตุผลเดียวกัน คือ มีหอพักให้ผู้เรียนอยู่ภายในสถาบัน

ปัจจุบัน มี  7 มหาวิทยาลัยที่ใช้คำว่านิสิต คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยทักษิณ

ยุดต่อมา
ในสมัยที่ประชาธิปไตยพยายามจะเบ่งบาน มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง (ธรรมศาสตร์ หมายถึง วิชาว่าด้วยกฎหมาย) เป็นมหาวิทยาลัยเปิด ไม่มีหอพักให้ผู้เรียน จึงสร้างคำใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เป็น “ไทย ๆ” มากขึ้น จึงใช้คำว่า “นักศึกษา” มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นภายหลังหลายๆ แห่ง แม้จะมีหอพักนักศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย แต่ก็ไม่นิยมใช้คำว่า “นิสิต” เหมือนมหาวิทยาลัย “โบราณ” ที่ก่อตั้งมานานแล้วทั้งหลาย จึงหันไปใช้คำว่า “นักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอง แต่เดิมก็ใช้คำว่า “นิสิต” แต่ภายหลังอธิการบดีท่านหนึ่งซึ่งเป็นนายแพทย์ ก็ได้เปลี่ยนคำว่า “นิสิต” มาเป็นคำว่า “นักศึกษา” ดังนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองก็นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เคยใช้คำว่า “นิสิต” มาก่อน

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเคยทรงศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต อักษรศาสตรมหาบัณฑิต และเคยทรงศึกษาระดับปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร แต่มหาวิทยาลัยดังกล่าวมาแล้วนั้น ปรากฏใช้คำว่า “นิสิต” มาตั้งแต่เดิมแล้ว ไม่ได้เพิ่งมาเปลี่ยนเอาภายหลัง อีกประการหนึ่ง สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็เคยทรงศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกตะวันออก) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ไม่เห็นจะต้องเปลี่ยนคำว่า “นักศึกษา” เป็น “นิสิต” แม้แต่น้อย

อาจจริงอยู่ที่สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเคยทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่สถาบันแห่งนี้ก็ใช้คำว่า “นิสิต” มาตั้งแต่นมนานก่อนที่สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ จะเสด็จเข้าทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เช่นเดียวกัน

เมื่อมาถึงตรงนี้ สรุปว่า นิสิต กับ นักศึกษา เมื่อมาถึงปัจจุบัน มีความหมายเดียวกันครับ .. ตามความเห็นผม ไม่ควรใช้คำว่า นิสิตนักศึกษา  เนื่องจากเป็นความหมายเดียวกัน เหมือนกับเราเขียน คำความหมายเดียวกันซ้อนกัน 2 ครั้ง ครับ 

ที่มา : คุณฌานิศ วงศ์สุวรรณ
http://kucity.kasetsart.org/kucity/WebFormDetailBoard.aspx?BRD_ID=16887&PAGE=1

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 29 เมษายน 2551 22:10 แก้ไข: 28 สิงหาคม 2551 08:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เมื่อก่อนก็เคยสงสัยเหมือนกันครับ หายสังสัยเสียที  ขอบพี่มากครับ

คลายข้อสงสัยได้มากเลยค่ะ ก็สงสัยอยู่ว่านิสิต นักศึกษาต่างกันยังไง

ส่วนการเรียกนิสิตนักศึกษา ด้วยกัน อาจเป็นกรณีที่มีนักศึกษามารวมกันหลายสถาบัน จึงใช้ทั้งคำว่า นิสิตนักศึกษา เพื่อหมายถึงเรียกทั้งมหาลัยที่เรียกนิสิต และมหาลัยที่เรียกนักศึกษา (อันนี้ตามความเข้าใจของตัวเองนะคะ) D:)

Ico48
aloneinthedark [IP: 192.168.100.112]
30 เมษายน 2551 14:02
#28352
เยี่ยมเลย

หาเพลงประกอบเรื่องได้เก่งจริงๆ

ไปขุดมาจากไหนค่ะเนี่ย???

 •  หุ หุ วันนี้น้องพี่พูดกลักการอุดมศึกษาเลยเชียวนะ พี่ขอขยายความเพิ่มเติมจ้า
 •  ใช่แล้วค่ะ นิสิต กับ นักศึกษา มีความหมายเดียวกัน แล้วแต่ละสถาบันตามที่น้องอ้างมาข้างต้นใช้ คำว่า นิสิตหรือนักศึกษา
 • ถ้าเราไปอ่านงานวิจัยหลาย ๆ เรื่องพบว่าเขาใช้คำว่า  นิสิตนักศึกษา พอเราไปดูนิยามศัพท์ของเขา เขาเก็บข้อมูลหลายสถาบันเช่นเก็บข้อมูลจากนิสิตจุฬา นักศึกษาม.สงขลาฯ ม.ศิลปากร ม.เกษตรศาสตร์
 • ถ้าเราพูดถึงผู้ที่เรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็ใช้คำว่านักศึกษาเท่านั้นค่ะ เช่นศึกษารูปแบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ไม่มีคำว่านิสิตนำหน้านักศึกษาจ้า) 
 • แต่ถ้าไปอ่านเอกสารของทบวงมหาวิทยาลัยสมัยนี้คงเป็นสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะใช้คำว่า"  นิสิต นักศึกษา "ค่ะ เพราะหมายความถึงทุกสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในความดูแลจ้า

    นู๋ตาลก็เป็นอีกคนที่เคยสงสัยกะประเด็นนี่ ขอบคุณท่านพี่มากที่ช่วยชี้แนะ อิอิ

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข

ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ

เคยอ่านเจอที่ อ.มนัส ตอบคำถามในหอประวัติไว้เหมือนกันค่ะ http://psuhistory.com/node/22

ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ เพราะสงสัยมานานแล้วครับ เหอๆ

 • อ่อ เป็นจั่งซี้นี่เอง ได้ยินมานาน สงสัยมานาน ได้รู้ก็วันนี้ อิอิ
 • ขอบคุณพี่เอที่มาคลี่คลายปมในใจ (ขนาดนั้นเลย) อิอิ

ปล. เพลงโดนใจมากค่ะ ขอบคุณค่ะ ที่ส่งมาให้ อิอิ

 • มดตะนอยตะแคงตีนเดิน นู๋ตาล มะม่วงเบา เรื่องนี้พี่สงสัยตั้งแต่เข้ามาทำงานใหม่ๆ แล้ว แต่ยังหาแหล่งอ้างอิงไม่ได้ ที่ไปเจอก็ไม่แน่ใจว่า จริงแท้ประการใด
 • ข้าพเจ้าอยากหาเรื่อง  คงต้องเป็นไปตามที่น้องว่า นิสิตนักศึกษา น่าจะใช้เรียกรวมๆ กับทุกสถาบันเพื่อให้ครอบคลุม สำหรับ ม.อ. เราใช้คำว่านักศึกษาก็เพียงพอแล้วครับ
 • คุณ aloneinthedark ไม่รู้เป็นใคร ออกมาที่สว่างๆ บ้างนะครับ จะได้ไม่ต้อง Alone (^_^)
 • คุณ คนชายฝั่ง  เพลงนี้ เป็นเพลงใหม่นะครับ ล่อแหลมกับการโดนจับ .. แต่ก็ไม่วาย ทำจนได้ ชื่อเพลง รักยุค Hi-Tech ของ Sweet นุช
 • พี่ อัมพร  ขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมครับ
 • ขอบคุณพี่ เจนวดี สำหรับ Link เพิ่มเติมที่ให้มา ไม่แน่ใจข้อความที่โพสตาม เว็บบอร์ด ต่างๆ เป็นท่านเดียวกันโพสหรือเปล่า เพราะข้อความเหมือนกัน เพียงแต่เอามาตกแต่งหน้าตาใหม่
 • น้อง รองเท้าคู่เดียวกัน ของ ฉัน และ เธอ  เปลี่ยนชื่ออีกแล้ว .. ไม่แน่ใจว่า ของน้องมีกี่ปม .. ดีใจจัง ที่คลี่คลายให้ได้ 1 ปม ^_^ สำหรับเพลง มีที่มาตรงที่ฟังของคุณ อิคคิว เลยไปหามาฟังบ้าง รู้สึกถูกใจ .. แล้วหาเบรค ของเว้สป้า เจอหรือยังครับ


Ico48
เด็กแถวนี้ [IP: 115.67.133.182]
26 พฤศจิกายน 2555 19:58
#82207

ตอนเรียน อาจารย์บอกแค่ว่า นิสิตคือนักศึกษาที่พำนักอยู่ในมหาวิทยาลัย(ก็พวกอยู่หอในน่ันล่ะ)

นักศึกษาก็ คนที่ไม่ได้พำนักอยู่ในมหาวิทยาลัย สมัยก่อนเขาเรียกนิสิตเพราะ นักศึกษาต้องอยู่หอในกันหมด

พอมาอ่านที่นี่ ก็รู้สึกว่า ต่างกันนิดหน่อย แต่ อ่านของพี่ก็ เข้าใจดีแล้ว ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูล

Ico48
off99555 [IP: 125.27.10.92]
19 มิถุนายน 2556 23:07
#89199

ผมว่าใช้ได้นะ นิสิตนักศึกษา กลายเป็นคำซ้อนไง คำที่เกิดจากคำสองคำที่มีความหมายเหมือน คล้ายหรือตรงกันข้าม มารวมกันเพื่อเน้นความหมาย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.88.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ