นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(23) ตัวเลขเล่าเรื่อง (1) - หน่วยงานใน ม.อ.

เราอยู่ในมหาวิทยาลัย บางครั้งอาจจะเคยโดนคำถามที่เราก็คิดไม่ถึง เรื่องที่เราควรรู้กับไม่รู้ เช่น มีคำถามว่ามหาวิทยาลัยมีกี่วิทยาเขต ที่ไหนบ้าง หาดใหญ่มีกี่คณะ บุคลากรปัจจุบันมีกีคน นักศึกษาคณะไหนมากที่สุด อา! เป็นคำตอบที่เราบางครั้งก็ไม่รู้ หรือ บา... more »
By mbunsong   created: 09 January 2008 13:27 Modified: 28 August 2008 07:57 [ Report Abuse ]

(11) การคิดภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน (จบ)

จากครั้งที่แล้วการคิดภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน (1)การคิดภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน (2) มีการกำหนดระดับข้าราชการสายสนับสนุน และกรอบภาระงานไว้คร่าวๆ บางท่านอาจจะมีสัดส่วนงานอยู่ในใจแล้ว ที่นี้มาดูการคิดภาระงานกันบ้าง..การคิดภาระงานควรอยู่บนพื้นฐานการ... more »
By mbunsong   created: 27 December 2007 08:35 Modified: 04 May 2009 10:23 [ Report Abuse ]

(6) การคิดภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน (2)

ครั้งก่อนค้างไว้ที่การทำ TOR โดยภายหลังจากที่มีการทำ TOR กันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว ก็มีคำถามขึ้นมาว่า1. กรณีที่บุคลากรทำงานอื่นๆ นอกเหนือจาก TOR ที่ทำไว้จะเป็นอย่างไร? ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานยืดหยุ่นให้อย่างไร บางหน่วยอา... more »
By mbunsong   created: 25 December 2007 21:44 Modified: 28 August 2008 07:55 [ Report Abuse ]

(4) การคิดภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน (1)

ปัจจุบันมหาวิทยาลัย มีระบบการคิดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานภาระงานอาจารย์ โดยกำหนดภารกิจอาจารย์ ใน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานบริหารและอื่นๆ โดยการน... more »
By mbunsong   created: 24 December 2007 22:37 Modified: 28 August 2008 07:54 [ Report Abuse ]