นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 1919
ความเห็น: 3

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สิ่งควรรู้เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน

ช่วงนี้ มีสิ่งควรรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกเหนือจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กว่าเรา ๆ จะท่องจำได้ขึ้นใจก็หนักหนาสาหัสพอสมควร เรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมจากเดิมบ้าง ถือว่าเอาไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่มหาวิทยาลัยฯ เรา จะรับการประเมินคุณภาพภาพภายใน ในต้นเดือนหน้านะคะ

 

วิสัยทัศน์ (vision)
“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน”

 

พันธกิจ (Mission)
• พันธกิจ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ

• พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล

• พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

 

วัฒนธรรม (Culture)
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

 

ค่านิยม (Core Values)

ค่านิยม ความหมาย "PSU ร่วมแรงร่วมใจ รับผิดชอบต่อสังคมอย่างมืออาชีพ"

P-Professionalism
 1. ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปัญญาสังคม
2. ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว
3. มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ

S-Social responsibility
 1. เป็นที่พึ่ง และชี้นำสังคม
2. แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน
3. บ่มเพาะคนดี สู่สังคม

U-Unity
 1. มีความรักและสำนึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
2. ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม
3. ร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจเสียสละ และอดทน

 

อัตลักษณ์ (Identity) บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

 

พฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ซื่อสัตย์ มีวินัย  เปี่ยมน้ำใจ  ใฝ่จิตสาธารณะ

 

ที่มา : ข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 6  ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน  2554

created: 20 August 2011 15:55 Modified: 22 August 2011 08:04 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 บิวตี้, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ได้บันทึกเพิ่มแล้วค่ะ สู้ ๆ ๆ

555555555 กำลังได้ฟิวส์เลยค่ะ

อากาศหลังฝนตก เหมาะต่อการเขียนบันทึกมากเลยค่ะ

Ico48
mandala (Recent Activities)
21 August 2011 07:23
#67790

อยากทราบความหมายของอัตลักษณ์ กับ เอกลักษณ์ คืออะไรคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 75.101.220.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ