นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 2224
ความเห็น: 0

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ม.อ.ปีการศึกษา 2553: นำเสนอเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองการเจ้าหน้าที่

อย่าลืมว่า นี่คือสิ่งที่ท่านคณะกรรมการได้ช่วยมอง/ ช่วยสะท้อน การมี การไม่มี จุดเด่น จุดควรพัฒนา ของสิ่งที่เป็นอดีต

ผ่านไปด้วยดีกับการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2553

ขอนำแจ้งเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับกองการเจ้าหน้าที่ นะคะ

องค์ประกอบที่ 2

จุดแข็ง

มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่มีความรู้  ความสามารถในการสร้างผลงานที่โดดเด่นและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ทำให้ได้รับการยกย่อง และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

จุดที่ควรพัฒนา

ควรจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและควรเชื่อมโยงแผนการบริหารบุคลากรกับแผนกลยุทธ์ รวมถึงการประเมินผลสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารในรอบปีถัดไป เช่น การวางแผนส่งเสริม สนับสนุนให้สายวิชาการมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเมื่อมีคุณสมบัติครบ เป็นต้น

องค์ประกอบที่ 7

จุดแข็ง

ผู้บริหารมีการสื่อสารเพื่อการบริหารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ผ่านทาง  E – Book ในเรื่องเล่าอธิการบดีเป็นประจำและต่อเนื่อง

การบริหารงานในสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานภายใต้องค์กรผ่านทาง Intranet และ Share.psu.ac.th

จุดควรพัฒนา

ควรมีหลักฐานการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและจากความรู้ ทักษะ ของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฎิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฎิบัติงานจริง เช่น เปิดโอกาสหรือช่องทางให้ผู้ที่นำความรู้ดังกล่าวไปใช้ ได้แสดงผลสะท้อน/การตอบรับกลับมา  หรือ มีการคัดเลือกแนวความคิดที่น่าจะมีประโยชน์และจัดประชุมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อนำไปใช้งาน

 

รู้สึกดีใจนะคะ ที่ share.psu.ac.th เราเริ่มมาถูกทางแล้ว เหลืออีกนิดเดียวเท่านั้น มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ

 

และอย่าลืมว่า นี่คือสิ่งที่ท่านคณะกรรมการได้ช่วยมอง/ ช่วยสะท้อน การมี การไม่มี จุดเด่น จุดควรพัฒนา  ของสิ่งที่เป็นอดีต แต่สิ่งที่เป็นอดีตเหล่านั้น ผ่านมาแล้ว 1 ปี ได้มีการดำเนินการหรือมีแนวทางในเรื่องดังกล่าวไปแล้วอย่างไร หลายส่วนคงต้องมร่วมกันมองในจุดนี้

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 กันยายน 2554 17:04 แก้ไข: 06 กันยายน 2554 17:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 อุโยะจัง, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ