นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 6668
ความเห็น: 9

การใช้บริการสอบเทียบอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการเบื้องต้นในการพิจารณาเลือกใช้บริการสอบเทียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ตามต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบที่ต้องการขอการรับรอง ISO/IEC 17025

การใช้บริการสอบเทียบอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งเครื่องมือสอบเทียบหรือเปล่า จะพิจารณาอย่างไรในการส่งเครื่องมือสอบเทียบ ข้อมูลที่ได้จากการสอบเทียบบอกอะไรกับเราบ้าง เนื่องจากว่าเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบหรือสอบเทียบเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ผลการทดสอบหรือสอบเทียบมีความถูกต้อง

สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคือสอบเทียบคือ

  1. ผู้ใช้เครื่องมือจะต้องเข้าใจในความสามารถของเครื่องมือที่ใช้ว่า มีขีดความสามารถ (capability) เพียงใด และเหมาะสมกับการใช้งานตามที่ต้องการหรือไม่
  2. ห้องปฏิบัติการรายใดบ้างที่มีความสามารถในการสอบเทียบเครื่องมือตามความต้องการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกใช้บริการจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่มีความสามารถในการสอบเทียบ ที่ให้ผลการสอบเทียบที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล วิธีที่ง่ายที่สุดควรเลือกห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง (Accredited) ตาม มอก. 17025-2543 (ISO/IEC 17025:1999) ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบระดับสากล ดูรายละเอียดได้ที่ www.tisi.go.th
  3. ต้องพิจารณาว่าห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองนั้นมีขอบข่ายที่ได้รับการรับรองสอดคล้องกับความต้องการหรือไม่ เช่นกรณีเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง ช่วงการใช้งาน 0 กรัม ถึง 210 กรัม นำมาใช้กับงานทดสอบที่มีค่าความผิดพลาดไม่เกิน 1 มิลลิกรัม ต้องเลือกห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองในเรื่องการสอบเทียบเครื่องชั่ง ที่ช่วงการสอบเทียบคลอบคลุม 0 กรัม ถึง 210 กรัม และมีค่าความสามารถของการวัดที่ดีที่สุด (Best Measurement Capability) น้อยกว่า ± 1 มิลลิกรัม
  4. ต้องพิจารณาผลการสอบเทียบว่า มีความถูกต้องตรงกับเครื่องมือที่ส่งสอบเทียบหรือไม่ สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ จุดหรือช่วงการสอบเทียบ ค่าความผิดพลาด (Error) และค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) ณ จุดหรือช่วงการสอบเทียบนั้น มาเปรียบเทียบกับค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ของการใช้งาน ถ้ามีค่ามากกว่าแสดงว่า เครื่องมือไม่เหมาะสมในการใช้สำหรับกระบวนการทดสอบหรือสอบเทียบได้ ในทางกลับกันถ้าผลรวมมีค่าน้อยกว่าแสดงว่าเครื่องมืออยู่ในเกณฑ์ยอมรับ เหมาะที่จะนำมาใช้ในการทดสอบหรือสอบเทียบได้

ตัวอย่าง เช่น ผลกาสอบเทียบเครื่องชั่งที่มีค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ของการใช้งาน ± 1 มิลลิกรัม

ค่าจริง (กรัม)

ค่าที่วัดได้ (กรัม)

ค่าผิดพลาด (มิลลิกรัม)

ค่าความไม่แน่นอน (มิลลิกรัม)

10.0000

9.9998

0.2

± 0.2

100.0000

99.9992

0.8

± 0.5

 

จากตาราง

- ผลการสอบเทียบที่ 10 กรัม มีค่าความผิดพลาด (Error) เท่ากับ 0.2 มิลลิกรัม และค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) เท่ากับ 0.2 มิลลิกรัม เมื่อนำค่าความผิดพลาด (Error) มารวมกับค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) จะได้เท่ากับ 0.4 มิลลิกรัม ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ของการใช้งาน คือ 1 มิลลิกรัม แสดงว่า ที่จุดนี้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานทดสอบหรือสอบเทียบได้

- ผลการสอบเทียบที่ 100 กรัม มีค่าความผิดพลาด (Error) เท่ากับ 0.8 มิลลิกรัม และค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) เท่ากับ 0.5 มิลลิกรัม เมื่อนำค่าความผิดพลาด (Error) มารวมกับค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) จะได้เท่ากับ 1.3 มิลลิกรัม ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ของการใช้งาน คือ 1 มิลลิกรัม แสดงว่า ที่จุดนี้ไม่สามารถนำมาใช้ทดสอบหรือสอบเทียบได้

(อ้างอิงจาก นายคมสัน ยังจรูญ สำนักบริหารมาตรฐาน 4 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

จากข้อมูลที่นำมาฝากสามารถใช้เป็นหลักการเบื้องต้นในการพิจารณาเลือกใช้บริการสอบเทียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ตามต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบที่ต้องการขอการรับรอง ISO/IEC 17025

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 07 ธันวาคม 2550 08:43 แก้ไข: 05 ตุลาคม 2551 16:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เขียนอีกนะค่ะ
Ico48
miracle [IP: 58.9.123.192]
24 กรกฎาคม 2551 17:01
#32650
บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดโดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จำหน่ายและบริการรับซ่อมเครื่องมือวัดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมใบรับรองการสอบเทียบ ที่สามารถสอบกลับไปยังสถาบันนานาชาติ ตามมาตรฐาน ระบบ ISO/IEC 17025

http://www.mit.in.th

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Liquid Flow-meter แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

มิราเคิล ฯ ยินดีให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในด้านต่างๆ ดังนี้
- สอบเทียบด้านมิติ ความกว้าง ความยาวและความหนา (Dimension)
- สอบเทียบเครื่องชั่ง ( Balance )
- สอบเทียบด้านความดัน (Pressure)
- สอบเทียบด้านอุณหภูมิ (Temperature)
- สอบเทียบด้านเคมี (Analytical) DO Meter, pH Meter
- สอบเทียบด้านปริมาตร (Flow Liquid, Air, Gas)
- สอบเทียบความเร็วรอบ (Tachometer)
- สอบเทียบความดันบรรยากาศ (Barometer)
- สอบเทียบความเร็วลม (Anemometer)

รายละเอียดการให้บริการ
- ระยะเวลาในการสอบเทียบ 5-7 วัน พร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบ
- บริการสอบเทียบทั้งภายในห้องแลบและในโรงงาน
- บริการรับเหมาสอบเทียบเป็นรายปี ด้วยส่วนลดพิเศษ
- บริการให้คำปรึกษาและวางแผนระบบด้านงานสอบเทียบทั้งองค์กร
- จำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมพร้อมใบรับรองผล
- ตรวจสอบ ซ่อม แก้ไข ปรับเทียบ เครื่องมือ หรือ เครื่องมือวัดทุกชนิด พร้อมสอบเทียบ

ติดต่อ โทร 028654647-8 โทรสาร 02865469 E-Mail : info@mit.in.th
Ico48
Pit [IP: 203.209.43.90]
20 พฤศจิกายน 2551 18:48
#38384

อยากขอความรู้ว่า...เกณฑ์/ความถี่ในการสอบเทียบเครื่องมื่อวัดประเภทวัดขนาดชิ้นงานภายนอก แต่ละครั้ง เช่น เวอร์เนีย,ไมโครมิเตอร์,Pin Gauge เป็นต้น ต้องมีความถี่เท่าไรจึงจะเหมาะสม..มีหนังสือแนะนำไหม? หรือมาตรฐานอื่นที่ใช้เป็นเกณฑ์

Ico48
อนุวัฒน์ [IP: 124.122.173.214]
01 ตุลาคม 2553 19:44
#60599

อยากทราบว่าน้ำมันหรือเจลที่ใช้ในการสอบเที่ยบอุณหภูมิในอ่างอุณหภูมิที่ 200-300องศาเรียกว่าอะไร

หาที่ไหนครับหาข้อมูลมานาน

Ico48
ณัฐพล [IP: 1.47.44.128]
11 กุมภาพันธ์ 2554 20:59
#63613

น้ำมันหรือเจลวัดที่อุณหภูมิ 200 องศาขึ้นไปนั้น

 - ถ้าใช้กับอ่างควบคุมอุหภูมินั้นใช้เป็นพวกน้ำมันทนควมร้อนก็ได้แต่คุณภาพนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้และระยะเวลา

หรือติดต่อที่ บริษัทแสงชัยก็มีขาย

- ส่วนความถี่ที่จะส่งเครื่องมือที่เขียนมานั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานและการเก็บรักษาส่วนมาตรฐานที่หรือหนังสือนั้นค้นหาเอาเขามีขายอยู่เป็นชุดและเล่มขายกันบน Net

 ชุดนึ่งตกประมาร200บาทขึ้นไป(ราคาไม่แน่นอน)

Ico48
Advance Power-Tech Center Co., Ltd. [IP: 182.53.102.240]
23 กรกฎาคม 2554 09:49
#66874

145.jpgบริษัท  แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จำกัด

145.jpg11/22 ซอยสายไหม  56/1 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพ 10220 (สาขากรุงเทพ)

2207/11 ถนนมุขมนตรี  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000 (สาขานครราชสีมา) 

โทรศัพท์: 044-352750, 044-351159 แฟกซ์: 044-352751 

              ทางบริษัทให้บริการสอบเทียบ และจำหน่ายเครื่องมือวัดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม  ให้คำปรึกษาทางด้านปัญหาของการวัดปัญหาทางด้านงานระบบคุณภาพ  ISO 9000 ด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และมีลูกค้ากว่า 1,000 บริษัท พร้อมออกใบ Certificate ที่สามารถสอบย้อนกลับได้ถึงมาตรฐานระดับนานาชาติ อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่สามารถใช้ในการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 และเนื่องจากในปัจจุบันความต้องการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมของทางโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศมีความต้องการมากขึ้น ทางบริษัทจึงได้ขยายการบริการออกเป็น 6 ส่วนสอบเทียบขึ้น ดังนี้

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค  เซ็นเตอร์ จำกัด

แบ่งส่วนการสอบเทียบออก เป็น 6 ส่วน ดังนี้

 1. ส่วนสอบเทียบทางด้านไฟฟ้า          ( Electrical        Calibration )
 2. ส่วนสอบเทียบทางด้านอุณหภูมิ      ( Temperature   Calibration )
 3. ส่วนสอบเทียบทางด้านความดัน      ( Pressure          Calibration )
 4. ส่วนสอบเทียบทางด้านมิติ               ( Dimension      Calibration )
 5. ส่วนสอบเทียบทางด้านน้ำหนัก       ( Mass & Balance   Calibration )
 6. ส่วนสอบเทียบทางด้านเคมี              ( Chemical        Calibration )
มาตรฐานในการบริการ

- ทางบริษัทได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก สมอ.

-  บุคลากรมีใบรับรองจากหน่วยงานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน

-  ใช้ระยะเวลาในการให้บริการสอบเทียบ 5-7 วัน พร้อมใบ Certificate

-  บริการสอบเทียบภายในห้องแล็ป  ( In-house Calibration )

-  บริการสอบเทียบภายในโรงงาน    ( Onsite Calibration )

 

 

การให้บริการเพื่อส่งเสริมคุณภาพ และลดต้นทุนให้กับโรงงานอุตสาหกรรม

- มีเครื่องมือสอบเทียบ และเครื่องมือวัดที่ใช้ในงาน อุตสาหกรรมจำหน่ายทุกชนิด เช่น Temperature Calibrator

Gauge Block, Standard Weight, Vernier Caliper, Micrometer, Balance, Thermometer, Pressure Gauge ฯลฯ

-จัดอบรมการสอบเทียบภายใน และจัดวางระบบทั้งทางด้านเอกสาร และทางด้านเทคนิค พร้อมใบ Certificate เพื่อลดต้นทุนในการส่งเครื่องมือไปสอบเทียบภายนอก

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จำกัด โทร. 044-352750 , 044-351159 แฟกซ์ 044-352751 ติดต่อคุณนิดา โคระทัต
E-mail : advance_sale@hotmail.com  เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.advancetoyou.com
Ico48
metrology [IP: 202.29.22.250]
16 กุมภาพันธ์ 2555 12:07
#75184

จำหน่าย Surface roughness,Roundness,Contour measuring

จำหน่าย Surface roughness,Roundness,Contour measuring เป็นบริษัทนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ พร้อมบริการหลังการขาย รวมทั้งรับซ่อม,upgrade เครื่องโดย software ที่ดีที่สุดจากอเมริกาและยุโรป...

T.0807436713 email: torsakj@fastmail.fm

click ดูรูปภาพข้างล่าง...

http://i285.photobucket.com/albums/ll50/water_torsak/metrology.jpg

Ico48
naam [IP: 115.87.89.159]
20 มีนาคม 2555 22:25
#76006

จากตัวอย่างข้างต้นนั้น อยากทราบว่าค่าที่สอบเทียบที่ 10 g จะต้องใช้ค่าแก้ในการนำเครื่องมือไปใช้ใช่ไหมคะ เช่น เวลานำเครื่องไปใช้ สมมุติต้องการชั่งสินค้า 10+/-0.001 g ชั่งได้ 10.0003 g จะต้องรายงานผลเป็น 10.0003+0.0002 =10.0005+/-0.0002

อันนี้เข้าใจถูกไหมคะ

Ico48
metrology [IP: 202.29.22.243]
14 มีนาคม 2556 16:07
#85321

จำหน่าย Surface roughness,Roundness,Contour measuring

จำหน่าย Surface roughness,Roundness,Contour measuring เป็นบริษัทนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ พร้อมบริการหลังการขาย รวมทั้งรับซ่อม,upgrade เครื่องโดย software ที่ดีที่สุดจากอเมริกาและยุโรป...

T.0844196349 0803202930 email: torsakj@fastmail.fm

click ดูรูปภาพข้างล่าง...

http://i285.photobucket.com/albums/ll50/water_torsak/metrology.jpg

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.98.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ