นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2293
ความเห็น: 0

เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)

 

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

จำนวนรับ 15 คน

แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้

 • แผน ก แบบ ก 1

ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจกำหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกำหนด

 • แผน ก แบบ ก 2

       ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

v   คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 • สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือถ้าหากคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์ ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เป็นที่ยอมรับ หรือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2  
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือถ้าหากคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์ ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

v   ค่าสมัครสอบ 

1. ค่าสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต สาขาวิชาละ 600 บาท

2. ค่าสมัครสอบสำหรับผู้สมัครประเภทผลการศึกษาระดับเกียรตินิยม จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครสอบ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ website://www.grad.psu.ac.th)

v    คู่มือการรับสมัคร 

      ดาวโหลดได้ที่ website://www.grad.psu.ac.th

v   หลักฐานประกอบการสมัคร    

1.ใบสมัครตามแบบของบัณฑิตวิทยาลัยที่กรอกข้อความสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด

2.หลักฐานการสำเร็จการศึกษาหรือเอกสารประมวลผลการศึกษา 7 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่คาด

ว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด

3.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด

4.สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ชุด

5.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป ( รูปหน้าตรงสวมสูท)

6.หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากผู้บังคับบัญชา  จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)

7.โครงร่างวิจัยหรือผลงานวิจัย  จำนวน 1 ชุด  (ถ้ามี)

        หมายเหตุ : ผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ต้องแนบหลักฐานในระบบ (scan file เป็น PDF) หากไม่สามารถแนบหลักฐานในระบบได้ให้ยื่นหลักฐานด้วยตัวเองในเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ให้ถึงงาน บัณฑิตศึกษา สนับสนุนวิชาการ  กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ก่อนวันสอบสัมภาษณ์

v   การสมัครและการยื่นใบสมัคร 

 ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐานที่ใช้ในการสมัครให้ครบถ้วน ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2556-31 มกราคม 2557 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบัญชีธนาคาร จำนวน 600 บาท โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครเข้าระบบอินเตอร์เน็ตที่  website://www.grad.psu.ac.th/admission

2. ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร

3. ตรวจสอบคุณสมบัติ

4. ผู้สมัครกรอกใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน และส่ง fine เอกสารดังต่อไปนี้

 - fine หลักฐานการสำเร็จการศึกษาหรือเอกสารประมวลผลการศึกษา 7 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่คาด

ว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด

 -fine  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

- fine สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ชุด

- fine หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากผู้บังคับบัญชา  จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)

- fine โครงร่างวิจัยหรือผลงานวิจัย  จำนวน 1 ชุด  (ถ้ามี)

เพิ่มเติม ในส่วนรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป ( รูปหน้าตรงสวมสูท) ขอความกรุณาจัดส่งรูปมาที่  บัณฑิตศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตู้ ปณ.8 ไปรษณีย์ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84100

5. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะจะใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เป็นเลขอ้างอิงในการติดตามสถานการณ์สมัคร

6. เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้จดข้อมูลเลขที่ใบสมัครและเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการติดตามเอกสารภายหลังหรืออาจจะพิมพ์ใบสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน

7. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านธนาคาร จำนวน 600 บาท โดยพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ชำระอย่างช้าภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

v   การพิจารณาใบสมัคร 

1. ผู้สมัครจะยื่นใบสมัครเข้าศึกษาเกินหนึ่งสาขาวิชาได้ หากวันและเวลาสอบไม่ตรงกัน ยกเว้นผู้สมัครใช้สิทธิ์ “นักศึกษาเกียรตินิยม” จะได้รับค่ายกเว้นค่าสมัครเพียงสาขาวิชาเดียว

2. เมื่อยื่นใบสมัครสาขาวิชาใดไว้แล้ว ผู้สมัครจะขอใช้ใบสมัครที่ยื่นไว้แล้วเปลี่ยนเป็นใบสมัครของสาขาวิชาที่จะสมัครใหม่ในภายหลังไม่ได้

3. การนับระยะเวลาของประสบการณ์การทำงาน บัณฑิตวิทยาลัยจะนับถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2557

4. หากผู้สมัครยื่นใบสมัคร โดยส่งค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

5. กรณีผู้สมัครยกเลิกการสมัครภายหลังจากบัณฑิตวิทยาลัยออกบัตรประจำตัวผู้สมัครแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร

6. กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามสาขาวิชากำหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครและไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด

v   หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบ 

        บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นใดที่แสดงว่าผู้สมัครและผู้เข้าสอบเป็นบุคคลเดียวกัน

v   กำหนดการ 

วัน เดือน ปี 

กิจกรรม 

15 ธ.ค.56 - 31 ม.ค.57

    เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1-ก.พ.-57

   สิ้นสุดการรับสมัคร

14-ก.พ.-57

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

20-ก.พ.-57 เวลา 13.30 – 16.30 น.

   สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุม D102 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์    และ    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25-ก.พ.-57

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

10 -มี.ค.-57 เวลา 09.30 น.

   สอบสัมภาษณ์  ณ ห้องประชุม D102 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์    และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7-เม.ย.-57

   ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งสุดท้าย

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

ค่าสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต  จำนวน 600 บาท ( โดยพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินและนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ชำระอย่างช้าภายในวันที่ 3  กุมภาพันธ์  2557  หากพ้นกำหนดนี้แล้ว  ขอถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ )

 

v   หนังสือที่แนะนำให้ใช้เตรียมตัวสอบ 

1.1   สำหรับนักศึกษาที่สนใจสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช (Plant Science and Technology) หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชทั่วไป สรีรวิทยาการผลิตพืช  การปรับปรุงพันธุ์พืช และสถิติและวิธีการวิจัยทางพืช

1.2   สำหรับนักศึกษาที่สนใจสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์ (Animal Science and Technology) หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ทั่วไป การผลิตอาหารสัตว์ และสถิติและวิธีการวิจัยทางสัตว์

v   คำแนะนำหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแบ่งออกเป็น  2 สาขาวิชาเอก  คือ

(1) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช และ

(2) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์

สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เน้นการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในการสร้างองค์ความรู้เพื่อบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชและสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย

การวิจัยระดับปริญญาโทมีโจทย์วิจัยเกี่ยวข้องกับการผลิต การปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการทางการเกษตร โดยมีพืชและสัตว์ที่สำคัญเช่น ไม้ผลภาคใต้ ไม้เศรษฐกิจ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชพลังงานพืชประจำถิ่น และการผลิตสัตว์เศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการผลิตอาหารสัตว์

v   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

http://www.grad.psu.ac.th

http://www.surat.psu.ac.th

v   สถานที่ติดต่อสอบถาม

นางสาวสุรางคนา ชาญณรงค์ งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา

                          โทร        :   077-355040    ต่อ  2113

                          โทรสาร  :   077-355450

หรือ นายสราวุธ  บุญชูศรี สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                     

โทร.0-7735-5453   โทรสาร.0-7735-5453  E-mail : sarawut.bo@psu.ac.th

 

สถานที่ติดต่อ  งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตู้ ปณ.8   ไปรษณีย์ขุนทะเล   อ.เมือง   จ.สุราษฎร์ธานี  84100

 

***********************************************

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มกราคม 2557 14:26 แก้ไข: 27 มกราคม 2557 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.218.88
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ