นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2987
ความเห็น: 1

ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่2

คุณสมบัติเบื้องต้น และผลงานที่ใช้ในการเลื่อนระดับ
จากตอนที่1 ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการประเมินเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในภาพรวม ต่อไปนี้จะขอกล่าว ถึงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและกระทบตัวบุคคลของมหาวิทยาลัยจำนวนมาก  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ           ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ ระดับปฏิบัติการชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ

          ข้าราชการที่มีระดับ 3-5 จะปรับเข้าสู่ระดับปฏิบัติการ ถ้าหากจะเลื่อนระดับสูงระดับชำนาญการ

 การเลื่อนระดับชำนาญการ        

  1. ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ถ้าบรรจุวุฒิปริญญาโท ลดเป็น 4 ปี ปริญญาเอกลดเป็น 2 ปี แต่เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรกให้ใช้ระดับเดิมมาเทียบเคียงได้  โดยกำหนดผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 5 มาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือระดับ4 ไม่น้อยกว่า 4 ปี         

  2. ผลงานที่แสดงความเป็นชำนาญการ                 

  2.1 คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย 1 เล่ม และ                 

  2.2 ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์หรืองานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง

การเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ          ในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบใหม่กลุ่มข้าราชการระดับ 6,7 จะปรับเป็นระดับชำนาญการ ซึ่งในการเลื่อนระดับสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ นั้น          

1. ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น           ต้องดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี แต่เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรกให้ใช้ระดับเดิมที่เทียบเคียงได้ โดยต้องดำรงตำแหน่งระดับ 7 มาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือระดับ 6 ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. ผลงานที่แสดงความเป็นชำนาญการพิเศษ2.1. ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานอย่างน้อย 1 เรื่อง และ                        2.2 งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงานอย่างน้อย 1 เรื่อง

 การเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ          ในการเลื่อนระดับสูงขั้น ระดับเชี่ยวชาญต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้         

1. คุณสมบัติเบื้องต้น

ต้องดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งครั้งแรกให้ใช้ระดับเดิมที่เทียบเคียงได้ โดยต้องดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 มาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือระดับ 7 มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

2.ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ        

  1. ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานอย่างน้อย 1 เรื่องและ

   2. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ หรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง และการใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุนบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม    

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 06 มกราคม 2554 00:06 แก้ไข: 06 มกราคม 2554 00:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ตอนที่ 1 อยู่นี่ค่ะ

http://share.psu.ac.th/blog/personnel-psu/18209

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.105.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ