นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1873
ความเห็น: 0

ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่4

ความเปลี่ยนแปลงของหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่4การกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของตำแหน่งที่ครองอยู่นั้น ต้อง มีความเปลี่ยนแปลงของหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานเพิ่มขึ้นในสาระสำคัญและการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและประเมินค่างาน             คุณภาพสูงขึ้น อย่างไร นั้น เราต้องดูจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเช่นในมาตรฐานของผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบระดับปฏิบัติงาน  ต้องปฏิบัติงานใช้ความรู้ความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติ ตามคำสั่งหรือแนวปฏิบัติหรือคู่มือ ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ ฯระดับชำนาญงาน ต้องปฏิบัติงานใช้ความรู้ความสามารถสูง ด้านวิทยาศาสตร์  เฉพาะด้าน เฉพาะ ทาง ต้องศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือช่วยวิจัยฯระดับชำนาญงานพิเศษ ต้องปฏิบัติงานใช้ความรู้ความสามารถสูงมาก ด้านวิทยาศาสตร์  เฉพาะด้าน เฉพาะ ทาง ต้องศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย การขอกำหนดตำแหน่งสูงภายใต้เงื่อนไข1.      ตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง2.ไม่มีผลการเพิ่มงบประมาณ หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง3 ไม่มีผลทำให้อัตรากำลังเพิ่มขึ้น4 .ต้องคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ำซ้อนและความประหยัด ในการดำเนินการเพื่อ การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น นั้นจึงต้องมีขั้นตอน อย่างน้อยต้องมีกรรมการ ดังนี้ 1.      กรรมการประเมินค่างาน ว่าผ่านตามที่กำหนดหรือไม่2.      กรรมการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น3.   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่ออ่านผลงาน ซึ่งกรรมการในข้อ 2เป็นผู้คัดเลือก กรณีระดับชำนาญ หรือชำนาญการ  ต้องมีกรรมไม่น้อย 3 คนระดับต้องไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง เป็นคนนอกคณะ/หน่วยงาน 2 คน นอกมหาวิทยาลัย  1 คน  ระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ กรรมการต้องแต่งตั้งตามบัญชีราย ชื่อที่ ก.พ.อ. กำหนด และเป็นคน นอก ทั้งหมด การตัดสิน ว่า ผลงานผ่านหรือไม่ ใช้เสียงข้างมากในการดำเนินการมหาวิทยาลัย ต้องไปกำหนด รายละเอียดออกเป็นข้อบังคับ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าที่สรุปมา ครับ  
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 15 มกราคม 2554 23:32 แก้ไข: 15 มกราคม 2554 23:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.35.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ