นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2321
ความเห็น: 0

การประเมินค่างาน 3( จบ)

การพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนางาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการกำหนด            ระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 ได้กำหนดให้หน่วยงานต้องวิเคราะห์ภารกิจและประเมิน ค่างาน ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ตามองค์ประกอบดังนี้

  1. หน่วยที่และความรับผิดชอบ
  2. ความยุ่งยากของงาน
  3. การกำกับตรวจสอบ
  4. การตัดสินใจ

ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของ ก.พ.อ โดยกำหนดให้ การประเมินค่างาน ต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งประจำหน่วยงาน         ซึ่งคณะแต่งตั้งประกอบด้วย คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน โดยเป็นคนนอกคณะไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป็นเลขานุการ

  คณะกรรมการประจำคณะฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่างาน ในการดำเนินการนั้น           หัวหน้าหน่วยงานระดับต้นต้องพิจารณาวิเคราะห์ภารกิจที่ทำอยู่ในเบื้องต้นว่ามีความเหมาะสม ที่จะขอประเมินค่างานเป็นระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ โดยพิจารณาจากภารกิจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งหรือไม่ เช่นมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กำหนดที่เป็นคำสำคัญดังนี้

ปฏิบัติการ ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน ในด้านต่าง ๆ

ชำนาญการ บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า สังเคราะห์ วิจัย

                        จัดทำเอกสารวิชาการ คู่มือ

ชำนาญการพิเศษ  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย

        ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ

         หน่วยงานต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและชี้แนะบุคลากร พัฒนาตนเองเพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนางานให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด    ในการเขียนคำชี้แจ้ง ประกอบการขอประเมินค่างาน ต้องเขียนให้เห็นว่า ถึงการประเมินตามแต่ละรายข้อ เช่น ความยุ่งยากของงาน เป็นอย่างไรที่จะประเมินได้ว่าเป็นงานที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ ในการกำหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ เป็นต้น

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): ประเมินค่างาน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2554 15:40 แก้ไข: 03 พฤศจิกายน 2554 15:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 สายฝน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.105.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ