นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2210
comment: 3

การแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์

ตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์

การแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์

ตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์                         ตามโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือ เวียน ว. 1 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550 ได้กำหนดโครงสร้างตำแหน่งระดับต้นหมายถึงผู้ ที่มีวุฒิ ปวช. เลื่อนระดับ 1-3 วุฒิ ปวส. ระดับ 2-4 สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับ 4, 5 และระดับ 5, 6 (เดิมได้แค่ระดับ 5)ตามลำดับ แต่การเลื่อนระดับต้องทำข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย        ซึ่งข้อบังคับได้ผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2550 และในการประชุม ค... เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบในการประกาศเรื่องหลักการวิธีการแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับต้นที่มีประสบการณ์ ซึ่งจะนำข้อบังคับให้กรรมการตรวจร่างข้อบังคับแล้วเสนอนายกสภาลงนาม คาดว่าคงจะประกาศภายในมกราคม 2551 ซึ่งจะทำให้ผู้มีวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า สามารถขอกำหนดตำแหน่งเป็นระดับ 6 ได้ โดยไม่ต้องขอกำหนดตำแหน่งเป็นชำนาญการ ในการดำเนินการนั้น คณะ/หน่วยงาน ต้องตั้งคณะกรรมการประเมินสองส่วน          

   ๑ ภาระงานของตำแหน่ง โดยพิจารณาจาก หน้าที่ความรับผิดชอบ /ความยุ่งยากของงานการควบคุมกำกับและตรวจสอบ/ ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน            

 ๒.การประเมินตัวคน ซึ่งจะพิจารณาจาก ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน/ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม/ผลงาน

สร้าง: 19 ธันวาคม 2550 08:00 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2550 08:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

ขอคา!!!!!ระ!วะครับท่าน ผอ.

ผมยินด!ีมากๆกับเรื่องทำนองแบบนี้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้อง

พิจารณาถึงผลงานที่ทำไม่ใช้ยึดติดกับใบปริญญา

(เห็นชัดๆของทุกปีที่มีการพระราชทานปริญญาบัตร)

มหาวิทยาลัยมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์โดยไม่ได้มองว่า

ต้องเข้ามาเรียนจริงแต่มองเรื่องผลงานที่ปรากฎเด่นชัด

ที่สังคมยอมรับ 

Ico48
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร [IP: 192.168.100.112]
19 ธันวาคม 2550 08:23
#5321
สวัสดีค่ะท่าน ผอ. อยากจะเรียนถามท่านผอ.เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะว่า หากเราบรรจุวุฒิปวช. แต่เรามีวุฒิปวส. และได้เปลี่ยนเป็นพนักงานธุรการแล้ว สามารถเข้าข่ายปรับเป็น 6 ได้หรือไม่คะ
Ico48
tieng.c [IP: 192.168.100.112]
20 ธันวาคม 2550 07:20
#5602

ได้ครับถือว่ามีคุณสมบัติเบื้องต้นครับ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.207.102.38
Message:  
Load Editor
   
Cancel or