นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1575
ความเห็น: 0

ผลของประกาศ ก.พ.อ ฉบับที่6,7,8

สามารถใช้ผลงานประเภทเดียว คือ ใช้ผลงานวิจัยหรือบทความ หรือหนังสือหรือผลงานอื่น ๆ ได้การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการตามประกาศฉบับที่6 ,7, 8

ตามที่ก.พ.อ. ได้ออกประกาศฉบับที่ 6 ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555
ประกาศฉบับที่ 7 ลงวันที่ 26 กันยาน 2555  ประกาศฉบับที่ 8 ลงวันที่ 25
ธันวาคม2555  ผลของออกประกาศทั้งสามฉบับมีผลต่อการการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  ดังนี้

1.ผู้ที่ยื่นขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 19ตุลาคม2555สามารถใช้ผลงานประเภทเดียว คือ ใช้ผลงานวิจัยหรือบทความ หรือหนังสือ
หรือตำราหรือผลงานอื่นๆได้ แต่ต้องเป็นผลงานที่มีองค์ประกอบ

                             1. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่

                             2. มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ และ

                             3. นำไปใช้ประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน

หากยื่นผลงานมาเป็นหนังสือและงานวิจัย ซึ่งเป็น การยื่นผลงานสอง  ประเภท และยื่นหลัง 19 ตุลาคม2555จะต้องพิจารณา ว่าผลงานทั้งสองประเภทมีองค์ประกอบทั้งสาม ข้อหรือไม่ด้วย

 2.หากผู้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก่อน 19 ตุลาคม 2556 ยังคงใช้วิธีการเดิม (ประกาศ พ.ศ.2550) หากผลงานชิ้น 1 ผ่านระดับดี แต่ผลงานอีกหนึ่งชิ้นไม่ผ่าน แต่ถ้าจะนำผลงาน 1 ชิ้นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ต้องประเมินว่า ผลงานนั้นมีครบองค์ประกอบ 3 ด้านหรือไม

  3.หากจะนำผลงานที่มีผลประเมินคุณภาพที่ผ่านมา มาใช้ขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่จะต้องประเมินใหม่ เพราะระเบียบใหม่กำหนดให้ประเมิน 3 องค์ประกอบและ 5 ทิศทาง ต้องประเมินผลงานใหม่ ไม่สามารถใช้ผลการประเมินเดิมได้

 4.ผลงานทางวิชาการทุกตำแหน่ง ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังนี้

       1.สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

       2. เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก

       3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

       4. พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง

        5. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): ตำแหน่งทางวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2556 14:25 แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2556 14:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.89.87.12
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ