นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1503
comment: 1

การแก้ไขประกาศ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ระดับดีมาก ดีเด่น

 ในการประชุมคบม ในเดือน มิถุนายน  กรกฎาคม และสิงหาคม ๒๕๕๖  มีเรื่องการประเมินผลการปฎิบัติงาน เข้าไป คุย บ่อยครั้ง ขึ้น  ซึ่งเป็น สิ่งให้ เห็นว่า ทุกคณะหน่วยงาน ให้ ความสำคัญกับการประเมิน เพิ่มขึ้น ทั้งการประเมิน ผลงาน ตาม  tor และ การประเมิน เชิงพฤติกรรม ที่เรียกว่า สรรถนะ( Competency )ในการประชุมสรุปเรื่องการกลั่นกรองการประเมินของมหาวิทยาลัย องค์ที่ประชุม คบม นั้น มีการสรุปว่า บ้างหน่วย งาน ไม่ได้ ประกาศ ผู้ที่ประเมิน ได้คะแนน ระดับ ดีมาก และดีเด่น  เนื่องจาก ดำเนินการไม่ ทัน เนื่องจาก ระเบียบกำหนด ให้ เข้าที่ประชุม คณะกรรมกลั่นกรอง ระดับคณะหน่วยงาน ก่อน จึงจะประกาศ ได้  ที่ประชุม จึงได้ ให้ แก้ไข ระเบียบเป็นว่า ให้ คณะพิจารณา เองว่าจะประกาศ หลังเข้า คณะกรรมการกลั่น กรอง ระดับคณะ ก่อน หรือไม่ ก็ได้ แต่ใน ทางปฎิบัติ ที่ ส่วน ใหญ่ จะประกาศ ผลการประเมิน ก่อน ที่เข้าคณะกรรมการกลั่น กรอง คือ ประกาศใน ระดับภาควิชา  เพราะ กรรมการกลั่น กรองไม่สามารถ ไปเปลี่ยน แปลง คะแนนการประเมิน ของคณะกรรมการ ประเมินได้  นอกจากเสนอ แนะ ให้ ปรับปรุงการประเมิน ในครั้งต่อ ไป เพื่อให้ เกิดความเป็น ธรรมและ โปร่งใส เพิ่มขึ้น 

                                ในการประชุมคบม เมื่อ วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๕๕๖ มีมีการแก้ ไขประกาศ เรื่องการ ประกาศผู้ที่ประเมิน ได้ คะแนนระดับดีเด่น  ดีมาก ให้ ประกาศก่อน ที่จะเสนอ การเลื่อนขั้น ให้มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจ นำเข้าที่ประชุมกรรมกลั่นกรองระดับคณะก่อน หรือไม่ก็ได้  และ กำนดเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ได้ คะแนน ประเมิน ต่ำ  ร้อยละ ๖๐ ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 August 2013 22:10 Modified: 04 August 2013 22:10 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
05 August 2013 05:14
#91385

ดีจังเลยครับท่าน มาบ่อยๆ

ก่อนการ จะเป็นมหาลัย ในกำกับ

เรื่องของแนวทางการประเมินแบบเข้ม

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.234.207.100
Message:  
Load Editor
   
Cancel or