นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 147313
ความเห็น: 293

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

โครงการนี้จะเริ่มปีงบประมาณ 2552

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ได้ดำเนินการมาแล้ว 4 ครั้ง    

รุ่นที่ 1  ในปีงบประมาณ 2543  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  23 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 7 ราย สาย ข.ค จำนวน 16 ราย              

รุ่นที่
2  ในปีงบประมาณ 2544  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  22 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 14 ราย สาย ข.ค จำนวน 8 ราย             

รุ่นที่ 3  ในปีงบประมาณ 2545  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  47 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 20  ราย สาย ข.ค จำนวน 27 ราย             

รุ่นที่ 4  ในปีงบประมาณ 2547  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  91 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 22 ราย สาย ข.ค จำนวน 69 ราย              

มีผู้เข้าร่วมในโครงการ แล้วจำนวน  183 ราย ผู้สอน(สายก.) 63 ราย  สาย ข.ค  120 ราย           

จากการเข้าร่วมฟังคำชี้แจงจากสำนักงาน ก.พ. สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ก.บ.ข.โครงการนี้จะเริ่มปีงบประมาณ 2552 ยกเว้นข้าราชการทหารจะเข้าร่วมโครงการ ปี2551 การใช้เงินงบประมาณ ที่เป็นสิทธิประโยชน์เป็นเงินก้อน 8-15 เท่า(เงินก้อน=8+อายุราชการx เงินเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่ง(ถ้ามี) สูงสุดไม่เกิน 15 เท่า) ซึ่งส่วนราชการ(กรม) ต้องใช้งบบุคลากรของส่วนราชการไม่ให้โอนมาจากงบหมวดอื่นๆ ซึ่งก็เป็นงบประมาณบุคลากร ของผู้ที่ออกจากราชการที่จะต้องใช้ในปีงบประมาณที่ออกนั้นเอง (ถ้าไม่เกิน 12เท่า)ซึ่งจะทำให้ส่วนราชการไม่มีงบประมาณที่ จะมาจ้างคนที่ออกจากราชการไป
    
กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการที่มีอายุ50 ปีขึ้นไป (49 ปี 6 เดือนไม่ได้)หรืออายุราช 25 ปี(24 ปี 6 เดือน ได้) ต้องมีอายุราชการเหลือ1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก 
ให้ส่วนราชการพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมที่จะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเข้าร่วม
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอข้อมูลและผลกระทบของส่วนราชการที่มีต่อโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดที่ผ่านมา 
 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 ตุลาคม 2550 17:47 แก้ไข: 05 กันยายน 2553 20:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 เอสเค, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
จ.ส.อ.บรรจง ยาวิราช [IP: 125.25.212.177]
23 ตุลาคม 2550 19:15
#464

ตามโครงการนี้กระผมสามารถเข้าร่วมโครงการฯได้หรือไม่ครับ อายุราชการของผมรวมวันทวีคูณ 40 ปี อายุ 52 ปี ครับ

 

ได้ครับ

Ico48
นายประเทือง กระจ่างพันธ์ [IP: 202.143.155.99]
17 มีนาคม 2551 13:02
#24875

ข้าราชการที่เกษียณในวันท่ 30 กันยายน 2552

จะสมัครเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2552 ได้หรือไม่  ถ้าได้จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างไร

ได้ครับ ได้เงินก้อน ประมาณ ๙เท่าของเงินเดือน

Ico48
รัตนา [IP: 61.19.66.12]
23 มีนาคม 2551 16:50
#25446

สามีรับราชการทหาร อายุราชการ(ไม่รวมวันทวีคูณ) 24ปี รวมวันราชการเมื่อครั้งยังเป็นพลทหารอี ก2 ปี รวม 26 ปี สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้หรือไม่ ผลตอบแทนได้เท่าไหร่คะ

Ico48
ด.ต.สุรินทร์ [IP: 202.149.24.161]
24 มีนาคม 2551 21:26
#25527
ผมเป็นข้าราชการตำรวจ อยากทราบว่า มีโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดปี2551หรือไม่(ถ้ามีขอทราบรายละเอียดด้วยคับ)
Ico48
จ.ส.อ.สุพจน์ วงษ์พนัส [IP: 61.19.220.5]
29 เมษายน 2551 17:18
#28280

ได้ยินข่าวว่า โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด  ปี 2552-2556 จะมีอีก จริงหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

Ico48
จ.ส.อ.สมเดช สายัณห์ [IP: 125.26.2.25]
12 พฤษภาคม 2551 09:49
#29026

 กระผมข้าราชการทหารที่รับราชการมานานเกิน 25 ปีเงินเดือนก็เต็มขั้น ก็อยากให้รุ่นน้องๆขยับขึ้นมาแทนที่บ้าง เมื่อมีโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดก็สนใจจึงวอนฝากผู้เกี่ยวข้องของทหารน่าจะมีโครงการนี้สำหรับชั้นประทวนบ้างครับ

Ico48
พรชัย [IP: 118.173.92.205]
07 สิงหาคม 2551 20:17
#33861

 รายชื่อที่อนุมัติให้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด มีบอกไว้ที่ไหน ครับ ในเว็ปมีไหม หรือให้ไปติดตามที่ไหน ครับ ขอบฃคุณ ครับ

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดในปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ มีจำนวน 37 คน สายผู้สอน 4 คน สายสนับสนุน 33 คน (จากผู้แสดงความจำนงทั้งสิ้น     49     คน)  และงบประมาณจำนวน 13,480,160 บาท (ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2551) ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากจะเบิกบำนาญปกติและจะต้องกรอกแบบ             ค.ก.ษ. เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ (เงิน 8 เท่า + ++) ส่งพร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก  โดยรวบรวมส่งกองคลัง ส่งให้กรมบัญชีกลางต่อไป (ตามรายละเอียดหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0430.7/ว 60 ลงวันที่ 18 กันยายน 2550)                        สำหรับโครงการในปีงบประมาณ 2553 นั้น สำนักงานก.พ.ได้ขอข้อมูลจาก     ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อทำรายงานและเสนอมาตรการสำหรับปีงบประมาณ 2553เข้า ค.ร.ม ซึ่งคาดว่า เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน 2552 จะทราบผลว่าจะดำเนินการโครงการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2553 หรือไม่

ขัอมูลติดตามได้จาก ระบบ e-doc ของมหาวิทยาลัยครับ

Ico48
kaieang Dangnoy [IP: 61.19.66.4]
04 กันยายน 2551 15:15
#35182

  รับราชการพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข     เกิด 27 ก.ย 07  บรรจุ 1 เมษายน 2528

ต้องการเกษียณอายุ  1 ตุลาคม  2552

จะได้รับค่าตอบแทนอะไรบ้าง

อายุตัว ต้อง50 ปี นับถึง30กันยายน ปี่ทีออก หรือ อายุราชการ 25 ปี (24 ปี 6เดือน) จากข้อมูลที่แจ้งคงสมัครเข้าโครงการไม่ได้ ครับ

Ico48
อยากรู้ [IP: 192.168.100.112]
05 กันยายน 2551 08:40
#35212

มีคนบอกต่อว่าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของมหาวิทยาลัยจะมีการเว้นในปีหน้า  ไม่ทราบว่าเท็จจริงเพียงใด  ถ้ามี  คณะหนึ่งคณะใดมีสิทธิ์ไม่ให้ข้าราชการเกษียณอายุก่อนกำหนดได้เหรือไม่  แม้จะได้โควต้าจำนวนผู้เกษียณแล้ว  มีคนฝากถามเพื่อการวางแผนอนาคตต่อไป

Ico48
เที่ยง [IP: 192.168.100.112]
05 กันยายน 2551 09:21
#35223

ยังไม่ได้มีข้อสรุป ว่าปีหน้าจะดำเนินการหรือไม่ ขึ้นกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งก พ. จะเสนอให้ ค.ร.ม  ในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น คงต้องรอความชัดเจน จาก ก.พ ถ้า ก.พ ดำเนินการต่อ คาดว่ามหาวิทยาลัย น่าจะดำเนินการ

            คณะอาจจะไม่ให้เข้าร่วมในโครงการได้เพราะเหตุผลความจำเป็น ของคณะฯ

Ico48
ทหารผู้น้อย [IP: 118.173.95.94]
25 กันยายน 2551 21:31
#36184

อยากทราบว่าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของทหารชั้นผู้น้อย ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ มีอะไรเป็นแรงจูงใจบ้าง หรือมีแต่ยศอย่างเดียว อยากทราบด่วนครับ

Ico48
ทหาร [IP: 125.26.36.9]
27 กันยายน 2551 15:02
#36221

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของทหาร(มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ )  ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖  ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ต้องมีชั้นยศ พ.อ.ขึ้นไป  โดยจะได้ยศสูงขึ้นและได้เงินก้อน

สำหรับทหารที่ชั้นยศต่ำกว่า พ.อ. จะต้องเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของทหารปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ จะได้ยศสูงขึ้นอย่างเดียว  ไม่ได้เงินก้อน

Ico48
ทหารผู้น้อย [IP: 125.24.41.196]
01 ตุลาคม 2551 14:38
#36336

ต่ำกว่า พ.อ.ลงมา (ยศ จ.) อยากเข้าโครงการที่มีเงินก้อน มากกว่าโครงการก่อน ๆ  ไม่อยากเอายศ  (ได้ก็ดี) กรุณาช่วยด้วยครับ ในปี งป.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

Ico48
ครูน้อย [IP: 125.24.1.132]
12 พฤศจิกายน 2551 09:04
#38020
ในกรณีที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุฯ ไว้ตั้งแต่มีโครงการ และรอคำสั่ง แล้วผู้สมัครเสียชีวิต (28 ต.ค.2551  คำสั่งออกวันที่30ต.ค.ผู้สมัครมีผลอะไรจากการสมัครไว้หรือไม่
Ico48
เที่ยง [IP: 118.173.160.232]
12 พฤศจิกายน 2551 20:06
#38032
ผู้สมัครควรมีสิทธิครบถ้วนครับ  การออกคำสั่งเป็นกระบวนการทำงานที่ล่าช้า
Ico48
พยาบาลเก่า [IP: 114.128.16.229]
19 ธันวาคม 2551 22:05
#39319

เป็นพยาบาลวิชาชีพอายุ 50 กว่าปี อายุราชการ27 ปีเงินเดือนตันหลายปีแล้ว เหนื่อยสุขภาพไม่ดี อยากเข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดงบปี2553 ( ตุลา 52 นี้ ) อยากทราบว่ามีไหม? ต้องดำเนินการทำอย่างไร?  ตอบด่วนด้วย...ขอบคุณมากค่ะ

Ico48
จ.วิมล [IP: 117.47.190.129]
14 มกราคม 2552 16:29
#40039

ข้าราชการทหารทุกชั้นยศ มีอายุ 50 - 59 ปี (นับถึง 1 ต.ค.52) เข้าร่วมโครงการได้หรือเปล่า  และได้สิทธิ 8 - 15 เท่า ของเงินเดือน หรือไม่ครับ

Ico48
จ.วิมล [IP: 117.47.190.129]
14 มกราคม 2552 16:37
#40040

อายุราชการ 25 ปี ขึ้นไป ถ้าเข้าโครงการปีงบประมาณ 52 แต่จะออกปีงบประมาณ 53 สิทธิและประโยชน์จะได้อะไรบ้าง (8 - 15 เท่า) ได้หรือไม่

Ico48
จ่าแปร [IP: 117.47.153.191]
16 มกราคม 2552 16:09
#40157
เป็นจ่ามานาน 29 ปี เงินเดือนขึ้นน้อย อยากจะลาออกก่อนกำหนด ในงบประมาณ ปี  53  ( 2 ต.ค. 52 )ไม่ทราบว่าทหารขั้นผู้น้อยจะมีสิทธิที่จะได้ เงินก้อน 8 - 15  เท่าหรือไม่ กรุณา บอก กองทัพบกด้วยครับจักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
Ico48
คนเบื่อนาย [IP: 124.120.212.181]
27 มกราคม 2552 20:28
#40502

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือสำรวจผู้เข้าโครงการแจ้งว่าจะได้เงินก้อนจำนวนหนึ่งอยากทราบว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไร  ขอทราบจากผู้รู้ด่วยด้วยจะเป็นพระคุณอย่างมาก

Ico48
มณีทศ เพลาดี [IP: 124.120.212.181]
27 มกราคม 2552 20:41
#40503

ผมกำหนดเกษียณอายุราชการปี 2555 ขอทราบว่าได้กี่เท่าของเงินเดือนครับ  ตำรวจเหมือนกับข้าราชการอื่นหรือไม่

Ico48
อุไรวรรณ [IP: 192.168.100.112]
28 มกราคม 2552 08:49
#40514

สิทธิประโยชน์เป็นเงินก้อน 8-15 เท่า

ตัวเลขจำนวนเท่าที่จะให้ ได้มาจากไหนคะ

 

8- 15 นั้นเป็นกฎเกณฑ์ ที่กำหนด โดยสำนักงานก.พ.

สำหรับโครงการในปี ๒๕๕๓ จากการสอบภามสำนักงานก.พ. แจ้งว่าขณะนี้ กำลังดำเนินการ เสนอ คณะรัฐมนตรี อยู่  สรุป ต้องรอมติคณะรัฐมนตรี ครับ

Ico48
ตำรวจผู้น้อย [IP: 124.120.238.208]
30 มกราคม 2552 14:28
#40593

สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่าผู้สมัคใจเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดจะได้เงินก้อนจำนวนหนึ่ง(ไม่รู้เท่าไรถ้าให้ห้าพันบาทคงเป็นลงตายแน่)

Ico48
ตำรวจผู้น้อย [IP: 124.120.245.140]
18 กุมภาพันธ์ 2552 13:36
#41220
ขอทราบว่ามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเงินท่จะได้รับของผู้ที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดออกมาหรือยังครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ