นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2907
ความเห็น: 5

มาตราฐานภาระงาน

การนำมติที่ ค.บ.ม. ให้มีผลทางปฏิบัติ
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ อธิการบดี รองอธิการบดีรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้เชิญ ทีมงานของกองการเจ้าหน้าที่หารือ ในประเด็น การนำมติที่คบม. ให้มีผลทางปฏิบัติในเรื่อง           ๑.การปฏิบัติตามมาตราฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งต้องทำผลงาน อย่างต่อเนื่อง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  ซึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒(๑ ตุลาคม ๒๕๕๑)           ๒.เรื่องมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ซึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒(๑ ตุลาคม ๒๕๕๑)           ๓. เรื่องความก้าวหน้าในตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์) ที่กำหนดว่าผู้มีวุฒิปริญญาตรี ต้องเรียนต่อปริญญาโทภายใน ๒ ปี หรือขอผ.ศ. ภายใน ๙ ปี ผู้มีวุฒิปริญญาโท จะต้องเรียนต่อ ภายใน ๓ ปี หรือขอตำแหน่งทางวิชาการภายใน ๖ ปี  ผู้มีวุฒิปริญญาเอกต้องขอตำแหน่งทางวิชาการ ภายใน ๓ ปี และผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยื่นเสนอขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ภายใน ๕ ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐           ๔ .เรื่องการกำหนดภาระงานสอนและวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์และการกำหนดภาระงานวิจัยเป็นภาระงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์)ตามประกาศลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และลงวันที่๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ตามลำดับ           ๕.เรื่อง คำจัดความของ Active วิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐           ๖.มาตราฐานงานภาระงานข้าราชการสาย ก. และพนักงานสายวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖           ซึ่งมาตรฐานต่างที่กล่าวมาแล้วจะนำไปผูกกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การจัดสรรเงินรางวัล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มติที่กล่าวมาแล้วมีผลในทางปฏิบัติจึงกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในแบบประเมินผลงานประจำปี โดยให้มีการ ตรวจสอบในแบบประเมิน ว่าได้ดำเนินการไปอย่างไร เพื่อนำมาพิจารณาในการประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยตั้งเป้าหมายให้แก้ไขเพิ่มเติมในแบบประเมินและนำเข้าที่ประชุม ค.บ.ม ใน เดือน มีนาคม เพื่อประกาศใช้ต่อไป  เพื่อให้ผู้บริหารทุกลำดับชั้น ได้สนับสนุนช่วยเหลือให้บุคคลากรได้ดำเนินการตามประกาศดังกล่าว
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ท่าทาง กจ.จะต้องเหนื่อยต่อไปอีกมากนะครับ
Ico48
เป็นจริงตามนี้ก็คงจะดี [IP: 124.121.188.32]
04 กุมภาพันธ์ 2551 11:47
#18921
ผมอ่านแล้วรู้สึกแย่นะ....แต่แย่ตรงที่ผลการประเมินที่ผ่านมาไม่ทำตามกติการที่ตั้งไว้ตามนี้......ผมมีเรื่องเล่า (สมมุติว่าเกิดขึ้นจริง) วันหนึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง (ฟังดูตำแหน่งใหญ่โตนะครับ..แต่ทำงานฟรี มีแค่ 3 โหลด) ทำหน้าที่ประสานภาระกิจให้บริการแบบรวมศูนย์ ภายใต้ความขัดแย้งขององค์กรทีมีผู้ใช้บริการอยู่จำนวนมาก ซึ่งก็เป็นธรรมดาที่ต้องมีทั้งผู้พอใจ และไม่พอใจ...แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นที่รู้สึกแย่ วันหนึ่งของการประเมินซึ่งผู้ถูกประเมินทุกคนคิดว่าจะต้องปฏิบัติงานให้ตรงตามกรอบ KPI ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ตั้งไว้ คือ มีงานการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ ฯลฯ  ซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าปฏิบัติงานตามนี้และก็มีครบทุกงานที่ตั้งไว้ (อาจจะคิดไปเอง...!) คิดโหลดภาระงานตลอดปีการศึกษา 2550 ตามระบบ MIS-DSSประมาณ 49 โหลด (ดูเยอะนะ) และก็มั่นใจว่าผลการประเมินออกมาจะดูดีตามโหลดภาระงานที่ได้มา แต่จะบอกว่าไม่ได้ต่าง หรือน้อยกว่า คนที่ทำงานในหนึ่งภาคการศึกษา 7 โหลดภาระงาน (ดูแล้วเศร้า...ทำไปทำไม) ทำเรื่องอุทรร้องทุกข์ภายหน่วยงานภายใต้สังกัดขอให้ชี้แจงเกณฑ์การประเมินหรือการกำหนดระดับคะแนนขึ้นขั้นเงินเดือน กลับได้รับคำตอบสรุปง่ายๆ ได้ใจความจากผู้บริหารระดับสูงของคณะ/หน่วยงานว่า "ผมขอให้หยุดเรื่องนี้นะ...ผมขอ" ส่วนผู้บังคับบัญชาขั้นต้น/ประธานกรรมการประเมินตอบผมว่า "โหลดภาระงานบอกทุกอย่างไม่ได้..ถึงแม้จะมีงานวิจัย paper (ผมขอใช้คำว่ากระดาษธรรมดา) วิทยากรหน่วยงานภายนอก ฯลฯ แค่ 30 คะแนนเอง บอกอะไรไม่ได้ขึ้นกับคุณลักษะงานที่กรรมการประเมินด้วย 50 คะแนน" ซึ่งผมถาม 50 คะแนนนี้วัดจากอะไร ? ได้คำตอบที่ทำให้ผมใจเสียหนักกว่าเดิมคือ ขึ้นอยู่กับกรรมการที่ประเมิน ก็คือทัศนคติที่กรรมการพึงมีต่อผู้ถูกประเมินนั่นเอง ฟังแล้วเศร้า แล้วจะทำทำไม เดินไปเดินมาไม่ขัดแย้งกับใครปีใหม่เอาดอกไม้ ของขวัญมาให้กรรมการประเมินน่าจะได้ 50 คะแนนนี้เต็ม แต่นั่นก็ไม่ใช้วิธีการทำงานของผม...ซึ่งใครก็ตามที่ทำแบบนี้และรับแบบนี้ผมถือว่าดูถูกตัวเอง ไม่มีค่าควรกับการเป็นคน วันนี้ผลของการเสียสระตัวเข้ามาทำงานศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางทำให้ผมได้รับผลกระทบแบบนี้...กรรมการมีอคติในการประเมิน (ทราบจากการให้ข้อมูลชี้แจงที่เข้าใจอย่างนี้ ในวันศุร์ที่ 1 กพ. 51) เกณฑ์กติกา ประกาศ กฎระเบียบทั้งหลายที่ตั้งและร่างกันมาหยิบมาใช้หรือเปล่า? ถ้าระบบการทำงานแบบนี้คนดีและเก่งจะไม่มีใครอยากทำงาน ซึ่งก็ห้ามเขาไม่ได้ ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอย่างนี้เกิดจากผู้นำหรือเปล่า? พอ ณ. วันนี้เปลี่ยนผู้นำตอนแรกผมรู้สึกดี คิดมีแสงสว่างจากเปลวเทียนส่องเข้ามาถึงบ้าง แต่กลับเป็นแค่แสงจากขี้เถ้าไฟที่ลมพัดก็จางหายไป เสียดายที่วันนี้ท่านเปาปุ่นจิ้นไม่อยู่ศาลไครฟง ไม่รู้ว่าท่านไปอยู่ไหน? สงสัยจะซองผงซักฟอก (ขำๆ ) ไม่อย่างนั้นผมจะไปร้องเรียนต่อท่านเพื่อขอความเป็นธรรม.....ผู้บริหารสูงสุดของผมสัญญาว่าต่อจากนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกท่านให้สัญญา และให้ผมเก็บความคาใจนี้ไว้โดยไม่ต้องหาคำตอบ ผมเป็นเด็กผมต้องเชื่อท่าน (แต่ผมคิดว่าอนาคตจับต้องไม่ได้...อย่าเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นและยังมาไม่ถึง) อันนี้คือเรื่องสมมุติเล่าให้ขำๆ อย่าไปใส่ใจ แต่ถ้าเกิดขึ้นจริงกับพวกท่านจะทำอย่างไร?
Ico48
Prof.Thomas (Recent Activities)
04 Febuary 2008 12:10
#18931
ผมอ่านแล้วรู้สึกแย่นะ....แต่แย่ตรงที่ผลการประเมินที่ผ่านมาไม่ทำตามกติการที่ตั้งไว้ตามนี้......ผมมีเรื่องเล่า (สมมุติว่าเกิดขึ้นจริง) วันหนึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง (ฟังดูตำแหน่งใหญ่โตนะครับ..แต่ทำงานฟรี มีแค่ 3 โหลด) ทำหน้าที่ประสานภาระกิจให้บริการแบบรวมศูนย์ ภายใต้ความขัดแย้งขององค์กรทีมีผู้ใช้บริการอยู่จำนวนมาก ซึ่งก็เป็นธรรมดาที่ต้องมีทั้งผู้พอใจ และไม่พอใจ...แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นที่รู้สึกแย่ วันหนึ่งของการประเมินซึ่งผู้ถูกประเมินทุกคนคิดว่าจะต้องปฏิบัติงานให้ตรงตามกรอบ KPI ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ตั้งไว้ คือ มีงานการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ ฯลฯ  ซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าปฏิบัติงานตามนี้และก็มีครบทุกงานที่ตั้งไว้ (อาจจะคิดไปเอง...!) คิดโหลดภาระงานตลอดปีการศึกษา 2550 ตามระบบ MIS-DSSประมาณ 49 โหลด (ดูเยอะนะ) และก็มั่นใจว่าผลการประเมินออกมาจะดูดีตามโหลดภาระงานที่ได้มา แต่จะบอกว่าไม่ได้ต่าง หรือน้อยกว่า คนที่ทำงานในหนึ่งภาคการศึกษา 7 โหลดภาระงาน (ดูแล้วเศร้า...ทำไปทำไม) ทำเรื่องอุทรร้องทุกข์ภายหน่วยงานภายใต้สังกัดขอให้ชี้แจงเกณฑ์การประเมินหรือการกำหนดระดับคะแนนขึ้นขั้นเงินเดือน กลับได้รับคำตอบสรุปง่ายๆ ได้ใจความจากผู้บริหารระดับสูงของคณะ/หน่วยงานว่า "ผมขอให้หยุดเรื่องนี้นะ...ผมขอ" ส่วนผู้บังคับบัญชาขั้นต้น/ประธานกรรมการประเมินตอบผมว่า "โหลดภาระงานบอกทุกอย่างไม่ได้..ถึงแม้จะมีงานวิจัย paper (ผมขอใช้คำว่ากระดาษธรรมดา) วิทยากรหน่วยงานภายนอก ฯลฯ แค่ 30 คะแนนเอง บอกอะไรไม่ได้ขึ้นกับคุณลักษะงานที่กรรมการประเมินด้วย 50 คะแนน" ซึ่งผมถาม 50 คะแนนนี้วัดจากอะไร ? ได้คำตอบที่ทำให้ผมใจเสียหนักกว่าเดิมคือ ขึ้นอยู่กับกรรมการที่ประเมิน ก็คือทัศนคติที่กรรมการพึงมีต่อผู้ถูกประเมินนั่นเอง ฟังแล้วเศร้า แล้วจะทำทำไม เดินไปเดินมาไม่ขัดแย้งกับใครปีใหม่เอาดอกไม้ ของขวัญมาให้กรรมการประเมินน่าจะได้ 50 คะแนนนี้เต็ม แต่นั่นก็ไม่ใช้วิธีการทำงานของผม...ซึ่งใครก็ตามที่ทำแบบนี้และรับแบบนี้ผมถือว่าดูถูกตัวเอง ไม่มีค่าควรกับการเป็นคน วันนี้ผลของการเสียสระตัวเข้ามาทำงานศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางทำให้ผมได้รับผลกระทบแบบนี้...กรรมการมีอคติในการประเมิน (ทราบจากการให้ข้อมูลชี้แจงที่เข้าใจอย่างนี้ ในวันศุร์ที่ 1 กพ. 51) เกณฑ์กติกา ประกาศ กฎระเบียบทั้งหลายที่ตั้งและร่างกันมาหยิบมาใช้หรือเปล่า? ถ้าระบบการทำงานแบบนี้คนดีและเก่งจะไม่มีใครอยากทำงาน ซึ่งก็ห้ามเขาไม่ได้ ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอย่างนี้เกิดจากผู้นำหรือเปล่า? พอ ณ. วันนี้เปลี่ยนผู้นำตอนแรกผมรู้สึกดี คิดมีแสงสว่างจากเปลวเทียนส่องเข้ามาถึงบ้าง แต่กลับเป็นแค่แสงจากขี้เถ้าไฟที่ลมพัดก็จางหายไป เสียดายที่วันนี้ท่านเปาปุ่นจิ้นไม่อยู่ศาลไครฟง ไม่รู้ว่าท่านไปอยู่ไหน? สงสัยจะซองผงซักฟอก (ขำๆ ) ไม่อย่างนั้นผมจะไปร้องเรียนต่อท่านเพื่อขอความเป็นธรรม.....ผู้บริหารสูงสุดของผมสัญญาว่าต่อจากนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกท่านให้สัญญา และให้ผมเก็บความคาใจนี้ไว้โดยไม่ต้องหาคำตอบ ผมเป็นเด็กผมต้องเชื่อท่าน (แต่ผมคิดว่าอนาคตจับต้องไม่ได้...อย่าเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นและยังมาไม่ถึง) อันนี้คือเรื่องสมมุติเล่าให้ขำๆ อย่าไปใส่ใจ แต่ถ้าเกิดขึ้นจริงกับพวกท่านจะทำอย่างไร?
Ico48
[IP: 192.168.100.112]
18 กุมภาพันธ์ 2551 15:25
#20951

ไม่อยากเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงๆในสังคมมหาวิทยาลัย  แต่เชื่อค่ะ เพราะก็เจอคล้ายๆกัน

Ico48
[IP: 192.168.100.112]
06 มีนาคม 2551 10:48
#23568

เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นจริงในสบันการศึกษาของเรา  แล้วเราจะทำอย่างไร หันหน้าไปทางไหนก็ไม่มีใครรับผิดได้ (มีแต่รับชอบ)  ผู้ประเมินคิดว่าตนทำถูก  ทั้ง ๆ ที่องค์ความรู้ด้านการประเมินมีให้ศึกษาแต่ไม่ศึกษา  ท้ายสุดก็นำเครื่องมือการประเมินมาตัดสิน (ฆ่า)        ผู้ประเมิน .....

หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกสิ่งที่พึงระวังคือ คนในองค์กรจะมีแต่คนประจบสอพลอ แต่คนที่ทำงานเพื่อผลงานจะมีน้อยลง....

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.35.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ