นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1840
ความเห็น: 0

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

เพิ่มขึ้นจาก ปี 2550 ร้อยละ 6.3
                   ในการประชุม ค.บ.ม. ครั้งที่ 8/2551  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551                 กองการเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่อยู่บนฐานข้อมูล MIS-DSS โดยสรุป ดังนี้                     ในปี 2551 (30 มิถุนายน 2551) มีบุคลากรทั้งสิ้น 8,672 คน เป็นข้าราชการ 3,655 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 1,630 คน ลูกจ้างประจำ 1,203 คน พนักงานเงินรายได้ 2,024 และประเภทอื่น ๆ 160 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปี 2550 ร้อยละ 6.3                    สายวิชาการ (ผู้สอน) จำนวน 1,936 คน คิดเป็นร้อยละ22.32ของบุคลากรทั้งหมด โดยมีตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 18 คน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2550  3  คน  รองศาสตราจารย์  242  คน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  542  คน  อาจารย์  1,134  คน  ผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ              จะเป็นร้อยละ 41.42  เมื่อเทียบกับสายวิชาการทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจาก ปี 2550 ที่มีร้อยละ 41.26 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการถ้าจะได้คะแนนเต็ม 3 จากการประเมินของ สกอ. สมศ. ต้องมีตำแหน่งตำแน่งผศ. รศ. และศ.รวมกัน หรือมากกว่า ร้อยละ 70 และมีรศ.เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 30 ซึ่งในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้มีมติที่ประชุมค.บ.ม. ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 กำหนดเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาการโดย ให้สายวิชาการ วุฒิ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก ขอตำแหน่งทางวิชาการ ภายใน 9 ,6,3 ปีตามลำดับ และผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ผศ. ควรขอ รศ.ภายใน 5 ปีและกำหนดให้ มีการรายงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ตั้งแต่รอบการประเมิน ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป                    วุฒิการศึกษา  สายวิชาการ มีวุฒิปริญญาเอก จำนวน  826  คน  คิดเป็นร้อยละ  42.67  ของสายวิชาการ  เพิ่มขึ้นจาก ปี 2550  ที่มีร้อยละ  41.32                    การเกษียณอายุราชการของสายวิชาการในวุฒิปริญญาเอกใน 5 ปี ข้างหน้า  (พ.ศ.2552-พ.ศ.2556) มีจำนวนทั้งหมด 102 คน เฉลี่ยปีละ 20 คน แต่การสรรหาเข้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 30 มิถุนายน 2551 มีการบรรจุวุฒิปริญญาเอก จำนวน 86 คน เฉลี่ยปีละ 17 คนและคาดว่าผู้ที่ลาศึกษาต่อกลับมาจะมีวุฒิปริญญาเอกจากลาศึกษาต่อจำนวน 167 คน                    ถ้าจะได้คะแนนเต็ม 3 จากการประเมินของ สกอ. สมศ. ต้องอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 60 ปริญญาตรี ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 5 จากการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเพื่อจะได้ผู้สอนมีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น ได้กำหนดให้มีค่าตอบแทนจำนวน 2-3 แสนบาท สำหรับผู้ที่บรรจุเข้าในมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้เป็นนักเรียนทุนที่ผูกพันว่าจะต้องมาชดใช้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือไม่ เป็นผู้ที่รับทุนมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ ซึ่งตั้งแต่เริ่มให้เงินรางวัล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับเงินรางวัลนี้แล้วจำนวน            6 คน รอดำเนินการเข้าเสนอ ค.บ.ม อีก 5 ราย  การได้มาซึ่งคณาจารย์วุฒิ ปริญญาเอกนั้นมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครผู้มีวุฒิปริญญาเอกทุกสาขาตลอดปี  
สร้าง: 12 สิงหาคม 2551 22:37 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2551 22:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.70.175
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ