นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คะแนน ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มอ. 1781 0
การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะ 2216 0
การปรับปรุงโครงการมาตรการจูงใจ ผู้วุฒิปริญญาเอก สายวิชาการ 1938 0
กำหนดการออกคำสั่งปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มกราคม55,มกราคม 56 23291 6
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ 6406 11
ประเมินสมรรถนะ (competency ) 1434 0
การแก้ไขประกาศ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1279 1
ค่าตอบแทนวุฒิปริญญาเอก 1408 0
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1569 3
ประชุมเครื่อข่ายพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 1643 0
การลาออกจากสมาชิก กบข. 7505 9
การบรรยายเรื่องจรรยาบรรณกับการปฏิบัติหน้าที 1184 0
การประเมินcompetency online 1053 0
ผลของประกาศ ก.พ.อ ฉบับที่6,7,8 1422 0
โครงการจัดทำ ก.พ.อ.03 1100 0
ประกาศก.พ.อ.เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่ 1735 3
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 33458 138
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 4394 5
การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ชำนาญการ.ชำนาญการพิเศษฯ) 2013 0
การแต่งตั้งกรรมการและการพ้นจากการเป็นกรรมการ 1989 0
คบมครั้งที่2/2555 2412 0
มติจากที่ประชุม ค.บ.ม ครั้งที่1/2555 1821 0
ข้อมูลบุคลากร 1942 8
การดูงานสาธารณรัฐเกาหลี 1631 0
การประเมินค่างาน 3( จบ) 2208 0
ประเมินค่างานต่อ(2) 1475 1
การประเมินค่างาน 3154 0
การขอตำแหน่งชำนาญการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง 4103 11
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่4 1698 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง ตอนที 3 1767 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่2 2863 1
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง 2099 0
ตำแหน่งทางวิชาการ 2026 0
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2125 7
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล(ระบบแท่ง) 2885 3
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2 3153 5
ความคืบหน้าระบบแท่ง 3100 1
ระบบ"กลุ่มตำแหน่ง”หรือ"ระบบแท่ง" 22794 33
ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 1622 0
งบประมาณบุคคลากร 1848 2
การประเมินของ ก.พ.ร. 1905 4
มาตราฐานภาระงาน 2791 5
การแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ 2054 3
ตำแหน่งชำนาญการ 2014 5
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ 4451 5
โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ๒ 18338 34
การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ 4692 6
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 145571 301