นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คะแนน ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มอ. 2463 0
การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะ 2838 0
การปรับปรุงโครงการมาตรการจูงใจ ผู้วุฒิปริญญาเอก สายวิชาการ 2496 0
กำหนดการออกคำสั่งปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มกราคม55,มกราคม 56 23849 6
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ 7062 11
ประเมินสมรรถนะ (competency ) 2040 0
การแก้ไขประกาศ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1771 1
ค่าตอบแทนวุฒิปริญญาเอก 1908 0
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2061 3
ประชุมเครื่อข่ายพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 2123 0
การลาออกจากสมาชิก กบข. 8091 9
การบรรยายเรื่องจรรยาบรรณกับการปฏิบัติหน้าที 1635 0
การประเมินcompetency online 1490 0
ผลของประกาศ ก.พ.อ ฉบับที่6,7,8 1806 0
โครงการจัดทำ ก.พ.อ.03 1563 0
ประกาศก.พ.อ.เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่ 2097 3
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 35168 138
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 4770 5
การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ชำนาญการ.ชำนาญการพิเศษฯ) 2404 0
การแต่งตั้งกรรมการและการพ้นจากการเป็นกรรมการ 2399 0
คบมครั้งที่2/2555 2789 0
มติจากที่ประชุม ค.บ.ม ครั้งที่1/2555 2215 0
ข้อมูลบุคลากร 2427 8
การดูงานสาธารณรัฐเกาหลี 2077 0
การประเมินค่างาน 3( จบ) 2576 0
ประเมินค่างานต่อ(2) 1904 1
การประเมินค่างาน 3552 0
การขอตำแหน่งชำนาญการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง 4642 11
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่4 2099 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง ตอนที 3 2143 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่2 3243 1
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง 2472 0
ตำแหน่งทางวิชาการ 2419 0
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2478 7
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล(ระบบแท่ง) 3274 3
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2 3506 5
ความคืบหน้าระบบแท่ง 3485 1
ระบบ"กลุ่มตำแหน่ง”หรือ"ระบบแท่ง" 23742 33
ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 1985 0
งบประมาณบุคคลากร 2276 2
การประเมินของ ก.พ.ร. 2223 4
มาตราฐานภาระงาน 3131 5
การแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ 2451 3
ตำแหน่งชำนาญการ 2362 5
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ 4901 5
โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ๒ 19099 34
การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ 5185 6
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 150128 301