นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คะแนน ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มอ. 1987 0
การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะ 2425 0
การปรับปรุงโครงการมาตรการจูงใจ ผู้วุฒิปริญญาเอก สายวิชาการ 2129 0
กำหนดการออกคำสั่งปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มกราคม55,มกราคม 56 23459 6
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ 6681 11
ประเมินสมรรถนะ (competency ) 1647 0
การแก้ไขประกาศ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1436 1
ค่าตอบแทนวุฒิปริญญาเอก 1574 0
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1731 3
ประชุมเครื่อข่ายพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 1801 0
การลาออกจากสมาชิก กบข. 7702 9
การบรรยายเรื่องจรรยาบรรณกับการปฏิบัติหน้าที 1289 0
การประเมินcompetency online 1159 0
ผลของประกาศ ก.พ.อ ฉบับที่6,7,8 1510 0
โครงการจัดทำ ก.พ.อ.03 1198 0
ประกาศก.พ.อ.เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่ 1812 3
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 33861 138
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 4486 5
การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ชำนาญการ.ชำนาญการพิเศษฯ) 2087 0
การแต่งตั้งกรรมการและการพ้นจากการเป็นกรรมการ 2087 0
คบมครั้งที่2/2555 2497 0
มติจากที่ประชุม ค.บ.ม ครั้งที่1/2555 1909 0
ข้อมูลบุคลากร 2037 8
การดูงานสาธารณรัฐเกาหลี 1727 0
การประเมินค่างาน 3( จบ) 2293 0
ประเมินค่างานต่อ(2) 1547 1
การประเมินค่างาน 3249 0
การขอตำแหน่งชำนาญการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง 4247 11
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่4 1781 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง ตอนที 3 1841 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่2 2953 1
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง 2198 0
ตำแหน่งทางวิชาการ 2123 0
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2199 7
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล(ระบบแท่ง) 2978 3
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2 3228 5
ความคืบหน้าระบบแท่ง 3198 1
ระบบ"กลุ่มตำแหน่ง”หรือ"ระบบแท่ง" 22969 33
ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 1708 0
งบประมาณบุคคลากร 1952 2
การประเมินของ ก.พ.ร. 1967 4
มาตราฐานภาระงาน 2859 5
การแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ 2136 3
ตำแหน่งชำนาญการ 2076 5
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ 4564 5
โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ๒ 18554 34
การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ 4821 6
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 146726 301