นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คะแนน ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มอ. 2098 0
การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะ 2545 0
การปรับปรุงโครงการมาตรการจูงใจ ผู้วุฒิปริญญาเอก สายวิชาการ 2209 0
กำหนดการออกคำสั่งปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มกราคม55,มกราคม 56 23575 6
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ 6807 11
ประเมินสมรรถนะ (competency ) 1767 0
การแก้ไขประกาศ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1528 1
ค่าตอบแทนวุฒิปริญญาเอก 1674 0
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1823 3
ประชุมเครื่อข่ายพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 1869 0
การลาออกจากสมาชิก กบข. 7802 9
การบรรยายเรื่องจรรยาบรรณกับการปฏิบัติหน้าที 1391 0
การประเมินcompetency online 1249 0
ผลของประกาศ ก.พ.อ ฉบับที่6,7,8 1600 0
โครงการจัดทำ ก.พ.อ.03 1339 0
ประกาศก.พ.อ.เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่ 1882 3
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 34162 138
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 4557 5
การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ชำนาญการ.ชำนาญการพิเศษฯ) 2180 0
การแต่งตั้งกรรมการและการพ้นจากการเป็นกรรมการ 2179 0
คบมครั้งที่2/2555 2585 0
มติจากที่ประชุม ค.บ.ม ครั้งที่1/2555 2002 0
ข้อมูลบุคลากร 2117 8
การดูงานสาธารณรัฐเกาหลี 1831 0
การประเมินค่างาน 3( จบ) 2362 0
ประเมินค่างานต่อ(2) 1657 1
การประเมินค่างาน 3334 0
การขอตำแหน่งชำนาญการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง 4364 11
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่4 1893 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง ตอนที 3 1925 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่2 3028 1
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง 2275 0
ตำแหน่งทางวิชาการ 2211 0
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2282 7
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล(ระบบแท่ง) 3071 3
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2 3312 5
ความคืบหน้าระบบแท่ง 3280 1
ระบบ"กลุ่มตำแหน่ง”หรือ"ระบบแท่ง" 23211 33
ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 1790 0
งบประมาณบุคคลากร 2042 2
การประเมินของ ก.พ.ร. 2041 4
มาตราฐานภาระงาน 2931 5
การแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ 2232 3
ตำแหน่งชำนาญการ 2172 5
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ 4668 5
โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ๒ 18680 34
การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ 4893 6
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 147532 301