นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 48 post

Post Title Page Visits comment
คะแนน ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มอ. 2034 0
การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะ 2484 0
การปรับปรุงโครงการมาตรการจูงใจ ผู้วุฒิปริญญาเอก สายวิชาการ 2161 0
กำหนดการออกคำสั่งปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มกราคม55,มกราคม 56 23509 6
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ 6729 11
ประเมินสมรรถนะ (competency ) 1694 0
การแก้ไขประกาศ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1477 1
ค่าตอบแทนวุฒิปริญญาเอก 1614 0
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1770 3
ประชุมเครื่อข่ายพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 1828 0
การลาออกจากสมาชิก กบข. 7744 9
การบรรยายเรื่องจรรยาบรรณกับการปฏิบัติหน้าที 1333 0
การประเมินcompetency online 1197 0
ผลของประกาศ ก.พ.อ ฉบับที่6,7,8 1550 0
โครงการจัดทำ ก.พ.อ.03 1283 0
ประกาศก.พ.อ.เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่ 1843 3
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 33999 138
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 4509 5
การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ชำนาญการ.ชำนาญการพิเศษฯ) 2122 0
การแต่งตั้งกรรมการและการพ้นจากการเป็นกรรมการ 2118 0
คบมครั้งที่2/2555 2530 0
มติจากที่ประชุม ค.บ.ม ครั้งที่1/2555 1947 0
ข้อมูลบุคลากร 2071 8
การดูงานสาธารณรัฐเกาหลี 1766 0
การประเมินค่างาน 3( จบ) 2324 0
ประเมินค่างานต่อ(2) 1608 1
การประเมินค่างาน 3284 0
การขอตำแหน่งชำนาญการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง 4309 11
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่4 1842 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง ตอนที 3 1870 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่2 2990 1
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง 2231 0
ตำแหน่งทางวิชาการ 2161 0
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2241 7
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล(ระบบแท่ง) 3019 3
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2 3270 5
ความคืบหน้าระบบแท่ง 3230 1
ระบบ"กลุ่มตำแหน่ง”หรือ"ระบบแท่ง" 23103 33
ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 1738 0
งบประมาณบุคคลากร 1991 2
การประเมินของ ก.พ.ร. 1996 4
มาตราฐานภาระงาน 2888 5
การแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ 2185 3
ตำแหน่งชำนาญการ 2130 5
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ 4625 5
โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ๒ 18610 34
การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ 4847 6
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 147107 301