นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คะแนน ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มอ. 2038 0
การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะ 2490 0
การปรับปรุงโครงการมาตรการจูงใจ ผู้วุฒิปริญญาเอก สายวิชาการ 2162 0
กำหนดการออกคำสั่งปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มกราคม55,มกราคม 56 23513 6
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ 6732 11
ประเมินสมรรถนะ (competency ) 1696 0
การแก้ไขประกาศ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1477 1
ค่าตอบแทนวุฒิปริญญาเอก 1618 0
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1773 3
ประชุมเครื่อข่ายพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 1831 0
การลาออกจากสมาชิก กบข. 7746 9
การบรรยายเรื่องจรรยาบรรณกับการปฏิบัติหน้าที 1337 0
การประเมินcompetency online 1205 0
ผลของประกาศ ก.พ.อ ฉบับที่6,7,8 1557 0
โครงการจัดทำ ก.พ.อ.03 1292 0
ประกาศก.พ.อ.เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่ 1844 3
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 34015 138
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 4511 5
การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ชำนาญการ.ชำนาญการพิเศษฯ) 2129 0
การแต่งตั้งกรรมการและการพ้นจากการเป็นกรรมการ 2124 0
คบมครั้งที่2/2555 2532 0
มติจากที่ประชุม ค.บ.ม ครั้งที่1/2555 1951 0
ข้อมูลบุคลากร 2073 8
การดูงานสาธารณรัฐเกาหลี 1771 0
การประเมินค่างาน 3( จบ) 2326 0
ประเมินค่างานต่อ(2) 1617 1
การประเมินค่างาน 3288 0
การขอตำแหน่งชำนาญการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง 4315 11
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่4 1847 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง ตอนที 3 1879 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่2 2992 1
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง 2237 0
ตำแหน่งทางวิชาการ 2168 0
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2243 7
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล(ระบบแท่ง) 3021 3
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2 3271 5
ความคืบหน้าระบบแท่ง 3232 1
ระบบ"กลุ่มตำแหน่ง”หรือ"ระบบแท่ง" 23116 33
ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 1740 0
งบประมาณบุคคลากร 1999 2
การประเมินของ ก.พ.ร. 1998 4
มาตราฐานภาระงาน 2892 5
การแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ 2191 3
ตำแหน่งชำนาญการ 2135 5
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ 4626 5
โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ๒ 18614 34
การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ 4848 6
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 147135 301