นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่2

จากตอนที่1 ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการประเมินเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในภาพรวม ต่อไปนี้จะขอกล่าว ถึงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและกระทบตัวบุคคลของมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เที่ยง   สร้าง: 06 มกราคม 2554 00:06 แก้ไข: 06 มกราคม 2554 00:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง

. ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง ระบบแท่งมีความชัดเจนแล้วว่าจะเริ่มเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 รอเพียง แต่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา( ส.ก.อ.) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกคำสั่งเปลี่ยนระบบ หลังจา... มีต่อ »
โดย เที่ยง   สร้าง: 31 ธันวาคม 2553 22:04 แก้ไข: 31 ธันวาคม 2553 22:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ตำแหน่งทางวิชาการ

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม๒๕๕๒ การอนุมัติ การขอ ตำแหน่งทางวิชาการจำนวน ๒๖ราย ตำแหน่ง ผศ. จำนวน ๑๒ราย ตำแหน่ง รศ. จำนวน ๑๓ ราย ตำแหน่ง ศ. จำนวน ๑ ราย และได้ นำเสนอ สภา เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสภา ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เที่ยง   สร้าง: 21 มกราคม 2553 23:07 แก้ไข: 21 มกราคม 2553 23:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) ความคืบหน้าระบบแท่ง

วันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๕๒ได้มีโอกาส เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลใหม่ เพื่อรองรับ ระบบ แท่งที่โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดอยุธยา จากการดูเอกสารต่างที่หน่วยงานที่กียวข้องให้ความเห็น ก่อนที่เข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เที่ยง   สร้าง: 23 ธันวาคม 2552 16:00 แก้ไข: 23 ธันวาคม 2552 16:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) การปรับระบบการบริหารงานบุคคล(ระบบแท่ง)

การปรับระบบการบริหารงานบุคคล(ระบบแท่ง) ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีบันทึกที่ศธ๐๕๐๙(๒)/ว๑๒๑๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ชี้ แจงในเรื่องการเตรียมการเข้าสู่ ระบบใหม่ สรุป ได้ว่า ผู้ที่ จะเลื่อนระดับ ตำแหน่งต้องยื่นขอภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดย... มีต่อ »
โดย เที่ยง   สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2552 09:03 แก้ไข: 03 พฤศจิกายน 2552 09:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) ความคืบหน้าระบบแท่ง 2

ความก้าวหน้าระบบซีเป็นระบบแท่ง ของมหาวิทยาลัย จากการเข้าประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2552 ที่โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ “หัวข้อหนึ่งในการประชุมวิชาการ เรื่องระบบซีกับระบบแท่ง” โดยท่านศาสตราจารย์ ด... มีต่อ »
โดย เที่ยง   สร้าง: 26 มีนาคม 2552 16:04 แก้ไข: 27 มีนาคม 2552 11:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ความคืบหน้าระบบแท่ง

ความคืบหน้าของระบบแท่งมหาวิทยาลัยจากบันทึกของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ) ที่ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว๑๕๙ ขณะนี้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา( ก.พ.อ.) ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้ และทราบว่า มีท่าน ศาสตราจารย์ด... มีต่อ »
โดย เที่ยง   สร้าง: 20 กุมภาพันธ์ 2552 15:01 แก้ไข: 20 กุมภาพันธ์ 2552 15:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(33) ระบบ"กลุ่มตำแหน่ง”หรือ"ระบบแท่ง"

พ.ร.บ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องระบบการจำแนกตำแหน่งหรือ Position Classification(P.C)จากเดิมกำหนดเป็น “ซี” หรือเป็น”ระดับ” ที่มีอยู่ ๑๑ ระดับ ที่ใช้มา ตั้งแต่ กันยายน ๒๕๑๘ เป็นเวลานา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เที่ยง   สร้าง: 30 สิงหาคม 2551 23:06 แก้ไข: 30 สิงหาคม 2551 23:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

ในการประชุม ค.บ.ม. ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 กองการเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่อยู่บนฐานข้อมูล MIS-DSS โดยสรุป ดังนี้ ในปี 2551 (30 มิถุนายน 2551) มีบุคลากรทั้งสิ้น 8,672 คน เป็นข้าราชการ 3,655 คน พน... มีต่อ »
โดย เที่ยง   สร้าง: 12 สิงหาคม 2551 22:37 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2551 22:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) งบประมาณบุคคลากร

ในการประชุมคณบดีเมื่อวันที่๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่ผ่านมีการนำเสนอข้อมูลงบประมาณป๒๕๕๒ ที่ผ่าน ค.ร.มในส่วนของม.อได้รับงบประมาณในเบื้องต้น ๓,๙๒๒.๑๖๒๗ ล้านบาทลดลงจากปีงบประมาณปี๒๕๕๑ ร้อยละ ๐.๙แต่ สูงเป็นอันดับ ๒ รองจากม.มหิดล เป็นงบบุคลากร(เงินเดือนค่าจ้า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เที่ยง   สร้าง: 15 มิถุนายน 2551 12:09 แก้ไข: 15 มิถุนายน 2551 12:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]