นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) International Standard on Quality Control #1

International Standard on Quality Control #1 Link:https://drive.google.com/drive/folders/0B0P1IAN67LE1Q1F5MEVqSVRqWkk มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): International Standard  quality control
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Phattrapong   สร้าง: 27 มกราคม 2560 15:54 แก้ไข: 27 มกราคม 2560 15:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โครงสร้างองค์กรและผลคะแนนการกำกับดูแลกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอาเซียน

การศึกษาโครงสร้างองค์กรและผลคะแนนการกำกับดูแลกิจการกับผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอาเซียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างองค์กร ซึ่งประกอบด้วย สัดส่วนคณะกรรมการบริหาร ส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Phattrapong   สร้าง: 27 มกราคม 2560 14:48 แก้ไข: 27 มกราคม 2560 14:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เส้นทางสายไหมตอนใต้กับยุทธศาสตร์ One Belt and One Road กับโอกาสทางการค้าของไทย

บทความนี้เป็นการศึกษาเส้นทางการค้าในอดีตที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่เรียกว่าเส้นทางสายไหม (Silk Road) ซึ่งมี 2 เส้นทาง คือ เส้นทางสายไหมตอนเหนือและเส้นทางสายไหมตอนใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางสายไหมตอนใต้ในอดีต หรือเส้นทางหลวง R3A ในปัจจุบัน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Phattrapong   สร้าง: 27 มกราคม 2560 14:34 แก้ไข: 27 มกราคม 2560 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี (บางส่วน)

การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี TAS ฉบับที่ 1 การนำเสนองบการเงิน - มาตรฐานการบัญชีฉบับปัจจุบัน (ปรับปรุง 2558) ได้มีการแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น โดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่งผล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Phattrapong   สร้าง: 25 มกราคม 2560 12:54 แก้ไข: 25 มกราคม 2560 13:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการ

SARBANES-OXLEY ACT และการกำกับดูแลกิจการในต่างประเทศ สู่ธรรมาภิบาลในประเทศไทย Sarbanes Oxley หรือ SOX คือ กฎหมายบังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา เพื่อปกป้องนักลงทุนจากการตกแต่งบัญชีของบริษัท เพิ่มขอบเขตความรับผิดชอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Phattrapong   สร้าง: 24 มกราคม 2560 16:10 แก้ไข: 24 มกราคม 2560 16:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]