นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

1,000
Ico64
นางสาว พรพรรณ วงศ์แหลมสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน่วยคลัง สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

(1) ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ในเรื่องของการจ่ายเงิน

*การจ่ายเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย - มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายเงินทุนทั้งก้อนตามที่ได้รับอนุมัติเงินงวดจากสำนักงบประมาณให้วิทยาเขตหรือคณะ/หน่วยงานต้นสังกัดผู้รับทุน - คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับทุนจ่ายเงินทุนให้ผู้รับทุนตามแนวทาง/เงื่อนไขที่คณะ/ห... more »
By 1,000   created: 31 July 2013 23:50 Modified: 01 August 2013 09:21 [ Report Abuse ]

(3) โครงการบริการวิชาการ

1.การเบิกและการนำเงินในส่วนของ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไปใช้ การเบิกและนำเงินในส่วนของ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไปใช้ ให้ถือปฏิบัติค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นรายได้ของคณะ/หน่วยงาน อำนาจอนุมัติการใช้จ่ายและการบริหารจัดการเป็นอำนาจของคณบดี/หัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ ต... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By 1,000   created: 27 June 2013 23:13 Modified: 01 August 2013 09:19 [ Report Abuse ]

(0) การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขตที่ตั้งสำนักงาน

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขตที่ตั้งทำการจากเงินรายได้ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ กรณีการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตที่ตั้งที่ทำการต้องด้วยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By 1,000   created: 31 March 2012 22:13 Modified: 01 April 2012 09:49 [ Report Abuse ]

(0) การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

จากที่กล่าวมาแล้วในเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนั้น เวลาจะเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เราจะต้องรู้ตำแหน่งระดับของบุคคลนั้น ๆ ว่าอยู่ในระดับไหนจึงจะเบิกค่าใช้จ่ายได้ถูกต้อง คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐจึงขอความเห็นชอบเทียบ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By 1,000   created: 31 March 2012 20:35 Modified: 31 March 2012 20:35 [ Report Abuse ]

(0) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตอนสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 1. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดหมายแต่ละช่วงที่เดินทางไปปฏิบัติราชการได้ 2. ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By 1,000   created: 31 March 2012 00:17 Modified: 31 March 2012 00:17 [ Report Abuse ]

(0) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตอน ๓

ค่าพาหนะ 1. โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจำทาง เบิกเท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด 2. กรณีเส้นทางนั้นไม่มีพาหนะประจำทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราการให้ใช้พาหนะอื่นได้ (รถรับจ้าง เรือรับจ้าง ช้าง ม้า ฯลฯ) โดยผู้เดินทางต้องชี้แจงเ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By 1,000   created: 31 March 2012 00:10 Modified: 31 March 2012 00:11 [ Report Abuse ]

(0) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว (ตอนที่ ๒)

ค่าเช่าที่พัก จำเป็นต้องพักแรม ยกเว้น การพักแรมในยานพาหนะ หรือทางราชการจัดที่พักให้แล้ว ต้องงดเบิก กระทรวงการคลังได้กำหนดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการใหม่ โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By 1,000   created: 29 March 2012 00:35 Modified: 30 March 2012 09:50 [ Report Abuse ]

(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว

ถ้าเราได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ แล้วจะเบิกค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง ลองมาดูกันว่าจะเบิกอะไรได้บ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพา... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By 1,000   created: 29 March 2012 00:11 Modified: 29 March 2012 00:11 [ Report Abuse ]

(0) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(๒)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(๒) ลักษณะของการเดินทางไปราชการ 1. ไปราชการชั่วคราว 2. ไปราชการประจำ 3. กลับภูมิลำเนา การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By 1,000   created: 27 March 2012 22:44 Modified: 28 March 2012 09:09 [ Report Abuse ]

(0) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(๑) ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ผู้ที่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ต้องเป็นผู้ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจากผู้มีอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัต... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By 1,000   created: 27 March 2012 22:33 Modified: 27 March 2012 22:45 [ Report Abuse ]