นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

1,000
Ico64
นางสาว พรพรรณ วงศ์แหลมสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน่วยคลัง สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 6048
ความเห็น: 1

เงินชดเชยในการใช้พาหนะเส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ

เงินชดเชยในการใช้พาหนะเส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ

 

 

เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ 

            จากการประชุม cop การเงิน ได้มีการคุยกันเรื่องการเดินทางไปราชการโดยพาหนะส่วนตัวจึงได้ทำการค้นหาระเบียบดูพบว่าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 ได้ถูกยกเลิกแล้วโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 ระเบียบฉบับนี้ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ 2 ข้อ คือ ข้อ 4 พาหนะส่วนตัว  หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งมิใช่ของทางราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตาม และข้อ 11 การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ให้เบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้แก่ผู้เดินทางไปราชการ ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแล้วแต่กรณี ในอัตราต่อ 1 คัน ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยให้คำนวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรง ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย ในกรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของหน่วยงานอื่นที่ตัดผ่าน เช่นเส้นทางของเทศบาล เป็นต้น และในกรณีที่ไม่มีเส้นทางกรมทางหลวงและของหน่วยงานอื่น ให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับรองระยะทางในการเดินทาง                ดังนั้นหากหน่วยงานเชิญบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ การขออนุมัติเดินทางจึงเป็นหน้าที่ของวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษท่านนั้นที่จะต้องขออนุมัติเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวจากต้นสังกัด  ส่วนหน่วยงานที่เชิญก็ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้แก่ผู้เดินทาง                   

เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ 

1.  รถยนต์ส่วนบุคคล                    กิโลเมตรละ 4 บาท                                

2.  รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล     กิโลเมตรละ 2 บาท

 

created: 26 May 2011 21:26 Modified: 26 May 2011 22:13 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 น้ำขิง, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Monly (Recent Activities)
26 May 2011 22:40
#65740
  • ถึงเป้าแล้วหรือยัง  รีบ ๆ นะค่ะ 
  • มาร่วมลุ้นและเชียร์  ๆ ๆ  

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.51.240
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ