นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 7535
ความเห็น: 0

หนังสือราชการภายใน

ลักษณะหนังสือภายใน และตัวอย่าง

                  เมื่อได้กล่าวถึงลักษณะของหนังสือภายนอก ซึ่งได้แบ่งเป็น ๒ ตอน ไปแล้ว ต่อไปนี้จะกล่าวถึงหนังสือราชการประเภทที่ ๒ คือ หนังสือภายใน          

หนังสือภายใน  คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน       

รูปแบบ     หนังสือภายใน ใช้เขียนในกระดาษบันทึกข้อความ มีรูปแบบดังนี้ 

ชั้นความลับ  (ถ้ามี) 

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)                     บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ …………………………………………….....………….......

ที่ ………………………… วันที่ …………………………….....

เรื่อง  ……………………………………………………………………....

(คำขึ้นต้น)                                

(ข้อความ)  ………………………………………………….................

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………...................................................................................

                 ..............................................................................................………………………............................................................................                                                                                           

                                                                        (ลงชื่อ)                                                                               

                          (พิมพ์ชื่อเต็ม)      

                 (ตำแหน่ง)

 ชั้นความลับ  (ถ้ามี)                 

 โครงสร้าง          หนังสือภายใน  มีโครงสร้างประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๔ ส่วน คือ                                         หัวหนังสือ                                                

 ส่วนราชการ..................................................................................................
ที่.........................................................วันที่...................................................
เรื่อง...............................................................................................................
(คำขึ้นต้น)

                                

                                              ๒ เหตุที่มีหนังสือไป 

                     ข้อความ .................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

                                                               

                                              ๓ จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป 

                     จึง......... .................................................................................
.....................................................................................................................

                             

                                              ท้ายหนังสือ 

(ลงชื่อ)...............................................
                      (พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตำแหน่ง)..........................................

  

ที่มา : - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖          

           - การเขียนหนังสือติดราชการและธุรกิจ เรียบเรียงโดย ประวีณ  ณ นคร 

คำสำคัญ : คณะทรัพยากรธรรมชาติ  หน่วยสารบรรณ  ปราณี จันทรัตน์ หนังสือภายใน ลักษณะหนังสือราชการ 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 26 ตุลาคม 2552 15:38 แก้ไข: 10 สิงหาคม 2554 13:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.222.93
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ