นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5506
ความเห็น: 2

การทำลายหนังสือราชการ

การทำลายหนังสือโดยการย่อยกระดาษ

การทำลายหนังสือราชการ

การทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526   

          ข้อ 66.  กำหนดไว้ว่าภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น แล้วจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลาย เสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ                

          ข้อ 67. ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งกรรมการทำลายหนังสือประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป               

          ข้อ 68.  คณะกรรมการทำลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้                               

                        68.1 พิจารณาหนังสือที่จะขอทำลายตามบัญชีขอทำลาย                               

                        68.2 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรทำลาย และควรจะขยายเวลาการเก็บไว้ ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเมื่อใดในช่องการพิจารณา แล้วให้แก้ไขอายุการเก็บหนังสือ โดยให้ประธานกรรมการฯลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข                               

                        68.3 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรให้ทำลาย ให้กรอกเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่องการพิจารณา                               

                        68.4 เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับเพื่อพิจารณาสั่งการตามข้อ 69                               

                        68.5 ควบคุมการทำลายหนังสือ ซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้ทำลายได้แล้ว โดยการเผาหรือวิธีใดที่จะไม่ให้หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได้ และเมื่อทำลายเรียบร้อยแล้ว ให้ทำบันทึกลงนามร่วมกันเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติทราบ               

          ข้อ 69. เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมได้รับรายงานตามข้อ 68.4 แล้ว ให้พิจารณาสั่งการ ดังนี้                                

                        69.1 ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดยังไม่ควรทำลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือนั้นไว้จนถึงเวลาการทำลายงวดต่อไป                               

                         69.2 ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลายให้ส่งบัญชีหนังสือขอทำลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาก่อน เว้นแต่หนังสือประเภทที่ส่วนราชการนั้นได้ขอทำความตกลงกับกรมศิลปากรแล้ว ไม่ต้องส่งไปให้พิจารณา               

          ข้อ 70. ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอทำลาย แล้วแจ้งให้ส่วนราชการที่ส่งบัญชีหนังสือขอทำลายทราบ ดังนี้                               

                        70.1 ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบด้วยให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นดำเนินการทำลายหนังสือต่อไปได้ หากกองจดหมายเหตุฯไม่แจ้งให้ทราบอย่างใดภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุฯ ให้ถือว่ากองจดหมายเหตุฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้ส่วนราชการทำลายหนังสือได้                               

                         70.2 ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นว่าหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลาการเก็บไว้อย่างใดหรือให้เก็บไว้ตลอดไป ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นทราบ และให้ส่วนราชการนั้น ๆ ทำการแก้ไขตามที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แจ้งมา หากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นควรให้ส่งไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ก็ให้ส่วนราชการนั้น ๆ ปฏิบัติตาม                

                 สำหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในปีนี้ได้ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการไปแล้ว โดยมีกรรมการทำลาย ดังนี้

                 1.  นางเบญจมาศ  เฉลิมวงศ์              ประธานกรรมการ

                 2.  นางสาวทรงลักษณ์  กลับคง         กรรมการ

                 3.  นางปราณี  จันทรัตน์                     กรรมการ

                 และได้รับการตอบรับจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติให้ทำลายได้ ซึ่งได้ทำลายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553  โดยวิธีการย่อย เพื่อลดมลพิษทางอากาศด้วย ดังรูปที่ปรากฏนี้      

 

 

 

 

ที่มา  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 07 กันยายน 2553 14:32 แก้ไข: 07 กันยายน 2553 15:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • ส่งเอกสารผ่านทางระบบ E-Document มีมากขึ้นในปัจจุบัน  ทำให้การทำลายเอกสารมีน้อย  และยังช่วยลดโลกร้อนด้วยน่ะค่ะ
Ico48
อารยา แสงสีจันทร์ [IP: 203.158.176.20]
04 ตุลาคม 2554 16:45
#69363

อยากทราบ ขั้นตอนการทำลายโดยละเอียดค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.59.154
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ