นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1493
ความเห็น: 0

เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3)

              ตามที่ได้กล่าวถึงเทคนิคการทำบันทึกความเห็น ตอนที่ 1 เกี่ยวกับการเตรียมการในส่วนของศึกษาเรื่อง  และตอนที่ 2 ในส่วนของความหมายของประเด็น และเทคนิคในการจับประเด็นไปแล้ว  ในตอนที่ 3 นี้ ขอเสนอการวิเคราะห์เรื่อง  วิธีวิเคราะห์เรื่อง  และหลักเกณฑ์และเหตุผลดังนี้

             3.  การวิเคราะห์เรื่อง 

                  ก. ความหมายของการวิเคราะห์เรื่อง 

                      การวิเคราะห์เรื่อง  เป็นการพิจารณาหาคำตอบในประเด็นที่เป็นปัญหาของเรื่อง  โดยใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลมาสนับสนุนข้อวิเคราะห์และคำตอบนั้น เช่น

                     ตัวอย่างที่ 1 

                     ในประเด็นที่จะต้องพิจารณาชี้แนะแนวทางว่า ควรบังคับให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบมาทำงานหรือไม่

                     การวิเคราะห์เรื่อง  ก็คือการพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์  และเหตุผลสนับสนุนว่า ควรเพราะเหตุใด  หรือไม่ควร เพราะเหตุใด

                     ตัวอย่างที่ 2 

                     ในประเด็นที่จะต้องพิสูจน์ว่า  ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยตามข้อกล่าวหารือไม่

                     การวิเคราะห์เรื่อง  ก็คือการพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์  และเหตุผลสนับสนุนว่า ฟังได้หรือไม่ว่า  ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิด

                     ตัวอย่างที่ 3 

                     ในประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยชี้ขาดว่า ควรอนุมัติตามขอหรือไม่

                     การวิเคราะห์เรื่อง  ก็คือการพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์  และเหตุผลสนับสนุนว่า ควรอนุมัติหรือไม่

 

                  ข.  วิธีการวิเคราะห์เรื่อง 

                       การวิเคราะห์เรื่องจะต้องนำข้อมูลประกอบเรื่องมาพิจารณา และหาหลักเกณฑ์และเหตุผลมาสนับสนุนเพื่อ... 

                       - พิจารณาชี้แนะแนวทางว่า ทำอย่างไรดี หรือเอาอย่างไหนดี หรือควรหรือไม่ควรทำ ฯลฯ เพราะเหตุใด

                      - พิสูจน์ชี้ชัดลงไปว่า เป็นอะไร หรือใครทำ หรือใช่หรือไม่ ฯลฯ เพราะเหตุใด

                      - วินิจฉัยชี้ขาดว่าเป็นอย่างไร หรือควรอนุมัติหรือไม่ ฯลฯ เพราะเหตุใด

 

                การวิเคราะห์เรื่อง จะต้องใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลสนับสนุน

 

                  ค.  หลักเกณฑ์ และเหตุผล 

                       หลักเกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์เรื่อง อาจใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย ๆ อย่างประกอบกัน              ดังต่อไปนี้

                       (1) ตรรกวิทยา  คือ หลักแห่งความสมเหตุสมผลที่เป็นไปตามธรรมชาติ

                       (2) จิตวิทยา คือ หลักแห่งความเป็นไปตามสภาพทางจิตใจของคน

                       (3) หลักวิชา  คือ หลักวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณานั้น เช่น ด้านหลักวิชาการบริหารงานบุคคลในการพิจารณาเรื่องการเลือกสรร  บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ  อ้างหลักวิชาช่างในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง อ้างหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับภาษีอากร  เป็นต้น

                       (4) กฎเกณฑ์   ได้แก่  กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี เกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เช่น เกณฑ์ในการพิจารณากำหนดระดับตำแหน่ง  เกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต  อนุมัติเรื่องใด ๆ ที่วางไว้ เป็นต้น

                       (5) ผลดีผลเสีย  ได้แก่  ผลที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินการเช่นนั้น

                       (6) ระดับมาตรฐาน  คือ แนวทางอันควร ซึ่งมีการแนะนำไว้  หรือเคยปฏิบัติมาเป็นปกติ เช่น ระดับการลงโทษทางวินัย  มาตรฐานการทำงาน เป็นต้น

                       (7) ความเป็นธรรม  คือ ความเสมอหน้ากันในการปฏิบัติต่อทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ

                       (8) มโนธรรม  คือ ความสำนึกในความถูกต้องสมควร ด้วยการพิจารณาอย่างมีสติโดยคำนึงถึงความถูกต้องสมควร ไม่เพียงพิจารณาตามตัวอักษร หรือตามเนื้อเรื่องเท่าที่ปรากฏ

                       (9) ข้อจำกัด  คือ การถูกจำกัดด้วยเหตุในลักษณะใด ๆ เช่น

                            - จำกัดด้วยวงเงินที่มี จึงอนุมิไม่ได้

                            - จำกัดด้วยไม่มีอำนาจอนุมัติ จึงอนุมัติไม่ได้

                            - จำกัดด้วยกำลังคน จึงขยายงานไม่ได้

                            - จำกัดด้วยสภาพทางเศรษฐกิจ หรือสังคม  จึงทำไม่ได้

                      (10) ความเหมาะสม คือ ความสมควรแก่เวลา สถานที่ หรือบุคคล เช่น วิเคราะห์เสนอแนะว่า

                            - ไม่ควรทำในขณะนี้ ควรรอไปอีกระยะหนึ่ง

                            - ในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ควรดำเนินการเช่นนั้น

                            - ระบบนี้ไม่เหมาะกับประเทศไทย

                            - การทำงานในเครื่องแบบไม่เหมาะสำหรับข้าราชการพลเรือน

                      (11) ความเป็นไปได้ คือปฏิบัติได้หรือไม่ เช่น

                            - ตีความเช่นนั้น ไม่สามารถปฏิบัติได้

                            - เป็นโครงการที่ใหญ่เกินไป ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย

                       (12) นโยบายและแผนงาน คือนโยบายและแผนงานที่มีอยู่หรือที่กำหนดไว้ เช่น

                           - เรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

                           - โครงการนี้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแล้ว

                           - โครงการนี้ได้กำหนดแผนงานหรือตั้งงบประมาณไว้แล้ว

 

                          โปรดติดตามตอนจบค่ะ

 

  ที่มา  :  บทเรียนด้วยตนเองสำหรับข้าราชการ

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 สิงหาคม 2554 15:01 แก้ไข: 12 กันยายน 2555 10:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.226.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ