นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5776
ความเห็น: 0

การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา (5)

        การเป็นผู้นำต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

วิธีการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชามีหลัก  ดังนี้

       1. รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง  มีพรหมวิหาร 4 อยู่ในจิตใจ มีเมตตากรุณา  มุทิตา  และรู้จักอุเบกขา

       2. รู้จักส่งเสริมและให้กำลังใจลูกน้อง  รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ยกย่องเมื่อเขาปฏิบัติดี เอาใจใส่ในความลำบากในการปฏิบัติงานของเขา ดูทุกข์สุขในครอบครัวของเขาตามโอกาสอันควร

       3. ยิ้มแย้มแจ่มใสกับลูกน้อง รู้จักพูดคุยตามกาลเทศะ และจำชื่อลูกน้องได้

       4. มีไมตรีและช่วยเหลือลูกน้องตามโอกาสอันสมควร

       5. มีความจริงใจต่อลูกน้อง มิใช่แสดงความจริงใจ แสดงออกโดยการพูดเท่านั้น แต่จะปรากฏทางสีหน้าท่าทางด้วย

       6. รู้จักชมเชยลูกน้อง เมื่อเขาได้กระทำความดี

       7. รู้จักศิลป์ในการวิพากษ์วิจารณ์ลูกน้อง คือ รู้จักติเพื่อก่อ ให้เกิดกำลังใจที่ดีต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

       8. รู้จักการให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทน อาจเป็นสิ่งของ เงินหรือคำขอบใจเพื่อแสดงน้ำใจหรือเป็นสินน้ำใจต่อเขา  เมื่อเขาได้กระทำดี แต่อย่าให้มากเกินไปจนกลายเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้แก่ลูกน้อง

       9. รู้จักฟังความคิดเห็น คำร้องขอหรือคำร้องเรียนของลูกน้อง และพิจารณาด้วยความเป็นธรรม

     10. ต้องเป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา

     11. ควรสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือตำแหน่งเงินเดือนที่สูงขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างกับผู้ใต้บังคับบัญชาคนอื่น ๆ ที่จะได้มุ่งพยายามสร้างความดี

     12. ชี้แจงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในวงงานให้ลูกน้องทราบ เช่น ชี้แจงนโยบายหรือข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว  และความก้าวหน้าของหน่วยงาน เป็นต้น

 

 

 

ที่มา : เอกสารประกอบการฝึกอบรมข้าราชการในภาคใต้                

           หลักสูตร “ยุทธศาสตร์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 17 

           จัดโดย สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 ตุลาคม 2554 11:24 แก้ไข: 17 ตุลาคม 2554 11:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ