นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1619
ความเห็น: 0

โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 2) "เนื้อเรื่อง"

                เนื้อเรื่อง


                “เนื้อเรื่อง”  หรือข้อความที่แจ้งไปนั้น จะประกอบด้วย “เหตุที่มีหนังสือไป”  อย่างเดียว หรืออาจ  “บอกเหตุที่มีหนังสือไป”  และ  “เรื่องต่อเนื่อง”  ซึ่งได้แก่การดำเนินการต่อเนื่องจากเหตุนั้น  (ถ้ามี)  รวมทั้งผลการดำเนินการนั้น (ถ้ามี)  ด้วยก็ได้


                สำหรับ  “เหตุที่มีหนังสือไป”  นั้น จะขึ้นต้นด้วยข้อความว่า  “ด้วย”  “เนื่องจาก”  “ตาม”  “ตามที่”  “อนุสนธิ”   คำใดคำหนึ่งตามควรแก่กรณี


                การขึ้นต้นวรรคโดยใช้คำว่า  “ด้วย”  หรือ  “เนื่องจาก”  ใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยติดต่อกันมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องนั้น  ทั้งนี้ ไม่ต้องมีคำว่า  “นั้น”  ลงท้ายวรรค


                การขึ้นต้นวรรคโดยใช้คำว่า  “ตาม”   “ตามที่”   “อนุสนธิ”  ใช้ในกรณีที่เคยมีเรื่องติดต่อกันมาก่อน  จึงต้องอ้างเรื่องที่เคยติดต่อกันมาก่อน  และต้องมีคำว่า  “นั้น”  ลงท้ายวรรค


ตัวอย่างที่ 1
แบบเนื้อเรื่อง 
แบบเริ่มเรื่องใหม่
(แบบที่ 1)


                ด้วย  ...........................................(เหตุที่ต้องมีหนังสือไป)……………………
……………………………………………………………............................................


ตัวอย่าง


                   ด้วยกรมสรรพากรจะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยในระหว่างวันที่....................................................


ตัวอย่างที่ 2 
แบบเนื้อเรื่อง 
แบบเริ่มเรื่องใหม่
(แบบที่ 2)


                เนื่องจาก ....................................(เหตุที่ต้องมีหนังสือไป)..........................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................


ตัวอย่าง 


            เนื่องจากได้ทราบว่า  สำนักงาน ก.พ. มีห้องฝึกอบรมสำหรับให้ส่วนราชการต่าง ๆ ยืมใช้ได้


ตัวอย่างที่ 3 
แบบเนื้อเรื่อง 
แบบอ้างเรื่องเดิม
(แบบที่ 1)


                ตาม   (เหตุที่มีหนังสือไป).........................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................ นั้น


               (ผลต่อเนื่อง) ....................................................................................
...............................................................................................


ตัวอย่าง 
             ตามหนังสือที่อ้างถึง  กรมสรรพากรขอใช้ห้องฝึกอบรมของสำนักงาน ก.พ. เพื่อจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย  ระหว่างวันที่.................................................. นั้น


             เนื่องจากมาเหตุขัดข้องบางประการ  ไม่อาจจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ในระหว่างวันดังกล่าวได้


ตัวอย่างที่ 4 


แบบเนื้อเรื่อง 
แบบอ้างเรื่องเดิม
(แบบที่ 2)


                ตามที่ (เหตุที่มีหนังสือไป).........................................................................
...........................................................................................................................
...................................................................................................... นั้น


               (ผลต่อเนื่อง) .........................................................................................
...............................................................................................


ตัวอย่าง 
              ตามที่มาข่าวในหนังสือพิมพ์ว่า....................................................................
................................................................................  นั้น


              กรม ................................................................. ได้สอบสวนแล้ว ปรากฏว่าไม่มีมูลความ  ตามที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวนั้นแต่ประการใด


ตัวอย่างที่ 5 


แบบเนื้อเรื่อง 
แบบอ้างเรื่องเดิม
(แบบที่ 3)


                อนุสนธิ................................................. (เหตุที่มีหนังสือไป)......................
...........................................................................................................................
...................................................................................................... นั้น


               (ผลต่อเนื่อง) .......................................................................................
...............................................................................................


ตัวอย่าง 


             อนุสนธิมติ ก.พ. ในการประชุม ครั้งที่................เมื่อวันที่.................................มอบให้ท่านรับเรื่อง.................................................................................................ไปตรวจพิจารณาเสนอความเห็น  นั้น


              บัดนี้  เวลาล่วงเลยมานานแล้ว  สำนักงา ก.พ. ยังไม่ได้รับความเห็นของท่านในเรื่องดังกล่าว


โปรดติดตามตอนที่ 3 จุดประสงค์ของเรื่องค่ะ


ที่มา  :   เอกสารการฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ “หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ”
              สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  สำนักงาน ก.พ.
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 ตุลาคม 2555 16:04 แก้ไข: 02 ตุลาคม 2555 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, และ Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ