นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 8066
ความเห็น: 1

บทบาทพนักงานธุรการ

หน้าที่ของธุรการ คือ กิจที่จะต้องทำตามที่กำหนดไว้ บทบาท คือ การทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้

บทบาทของพนักงานธุรการ

1.  เป็นสื่อกลางในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.  อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในหน่วยงาน

3.  แนะนำเกี่ยวกับงานทางด้านเอกสารสารบรรณ

4.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มาใช้บริการทั้งภายในและภายนอก

5.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับแก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

6.  ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในการติดต่อราชการ

7.  ดูแลความเรียบร้อยของเอกสารต่าง ๆ 

 

ความหมายของงานธุรการ คือ

1.  การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของหน่วยงานซึ่งมิใช่งานวิชาการ

2.  คืองานที่ีให้บริการ  อำนวยความสะดวก

 

ความสำคัญของงานธุรการ

1.  สนับสนุนภาระกิจหลัก

2.  อำนวยความสะดวก

3.  ช่วยเชื่อมโยง  ประสานกิจกรรม

4.  ข่วยควบคุมการดำเนินงาน

 

โครงสร้างงานธุรการ

1.  รับ - ส่ง

2.  ลงทะเบียน แบ่งแยกประเภท

3.  บันทึก  ย่อเรื่อง  สรุปความคิดเห็น

4.  รวบรวมข้อมูล สถิติ รายงาน

5.  บริการอำนวยความสะดวก

6.  ช่วยจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่  ด้านเอกสารประชุม

7.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

หน้าที่ของธุรการ  คือ  กิจที่จะต้องทำตามที่กำหนดไว้

 

บทบาท  คือ  การทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้

            คือ  พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งที่ผู้อื่นคาดหวังว่าจะต้องแสดงออกหรือกระทำให้สอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่บุคคลนั้นดำรงอยู่

 

ที่มา : การอบรมการจัดงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 5 ปี 2540

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 มิถุนายน 2556 14:13 แก้ไข: 07 มิถุนายน 2556 14:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

และ “ จิตสำนึกในการให้บริการ ” (Service Mind) คือ การมีจิตใจของการเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งแสดงออกในรูปของพฤติกรรม

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.208.73.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ