นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(5) การทำสำเนา

ด้วยปัจจุบันมีบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาปฏิบัติงานเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อผู้มีอายุราชการมาก ๆ ได้เกษียณ และลาออกไป ซึ่งบุคลากรรุ่นใหม่บางคนก็ไม่ได้เรียนจบทางด้านที่เกี่ยวกับเอกสารมาอาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงระเบียบราชการบางอย่าง จึงขออธิบายถึง... more »
By ปราณี   created: 13 September 2010 12:48 Modified: 14 September 2010 15:20 [ Report Abuse ]

(2) การทำลายหนังสือราชการ

การทำลายหนังสือราชการการทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 66. กำหนดไว้ว่าภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น แล้วจัดทำบ... more »
By ปราณี   created: 07 September 2010 14:32 Modified: 07 September 2010 15:37 [ Report Abuse ]

(0) หนังสือราชการภายใน

เมื่อได้กล่าวถึงลักษณะของหนังสือภายนอก ซึ่งได้แบ่งเป็น ๒ ตอน ไปแล้ว ต่อไปนี้จะกล่าวถึงหนังสือราชการประเภทที่ ๒ คือ หนังสือภายใน หนังสือภายใน คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจ... more »
By ปราณี   created: 26 October 2009 15:38 Modified: 10 August 2011 13:04 [ Report Abuse ]

(3) ลักษณะของหนังสือราชการ (ตอน ๒)

ตามที่ได้กล่าวถึงตัวอย่างหนังสือภายนอกไปแล้วในตอนที่ ๑ ต่อไปนี้จะขอกล่าวถึงรายละเอียดของหนังสือภายนอก และตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ โครงสร้างหนังสือภายนอก ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๔ ส่วน คือ ส่วนหัวหนังสือ ส่วนเหตุที่มีหนังสือไป ส่วนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป... more »
By ปราณี   created: 26 October 2009 13:11 Modified: 26 October 2009 14:59 [ Report Abuse ]

(7) ลักษณะของหนังสือราชการ (ตอน ๑)

เมื่อพูดถึงหนังสือราชการ ทุกคนคงทราบกันดีแล้วมีลักษณะและรูปแบบอย่างไร สำหรับข้อมูลที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนี้ เป็นเรื่องที่ทุก ๆ คนได้ผ่านสายตากันมาแล้วเกือบทุกคนก็ว่าได้ นับตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ราชการทุกแห่ง เพราะจะใช้ระเบียบเช่น... more »
By ปราณี   created: 24 September 2009 09:38 Modified: 26 October 2009 14:38 [ Report Abuse ]