นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 1)

การเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ดี จะต้องเขียนให้มีลักษณะต่อไปนี้ 1. ถูกต้อง 2. ชัดเจน 3. รัดกุม 4. กะทัดรัด 5. โน้มนำสู่จุดประสงค์ ทั้งนี้แต่ละหลักมีความหมายและรายละเอียดดังนี้ 1. ถูกต้อง ได้แก่ 1.1 ถูกแบบ 1.2 ถูกเนื้อหา 1.3... more »
By ปราณี   created: 21 June 2012 14:29 Modified: 21 June 2012 15:54 [ Report Abuse ]

(0) ตัวที่ทำให้เสียเวลา (Time traps)

การทำงานของแต่ละคนมีลักษณะการทำงานที่ไม่เหมือนกัน ลองมาดูกันซิว่าในแต่ละวันท่านเสียเวลาไปกับข้อใดบ้าง ดังนี้ ตัวที่ทำให้เสียเวลา (Time traps) 1. Reading (การอ่าน เช่น การอ่านรายงาน หนังสือพิมพ์ วารสาร...) 2. Phone (โทรศัพท์ เช่น ใช้ครั้งหนึ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 30 March 2012 13:38 Modified: 30 March 2012 14:53 [ Report Abuse ]

(0) วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน และบุคคลในหน่วยงาน

วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน 1. วางตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 2. ทำตัวให้เบิกบานร่าเริงมีชีวิตชีวา 3. สร้างสัมพันธภาพควบคู่ไปกับสมรรถภาพ 4. ทำงานด้วยความยินดีและเต็มใจ 5. ตรงต่อเวลา 6. รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 7. มองโลกใน... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 16 March 2012 15:31 Modified: 16 March 2012 15:55 [ Report Abuse ]

(0) ลักษณะของบันทึกเสนอ

บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา อาจแบ่งได้เป็น 4 ชนิด คือ 1. บันทึกย่อเรื่อง 2. บันทึกรายงาน 3. บันทึกขออนุญาตขออนุมัติ 4. บันทึกความเห็น บันทึกแต่ละชนิดดังกล่าว มีลักษณะ ดังนี้ 1. บันทึกย่อเรื่อง บันทึกย่อเรื่อง คือข... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 08 March 2012 15:42 Modified: 08 March 2012 15:46 [ Report Abuse ]

(0) แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่าง ๆ

หนังสือราชการมีหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับข้อความในหนังสือราชการนั้น ในที่นี้จะเสนอไว้ 6 ลักษณะ คือ 1. หนังสือสอบถามรายละเอียด 2. หนังสือตอบข้อสอบถาม 3. หนังสือนำส่ง 4. หนังสือเชิญ 5. หนังสือขอความร่วมมือ 6.หนังสือตอบปฏิเสธ ในบรรดาหนังสือล... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 05 March 2012 15:00 Modified: 05 March 2012 15:06 [ Report Abuse ]

(1) การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ฟัง 1. มองเห็นโลก หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างที่ผู้พูดมองและคิดที่เขาคิด 2. ไม่คำนึงถึงความคิดของตัวเองจนกว่าจะแน่ใจว่าเข้าใจอย่างแท้จริง 3. ทำให้ผู้พูดรู้สึกเข้าใจในความรู้สึกและยอมรับเขาไม่ว่าเขาจะพูดจะคิดหรือจะเป็นอย่... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 02 March 2012 15:46 Modified: 02 March 2012 15:48 [ Report Abuse ]

(0) การรับและส่งหนังสือ (ตอนที่ 2)

แบบการรับ-ส่งหนังสือ มี 3 แบบให้เลือกใช้ตามลักษณะงานของแต่หน่วยงาน ดังนี้ การรับ-ส่งเอกสารแบบที่ 1 เอกสาร -> เจ้าหน้าที่ลงรับ -> หัวหน้า -> สั่งการไปยังบุคคล/งาน -> หัวหน้า -> ส่งออก ข้อเสีย 1.งานรู้ช้า 2.ขาดข้อมูลประกอบกา... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 24 Febuary 2012 12:51 Modified: 24 Febuary 2012 13:22 [ Report Abuse ]

(0) การรับและส่งหนังสือ (ตอนทื่ 1)

การรับหนังสือ หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ การส่งหนังสือ หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ การรับส่งเอกสาร 1.รับ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 24 Febuary 2012 12:34 Modified: 24 Febuary 2012 12:46 [ Report Abuse ]

(1) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการตามงานลูกน้อง

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สาเหตุของการเสียเวลาที่พบบ่อยอย่างหนึ่งก็คือ การไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมา และตรงเป้าหมายในระหว่างคนกับคนด้วยกัน การบอกกล่าวอย่างชัดเจนว่า ต้องการอะไรแน่จะทำให้ประหยัดเวลาของคนที่เกี่ยวข้องกับทุกคน ถ้าการกระ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 17 Febuary 2012 15:41 Modified: 17 Febuary 2012 15:46 [ Report Abuse ]

(0) การจัดเก็บเอกสาร

การจัดเก็บเอกสาร 1.เก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง โดยให้กำหนดวิธีการจัดเก็บให้เหมาะสมกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1.1โดยทั่วไปเก็บในแฟ้มที่เขียนว่า กำลังดำเนินการ 1.2กรณีปฏิบัต... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 13 Febuary 2012 09:56 Modified: 13 Febuary 2012 10:06 [ Report Abuse ]