นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่หนังสือ

เงื่อนไขในการออกเลขที่หนังสือ การออกเลขที่หนังสือของหน่วยงานจะต้องไม่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย เช่น หนังสือติดต่อบริษัท ห้างร้าน ขอทราบรายละเอียดสินค้าในเบื้องต้น หนังสือติดต่ออาจารย์พิเศษในขั้นต้นก่อนที่จะติดต่อเป็นทางการ หนังสือขอข้... more »
By ปราณี   created: 25 July 2013 14:09 Modified: 25 July 2013 14:23 [ Report Abuse ]

(0) ชนิดของหนังสือราชการและแบบฟอร์ม

ชนิดของหนังสือราชการ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 1.หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 2.หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 3.หนังสือที่หน... more »
By ปราณี   created: 04 July 2013 14:50 Modified: 04 July 2013 15:02 [ Report Abuse ]

(1) การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2)

แฟ้มจัดเก็บเอกสาร มี 4 ชนิด และมีวิธีใช้ ดังนี้ 1. แฟ้มสันหนา ใช้จัดเก็บเอกสารที่เป็นชุดหรือโครงการประเภทหนา ๆ จึงหยิบใช้จัดวางในลักษณะตั้งสันแฟ้มในตู้เหล็กประตู 2 บาท 2. แฟ้มปกแข็ง ใช้จัดเก็บเอกสารที่ใช้ประจำและสำคัญมาก จัดวางใ... more »
By ปราณี   created: 17 June 2013 09:53 Modified: 17 June 2013 10:04 [ Report Abuse ]

(1) การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1)

การจัดเก็บเอกสาร เอกสารทุกชิ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้ันในหน่วยงานหรือจะเกิดขึ้นนอกหน่วยงาน แล้วส่งเข้ามาล้วนมีประโยชน์หรือความสำคัญในการใช้งานทั้งสิ้น แต่เอกสารแต่ละชิ้นมีประโยชน์หรือความสำคัญไม่เท่ากัน บางชิ้นนมีความสำคัญมาก และระยะเวลานา... more »
By ปราณี   created: 13 June 2013 11:16 Modified: 13 June 2013 11:27 [ Report Abuse ]

(1) บทบาทพนักงานธุรการ

บทบาทของพนักงานธุรการ 1. เป็นสื่อกลางในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในหน่วยงาน 3. แนะนำเกี่ยวกับงานทางด้านเอกสารสารบรรณ 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มาใช้บริการทั้งภายในและภายนอก 5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎ ระเบ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 07 June 2013 14:13 Modified: 07 June 2013 14:18 [ Report Abuse ]

(0) หลักการพัฒนาตนเอง

หลักการพัฒนาตนเอง มี 4 ข้อ ดังนี้ 1.เก่งคน - รู้ความต้องการ - รู้ความแตกต่าง - รู้การสร้างสัมพันธ์ 2.เก่งงาน - ชำนาญในงานที่ทำ - รับผิดชอบสูง - ทำงานเร็ว รอบคอบ ถูกต้อง - คิดริเริ่ม มองการณ์ไกล - รู้ระบบขั้นตอนดี 3. เก่งคิ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 25 April 2013 13:15 Modified: 25 April 2013 13:22 [ Report Abuse ]

(0) 12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน

12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน 1. มนุษย์สัมพันธ์: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เพื่อน ๆ ที่ทำงานไม่ชอบ ไม่อยากคุยด้วย หรือ เข้ากับเพื่อนในที่ทำงานไม่ได้เลย คงต้องถึงเวลาพิจารณา และ ปรับปรุง ทักษะด้านสัมพันธ์กันเร่งด่วนแล้วละคะ อย่ามัวแต่หลอกตั... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 11 April 2013 13:37 Modified: 11 April 2013 13:51 [ Report Abuse ]

(3) 10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน

1.ใช้ภาษาเรียบง่าย ภาษาเรียบง่ายเป็นภาษาที่มีเสน่ห์การเขียนหนังสือด้วยถ้อยคำสำนวนง่าย ๆ เป็นสิ่งที่ผู้อ่านต้องการมากที่สุดเพราะอ่านแล้วโปร่งสบายใจที่ไม่ต้องขบคิดให้เสียเวลาอีกว่าคำพูดประโยคนั้นหมายถึงอะไร2.อย่าคิดว่าผู้อื่นรู้เรื่องเดิม จุดบอด... more »
By ปราณี   created: 29 January 2013 13:21 Modified: 29 January 2013 23:15 [ Report Abuse ]

(1) การใช้เครื่องหมายไม้ยมก และวิธีเขียน

การใช้เครื่องหมายไม้ยมก ในภาษาไทยเรามีเครื่องหมายอยู่อย่างหนึ่งที่มักเขียนผิดกันอยู่เป็นปรกติ โดยเฉพาะตามหนังสือเลขคณิตตั้งแต่ชั้นประถมถึงชั้นมัธยม และในที่ทั่ว ๆ ไป นั่นคือ เครื่องหมายยมกหรือไม้ยมก (ๆ) ตามปรกติเครื่องหมาย“ยมก”หรือ&... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 14 January 2013 15:56 Modified: 14 January 2013 16:00 [ Report Abuse ]

(0) การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ

การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ คือ การควบคุมให้งานสารบรรณดำเนินไปโดยเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว และมีหลักฐานครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ได้เสร็จสิ้นโดยรวดเร็ว การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณจะบังเกิดผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู... more »
By ปราณี   created: 09 January 2013 09:18 Modified: 09 January 2013 09:19 [ Report Abuse ]