นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1190
ความเห็น: 2

สรุปเนื้อหาการระดมความคิด แนวปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ และการนำเสนอนวัตกรรม จากการสัมมนาที่ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ ม.อ. ประจำปี 2562

Sharing The Best Pratice and Innovation: HR PSU

 

            เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2562 งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการสัมมนาที่ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4/2562 และเป็นการสัมมนานอกสถานที่ประจำปี ณ โรงแรมรอยังฮิลล์ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยได้มีกิจรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้านการเจ้าหน้าที่ ของคณะ/ส่วนงานต่างๆ และทำความรู้จักกันระหว่างบุคลากรรุ่นพี่และบุคลากรน้องใหม่ และมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อระดมความคิดและนำเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ใน 4 หัวข้อหลักคือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน และ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สรุปเนื้อหา: จากความเห็นของที่ประชุมกลุ่ม สรุปประเด็นปัญหาที่พบคือ
1.1 Competency
- ประเด็น Competency หลายฝ่ายไม่เข้าใจเรื่องการนับอายุงานตาม Track รวมถึงนิยามและคำอธิบายของ Competency เข้าใจไม่ตรงกัน เช่น คำขยายความของภาษาไทยกับอังกฤษไม่ตรงกัน
- การเปิดรอบการประเมินไม่สามารถเปิดแล้วทำได้ทันที เช่น สายอาจารย์ไม่สามารถทำ TOR Online ได้ จนกว่า Admin จะกำหนดกิจกรรมเสียก่อน
- ควรแบ่งระบบการเข้าถึงระบบ ช่วงของการปิดระบบ Competency ไม่สามารถดูได้ว่าติดลบหรือไม่อย่างไร ทำให้ไม่เอื้อต่อการทำงานของแต่ละหน่วยงาน
- กรรมการเป็นกรรมการประเมินหลายกลุ่ม ย่อมทำให้ไม่สะดวกในการทำงาน
1.2 TOR
- เนื่องจาก TOR ในปีงบประมาณ 2563 TOR ของทั้งสองสายกำลังจะเปลี่ยน และจะมีภาระงานที่ส่วนงานกำหนด ซึ่งหน่วยงานสามารถกำหนดเป็นข้อย่อยได้ หากหน่วยงานไม่ต้องการกำหนดหัวข้อย่อยก็ให้ใช้หัวข้อใหญ่ได้เลย เพื่อความสะดวกของหน่วยงาน
>> ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบ <<

 

2. กลุ่มการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
สรุปเนื้อหา: กลุ่มการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้นำเสนอตัวอย่างกระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ (Academic Talent Development) จากกรณีศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ "HUSO ATD PDCA" โดยนำกระบวนการ PDCA มาปรับใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าด้านตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ในคณะ ดังนี้
2.1 Plan วางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดนจัดเตรียมรายชื่อจำแนกตามระยะเวลา (จัดทำตารางเวลา) และให้มีการจัดเตรียมเอกสาร (คู่มือ/ผลงาน)
2.2 Do ปฏิบัติตามแผนโดยแจ้งกำหนดจัดกิจกรรมไปยังภาควิชา และดำเนินกิจกรรมตามตารางกิจกรรมที่กำหนดไว้ (โดยวิธีการพูดคุย อธิบาย และแลกเปลี่ยนความคิด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามตลอดกิจกรรม)
2.3 Check ดำเนินการตรวจสอบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ตรวจสอบความคืบหน้าการเสนอขอกำหนดตำแหน่งและนำข้อเสนอแนะจากการประเมินมาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงในครั้งต่อไป
2.4 Action ปรับปรุงเนื้อหาของคู่มือให้มีความถูกต้องและทันสมัย/ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น และเพิ่มช่องทางการเผยแพร่คู่มือ แบบฟอร์ม รูปแบบ ตัวอย่างผลงาน
>> ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบ <<

 

3. กลุ่มการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน
สรุปเนื้อหา: จากความเห็นของที่ประชุมกลุ่ม สรุปว่า
การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินค่างาน และการแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะคือ
3.1 การประเมินค่างาน
- หน่วยงานเข้าใจหลักเกณฑ์ไม่ตรงกัน
- อยากให้ประเมินตัวบุคคลไปเลย ว่ามีคุณสมบัติที่จะขอหรือไม่อย่างไร ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กำหนดไว้เหมือนเดิม
- องค์ประกอบการประเมิน เสนอให้ดูปริมาณงานและคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมาว่ามีปริมาณและคุณภาพอย่างไรโดยดูจากองค์ประกอบ ดูตามมาตรฐานงาน ความซับซ้อนใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างไร ความยากของงาน (หลากหลาย มีความคิดริเริ่มในการทำงาน) ใช้ความรู้ ประสบการณ์ วิธีแก้ไขปัญหา สมรรถนะของตำแหน่ง โดยประกอบไปด้วยสมรรถนะหลักเช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสังคม สุดท้ายต้องเป็นผลงานที่มีประโยชน์กับหน่วยงาน
- หากมีการประเมินค่างานไม่ผ่าน ให้มีการแจ้งผลการประเมินไปยังผู้รับการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจะได้เข้าใจและแก้ไขได้ถูกต้อง
- การนำเสนอผลงาน ให้ผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งนำเสนอผลงานต่อหน้ากรรมการ เพื่อจะได้ฟังปัญหาและข้อเสนอแนะได้ชัดเจน
>> ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบ <<

 

4. กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สรุปเนื้อหา: เนื่องจากขณะนี้ มหาวิทยาลัยกำลังทบทวนสวัสดิการเงินกู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำลังจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา และอาจจะมีการปรับวงเงินกู้ให้สูงขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมหาวิทยาลัยกำลังจะทำ MOU ร่วมกับสถาบันการเงินอื่นเพื่อเพิ่มช่องทางให้บุคลากรสามารถใช้บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอแผน และหากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจะประกาศให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน จึงขอให้ติดตามทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ต่อไป
>> ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบ <<

 

          นอกจากนี้ ยังได้มีการนำเสนอนวัตกรรม เทคนิคการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ จาก 3 คณะ/ส่วนงาน คือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาเขตตรัง โดยมีเนื้อหาการนำเสนอดังนี้

 

นวัตกรรม เทคนิคการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ
1. โปรแกรมการขอฝึกอบรมออนไลน์ (OJT)
            ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดย คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง ผู้แทนศูนย์ฯ ได้นำเสนอนวัตกรรมเรื่อง "โปรแกรมการขอฝึกอบรมออนไลน์ (OJT)" โดยโปรแกรมนี้สามารถลดรายจ่าย และลดเวลาในการขออนุมัติฝึกอบรม หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สามารถกำหนดวิธีการติดตามผล สามารถอนุมัติการฝึกอบรมผ่านระบบ ตลอดจนสามารถประเมินผล ตรวจสอบและรับทราบผลการฝึกอบรม และเอกสารสรุปผลการฝึกอบรมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังสามารถนำไปจัดเก็บเป็นคลังความรู้ของหน่วยงานได้ด้วย (โปรแกรมนี้พัฒนาโดย คุณปภาณ ตั้งศรีเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์)
>> ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบ <<

 

2. การนำ Google Sheet มาใช้ในการพัฒนางานบุคคล
            คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย คุณณัฐนันท์ ประจักษ์เลิศวิทยา ผู้แทนคณะ ได้นำเสนอนวัตกรรม เรื่อง "การนำ Google Sheet มาใช้ในการพัฒนางานบุคคล" โดยได้ทำการสาธิตการใช้งาน Google Sheet ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆในงานด้านทรัพยากรบุคคลของคณะ จากระบบข้อมูลที่ใช้งานจริงของคณะ ทั้งนี้ ในรายละเอียดเชิงเทคนิควิธีการใช้งาน สามารถศึกษาดูงานได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์)

 

3. ระบบการจัดการการฝึกอบรมออนไลน์
             วิทยาเขตตรัง โดย คุณปิติกานต์ สังขพันธ์ ผู้แทนการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตตรัง ได้นำเสนอนวัตกรรม เรื่อง "ระบบการจัดการการฝึกอบรมออนไลน์" ซึ่งวิทยาเขตตรังได้มีการจัดทำเว็บด้วย Google Site ที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ตลอดกระบวนการฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่การสำรวจความต้องการการฝึกอบรมประจำปี การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พร้อมด้วยแบบตอบรับออนไลน์เพื่อการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยในแต่ละโครงการฝึกอบรม เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วจะมีข้อมูลเอกสารประกอบการฝึกอบรม และ/หรือวิดีโอบันทึกการฝึกอบรมจัดเก็บไว้ในเว็บไซต์ และผู้ผ่านการฝึกอบรมยังสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรการผ่านการฝึกอบรมได้จากเว็บไซต์นี้อีกด้วย ซึ่ง 
ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างและ Templete ต่าง ๆ ของระบบจัดการการฝึกอบรมออนไลน์ของวิทยาเขตตรังได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/psu.ac.th/trainingpsutrang/home?authuser=0
>> ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบการนำเสนอ <<

 

สรุปข้อมูลโดย งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 ตุลาคม 2562 16:02 แก้ไข: 30 ตุลาคม 2562 09:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

Ico48
จิราภรณ์ นอนน้อย [IP: 58.11.29.181]
30 ตุลาคม 2562 14:45
#110144

เกมออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมมาแรงที่สุดในตอนนี้

สล็อตxo

 

Ico48
select11 [IP: 124.122.77.3]
27 มิถุนายน 2564 16:31
#122049

Sacino88 มีรูปแบบเกมมากมายมาให้ผู้เล่นทุกคนได้เลือกเล่นตามความชอบ ความสนใจ ความถนัดของตนเอง ทั้งเกมสล็อต เกมคาสิโน และเกมออนไลน์อีกมากมาย แบบที่ผู้เล่นต้องตื่นตาตื่นใจ รับประกันความสนุกแบบครบเครื่องทั้งภาพกราฟฟิกระดับ Full HD และเสียงที่ดังฟังชัด เสมือนผู้เล่น ได้เล่นอยู่ในสถานที่จริง ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์ที่ได้ทั้งระบบ ios และ android ตามความสะดวก ฉีกกดของการเล่นเกมไปอีกแบบ เพราะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเล่นได้ตลอด 24 ชม. 

สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์มือถือ เว็บสล็อตออนไลน์ mafia slot คาสิโนไทย บาคาร่าไทย sacino88

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.16.13
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ