นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 6343
ความเห็น: 1

พระบารมีปกเกล้าชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

    ทีม PSUTV ได้รับปฏิทินจากท่าน อ.มนัส กันตวิรุฒ (อดีตอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันท่านเป็นพ่องานคนสำคัญของการจัดตั้งหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) เป็นปฏิทินที่จัดพิมพ์โดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บอกวันเดือนปิ วันสำคัญๆ ที่เห็นกันโดยทั่วไป...

    แต่ที่จะนำมาให้ชาวสงขลานครินทร์ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริษ์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการจารึกภาพส่วนหนึ่งของพระราชการณียกิที่ทุกพระองค์มีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    ผู้รวบรวมภาพถ่ายและเขียนคำบรรยายคือ  อ.มนัส กันตวิรุฒ

   

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

   ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ  คำทอง อธิการบดี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว  

    

  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๘ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๙  หลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง ๒ พระองค์ เสด็จพระราชดำเนินมาที่บริเวณด้านหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้นักศึกษาปัจจุบันเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์และรับพระราชทานพระบรมราโชวาท 

    

  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๑ ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ทรงเจิมตรามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จำลองตราเป็นโลหะเพื่อขยายให้ใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นศิริมงคล และเพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

    

  เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๖  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในการเสด็จครั้งนี้ทรงปลูกต้นศรีตรัง ณ บริเวณด้านหน้าสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  (ปัจจุบันคืออาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์) 

    

  เมื่อวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ รองศาสตราจารย์ดร.ศิริพงศ์ ศรีพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญาทันตแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี ณ พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย 

  

 

  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์ ทรงทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนวิชาภาษฝรั่งเศสแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๓

   

    เมื่อวันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๑ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์  เสด็จมาเป็นองค์ประธานในงานฉลองครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

  

    สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันศุกร์ที่  ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖

     

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมครูจุหลิง ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๙ 

    

  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตรศิลปะศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศึกษาศาสตร์) แด่สมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๗ ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

    

  เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ สมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา  สยามบรมราชกุมารี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชนานาชนิด 

    

  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๘  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๒ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 04 มกราคม 2554 21:27 แก้ไข: 10 มกราคม 2554 08:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณจ๊ะนู๋เด๊ะ ^^ ภาพสวยๆ ทั้งน๊านเลยค่ะ..และมีคุณค่าด้วย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ