นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(3) พันธุ์ไม้ต่างๆ ของสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการผลิตพันธุ์ไม้ต่างๆ ซึ่งมีสรรพคุณทางยา และคุณประโยชน์หลากหลาย ซึ่งสถานีวิจัยฯ ปลูกไว้เพื่อสนับสนุนงานการเรียน การสอน และบริการแก่ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป เช่น ทุเรียนเทศ ... more »
By จารี ทองสกูล   created: 28 May 2013 09:10 Modified: 05 June 2013 09:07 [ Report Abuse ]

(1) ผลิตภัณฑ์สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

ดินผสม สถานีวิจัยคลองหอยโข่งเป็นดินผสมพร้อมปลูก มีความร่วนซุยสูง สามารถอุ้มน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี มีธาตุอาหารครบสูตร เหมาะสำหรับไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้นทุกชนิด ผ่านการทดสอบโดยสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคร... more »
By จารี ทองสกูล   created: 27 May 2010 16:00 Modified: 27 May 2010 16:42 [ Report Abuse ]