นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1731
ความเห็น: 0

ภารกิจ 1 ช่วย 9

วิทยาลัยชุมชนต้องการให้ม.อ.เป็นพี่เลี้ยงดูแล 2 ด้านคือ ด้านการวิจัย และการเรียนการสอน

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 6-8 และ 20-23 พฤศจิกายน 2549  โดยการประเมินขณะนั้นใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ประกอบด้วยข้อมูลของ ปีการศึกษา 2544, 2547 และ 2548  ผลประเมินของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยทุกมาตรฐานเท่ากับ 4.65

จากผลการประเมินครั้งกระนั้น...ส่งผลต่อการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยหลายด้าน  และมีด้านหนึ่งที่ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามคือ สมศ.เชิญชวนให้สถาบันที่มีผลการประเมินรอบสองระดับดีมาก เข้าร่วมโครงการ 1 ช่วย 9....ช่วย 9 แห่ง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อมีให้ผลประเมินรอบสามสูงขึ้น  และม.อ......ก็สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยที่ท่านอธิการบดี ได้ร่วมลงนามกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผอ.สมศ. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554

สถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่างสนใจเข้าร่วมโครงการ  1 ช่วย 9 ที่ม.อ.เป็นแกนนำ มีด้วยกัน 10 สถาบัน (หรือ 9+1)ได้แก่
1. วิทยาลัยชุมชนสงขลา
2. วิทยาลัยชุมชนยะลา
3. วิทยาลัยชุมชนสตูล
4. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
5. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
6. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
7. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
10. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

ทั้งนี้ได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือกันเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2544  และเพื่อให้ความร่วมมือเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ประธานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (C) เชิงประเด็น-ประกันคุณภาพ (ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ) ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นพื่อวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาในเครือข่ายทั้ง 10 แห่ง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี

 ในการประชุมมีการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มมหาวิทยาลัย..กับกลุ่มวิทยาลัยชุมชน ช่วยกันกำหนดแผนกัน  โดยแผนแบ่งเป็นเฟส...เฟสแรกก็ช่วง ต.ค.2554-พ.ค. 2555 และเฟสต่อ ๆ ไป

ดิฉันได้มอบหมายให้อยู่ในกลุ่มวิทยาลัยชุมชน รับฟังสิ่งที่วิทยาลัยชุมชนทั้ง 5 แห่ง ต้องการให้ม.อ.ช่วยเหลือ (ซึ่งประเด็นหลักก็คือช่วยยกระดับผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้สมศ.)

 

 

จากการรับฟังความคิดเห็นนั้นพบว่าวิทยาลัยชุมชนต้องการให้ม.อ.เป็นพี่เลี้ยงดูแล 2 ด้านคือ ด้านการวิจัย และการเรียนการสอน ดังนี้

1. ด้านการวิจัย
1.1 วิทยาลัยชุมชนต้องการ ม.อ.จัดผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยตลอดโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทางวิชาการ  ซึ่งงานวิจัยที่วชช.ต้องทำจะเน้นการนำไปใช้พัฒนาท้องถิ่น ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวชช.  โดยที่ปรึกษาโครงการวิจัยควรมีประสบการณ์ในการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าว สามารถบูรณาการกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ ของสมศ.ได้อีก เช่น การสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา

มอ. จึงแจ้งให้วชช.ส่งโครงการวิจัยมาที่เครือข่าย C เพื่อจัดหาผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา

1.2 วิทยาลัยชุมชนมีภารกิจในการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งของสมศ.เช่นกัน หากมอ.มีผลงานวิจัยที่ชุมชนใช้ประโยชน์ได้ ก็สามารถส่งต่อให้วิทยาลัยชุมชนเป็นถ่ายทอดได้อีกช่องทางหนึ่ง

2. ด้านการเรียนการสอน ต้องการให้มอ.จัดหาวิทยากรให้ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ซึ่งปัจจุบันได้มีผู้เชี่ยวชาญของมอ.ให้ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร บ้างแล้ว

สำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนั้น....จะต้องทำโครงการในเร็ว ๆ นี้ร่วมกัน

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 ตุลาคม 2554 11:15 แก้ไข: 26 ตุลาคม 2554 11:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.177.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ