นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1838
ความเห็น: 0

รายงาน PMQA ปี 2554

สำนักงานประกันคุณภาพได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (คณะกรรมการ PMQA 7หมวด) เมื่อวานนี้ วันที่ 26 ตุลาคม 2554  ซึ่งเดิมนั้นจะเป็นวันที่พิจารณารายงาน PMQA รอบสุดท้าย หลังที่แต่ละหมวดส่งมาให้สำนักงานฯรวบรวม จากนั้น ก็จะส่งให้สำนักงานก.พ.ร.ภายใน 31 ตุลาคม 2554 (ก็เป็นวันสุดท้าย dead line สุด ๆ ) อย่างไรก็ตาม ด้วยอุบัติภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ สำนักงานก.พ.ร. ก็ได้เลื่อนให้ทุกส่วนราชการส่งรายงานภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2554

ดังนั้น เมื่อยังมีช่วงเวลาสำหรับเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบแต่ละหมวดก็ยังคงสวมวิญญาณนักล่า ล่าเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อแสดงให้เห็นว่า ม.อ.ทำงานครบถ้วนตามเกณฑ์จริง ๆ

ที่ประชุมมติให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการเพื่อความสมบูรณ์ของรายงาน และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็นของหมวด 1-6 ส่งแบบฟอร์มจำนวน 2 แบบฟอร์มได้แก่ 

    1.1 แบบฟอร์ม 1 ผลการดำเนินงาน
    1.2 แบบฟอร์ม 3 แผนการพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2555
 2. ให้ผู้รับผิดชอบหมวด 7 RMP1-10 ส่งผลงานดำเนินงานที่รับผิดชอบ
 3. ให้ผู้รับผิดชอบประเมินตนเองในไฟล์ excel ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่ได้รายงานไปในแบบฟอร์ม 1
 4. รูปแบบการเขียนรายงานในแบบฟอร์ม 1 ให้เขียน 2 รูปแบบได้แก่ ตามแบบฟอร์ม ADLI เพื่อสะดวกในการรับการตรวจประเมินและตามการบรรยายแบบบูรณาการ ของแต่ละประเด็นเพื่อพัฒนาการเขียนรายงานสู่ TQA ในอนาคต

ข้อ 1-4 ให้ดำเนินการส่งกลับมายังสำนักงานประกันคุณภาพภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554  (แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ส่งทางกลุ่มเมล์ผู้รับผิดชอบโดยตรง)


 5. ให้สำนักงานประกันคุณภาพนำประเด็นการเทียบเคียงสมรรถนะ ระดับมหาวิทยาลัยจัดทำเป็นวาระเพื่อพิจารณาแจ้งต่อที่ประชุมคณบดี
 6. ประธานคณะกรรมการนัดประชุมคณะกรรมการ 7 หมวดอีกครั้งก่อนการส่งรายงานรอบ 12 เดือน ในวันที่ 25 พฤศจิการยน 2554 ผ่านระบบ telemeeting ตั้งแต่เวลา 09.30-12.30 น.

ก็เป็นงานที่คณะกรรมการ 7 หมวด และโดยเฉพาะท่านเลขานุการประจำหมวดต้องดำเนินการในระยะนี้  ขอขอบพระคุณ....มา ณ โอกาสนี้สำหรับความร่วมมืออันดีค่ะ

 

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 October 2011 16:06 Modified: 27 October 2011 16:23 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.122.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ