นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1856
ความเห็น: 0

หนังสือรับรองของ ก.พ.ร.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายชัดเจนที่จะยกระดับคุณภาพสู่สากลเพื่อให้สอดรับกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ที่มีเป้าหมาย “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย....” โดยใช้ TQA/PMQA (Public Sector Management Quality Award) เป็นเครื่องมือ  เนื่องจากมีพื้นฐานทางเทคนิคและกระบวนการเทียบเท่ากับเกณฑ์รางวัลของนานาชาติ เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการบริหารราชการ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้กระบวนการทำงานและผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น   ที่ประชุมคณบดีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 จึงเห็นชอบให้มีการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ทั่วทั้งองค์กร  โดยระบบดังกล่าวต้องแล้วเสร็จพร้อมรับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ภายในปีงบประมาณ 2553

การดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA ปีงบประมาณ 2553 นั้น มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานด้าน PMQA ขึ้นมา 2 ชุดได้แก่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ มีหน้าที่ในการจัดทำแผนประเมินตนเองตามเกณฑ์ การจัดทำโครงร่างองค์กรมหาวิทยาลัย  ดำเนินงานขับเคลื่อนในแต่ละหมวดที่รับผิดชอบ  และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PMQA มีหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินการขับเคลื่อน PMQA ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงาน ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน PMQA รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงานขับเคลื่อนดังกล่าว 

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผล ก็ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ซึ่งมีโครงการต่าง ๆ อาทิ

                1.  จัดให้มีการสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่อง PMQA ให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร โดยอบรมเรื่อง Introduction to PMQA/TQA เพื่อการประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2552

                2.  บรรยาย เรื่องขอบเขตและหน้าที่ และการสร้างยุทธศาสตร์ให้ผู้นำสูงสุด ต่อที่ประชุมคณบดี วันที่ 14 มกราคม 2553 โดย รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทยศาสตร์

                3.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงร่างองค์กร  วันที่ 19-20 มกราคม 2553 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า โดย รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทยศาสตร์และคณะ

                4.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้คุ้นเคยกับมุมมองเชิงระบบ ADLI และ LeTCI  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 โดย รศ.นพ.โสภณ ชีวะธนรักษ์และคณะ

                5.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินองค์กร (Self Assessment) วันที่ 2 มีนาคม2553 โดย รศ.นพ.โสภณ ชีวะธนรักษ์ และคณะ

                6.  มหาวิทยาลัยจัด PMQA/TQA week เพื่อประเมินตนเอง 7 หมวด เป็นการจัดทำ workshop ของคณะกรรมการประเมินและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อร่วมกันตอบคำถามของแต่ละหมวด วันที่ 8 -12 มีนาคม 2553

                7. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ตามแนวทางของ สกอ.และกพร. โดย รศ.นพ.สุเมธ  พีรวุฒิ และการตอบคำถามตามเกณฑ์การประเมิน 7 หมวด  โดย รศ.นพ.โสภณ ชีวะธนรักษ์ และคณะ วันที่ 25 -26 มีนาคม 2553

รวมถึงการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ

เหล่านี้....เป็นเพียงส่วนหนึ่งของที่มาของประกาศเกียรติคุณฉบับนี้

แต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรักษาและพัฒนาสู่ความยั่งยืน....

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): pmqa  ประกันคุณภาพ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 ตุลาคม 2554 16:37 แก้ไข: 28 ตุลาคม 2554 11:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นชั่วคราว