นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2096
ความเห็น: 0

Top Goal การบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2555

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 - 12.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี ผ่านการประชุมทางไกล (Tele meeting) ไปยังวิทยาเขต

ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงานปีงบประมาณ 2555 ของคณะ/หน่วยงาน คือการมีพิจารณา Top Goal การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่คณะ/หน่วยงานต้องนำประเด็นเหล่านี้ดำเนินการต่อ และส่งรายงานให้มหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง คือรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

ที่ประชุมสรุป Top Goal ดังนี้ ซึ่งร้อยละ 99 เหมือนปีงบประมาณ 2554 (ที่แตกต่างคืออักษรสีส้ม)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

Top Goals

ตัวบ่งชี้

หมายเหตุ

 
 

1. การสร้างคุณค่างานวิจัยให้เป็นแก่นความรู้เฉพาะทางที่เป็นเลิศ

1. งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ (สมศ 6)

 

งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ (สมศ 6)

เหมือนปีงบประมาณ 2554

 

2. การสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

2. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (สกอ 4.3)

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

เหมือนปีงบประมาณ 2554

 

3. การผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสมบูรณ์สู่ตลาดงานสากล

3.1 การพัฒนานักศึกษาให้เก่งภาษาอังกฤษ

ร้อยละของนักศึกษามีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานไม่น้อยกว่าระดับคะแนน C

เหมือนปีงบประมาณ 2554

 
 
 
 

 

3.2 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ 2.1)

 

-ร้อยละหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นวิจัยต่อหลักสูตรทั้งหมด

-ร้อยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาแผน ก ต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด

Top Goal เดิม แต่เปลี่ยนตัวบ่งชี้

 

 

3.3 การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา (Top Goals ตัวเดิม)

- ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ ด้านบุคลิกภาพ

- ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมสร้างเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษาต่อจำนวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด

เหมือนปีงบประมาณ 2554

 
 

4. การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในทุกมิติที่เปิดกว้างต่อการแสวงหาความรู้

4. การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ 9)

การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

เหมือนปีงบประมาณ 2554

 

5. การเป็นองค์กรคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและองค์กรแห่งการเรียนรู้

5.1 การพัฒนาบุคลากรด้านวุฒิการศึกษา (ด้านวุฒิการศึกษา Ph.D. 50%) (สกอ 2.2)

สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ

เหมือนปีงบประมาณ 2554

 

5.2 การพัฒนาบุคลากรด้านตำแหน่งทางวิชาการ (สกอ 2.3)

- สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (รศ. ศ.)ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.

- สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ผศ. รศ. ศ.)

เหมือนปีงบประมาณ 2554

 

แผนงานหลักเฉพาะกิจ

 

6. มาตรการด้านความปลอดภัย

มาตรการด้านความปลอดภัยแต่ละวิทยาเขต

เหมือนปีงบประมาณ 2554

 

 

ทางสำนักงานประกันคุณภาพจะได้แจ้งทุกคณะ/หน่วยงานต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 ธันวาคม 2554 15:09 แก้ไข: 17 ธันวาคม 2554 15:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 มิกกี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ