นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2815
ความเห็น: 2

สรุปดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 21 ธันวาคม 2554 ได้มีโอกาสดูงานด้านประกันคุณภาพที่มช. สรุปได้ดังนี้

สำนักพัฒนาคุณภาพเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำสำนักฯทั้งสิ้น 22 คน จำแนกตามฝ่ายงานได้ ดังนี้

1. สำนักงานสำนัก จำนวน  8 คน

2. ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร จำนวน  6 คน

3. ฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน จำนวน  2 คน

4. ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน  4 คน

5. หน่วยพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จำนวน  2 คน

วันที่ 21 ธ.ค. 2554 มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ จึงไม่ได้พบปะกับผู้อำนวยการ/หัวหน้างาน จึงมีโอกาสพูดคุยกับคุณศันสนีย์ กระจ่างโฉม และคุณเกษร ใจสุข พบว่าภารกิจของฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบสำรวจภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต สำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง  สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน-ภายนอก จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ซึ่งขอบเขตภาระงานถือว่ากว้างกว่าสำนักงานประกันคุณภาพ ม.อ.

 

ประเด็นที่น่าสนใจในการจัดการด้านประกันคุณภาพได้แก่

1. มช.มีระบบ CMU-MIS  (http://mis.cmu.ac.th/cmumis/) ภายในระบบดังกล่าว มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพได้แก่

       - ภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต ซึ่ง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบให้บัณฑิตกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ทุกคณะ/หน่วยงานสามารถเข้ามาดึงข้อมูลไปใช้ได้ตลอดเวลา  ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาจะนำข้อมูลในระบบมาทำรายงานในรูปเล่ม

       - ระบบ CMU QA เป็นระบบที่มช.พัฒนาเอง และใช้มาประมาณ 2-3 ปี ลักษณะการใช้งานคล้ายคลึงกับระบบ CHE QA Online คือ คณะสามารถทำ SAR ผ่านระบบดังกล่าวได้ ซึ่งประเด็นนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะ CMU QA พัฒนาก่อนการเปลี่ยนตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2553 แต่สามารถใช้งานต่อเนื่อง  ปัจจัยที่ทำให้ระบบมีความต่อเนื่องเนื่องจาก

  •  
    • เมื่อเปลี่ยนตัวบ่งชี้ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาจะแจ้งผู้รับผิดชอบระบบ CMU QA ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทันที  มีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถเปลี่ยนเกณฑ์ และตัวบ่งชี้ได้ทันการใช้งาน
    • บุคลากรทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันมากว่า 5 ปี ผู้รับผิดชอบCMU QA ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเข้าใจในเกณฑ์และตัวบ่งชี้  
    • CMU QA เปิดระบบให้ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ แก้ไขเกณฑ์ได้

      - ระบบ CHE QA Online    เมื่อการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและมหาวิทยาลัยผ่านระบบ CMU QA แล้วเสร็จ  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะ upload ข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบ CHE QA Online ให้สกอ.

 

2. ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัยเอง เขียนรายงาน SAR เอง  รวมรวมหลักฐานจากคณะ/หน่วยงาน และชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพร่วมกับผู้รับผิดชอบของคณะ/หน่วยงาน   เป็นการออกแบบระบบงานเพียง 2 ระดับ คือคณะ/หน่วยงาน กับฝ่ายฯ   จากการสอบถามถึงวิธีการเขียน SAR พบว่าฝ่ายฯจะศึกษาข้อมูลขอตัวบ่งชี้นั้นและหาข้อมูลประกอบ หากมีข้อสงสัยก็ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบภารกิจนั้น ๆ   ส่วนข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำ SAR ยึดข้อมูลของคณะเป็นหลัก

3. บุคลากรของฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ทาบทามและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน และเป็นเลขานุการประเมินคุณภาพภายในเองทุกหน่วยงาน (เช่นเดียวกับ มข.)  การจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในจะแล้วเสร็จตั้งแต่วันสุดท้ายของการประเมินฯหน่วยงานนั้น

4. หน่วยงานสนับสนุนจัดทำโครงร่างองค์กรตามเกณฑ์ TQA มาแล้ว 2 ปี  โดยหน่วยงานสนับสนุนไม่ต้องจัดทำ SAR และประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้สกอ. สมศ. 

5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกองค์กรพัฒนาตามเกณฑ์ TQA มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในการอบรมทุกโครงการกำหนดให้ทุกคณะ/หน่วยงานส่งตัวแทนเข้าร่วม  และขณะนี้ทุกหน่วยงานมีโครงร่างองค์การแล้ว 6. บุคลากรที่พูดคุยด้วย บอกว่ามีความสุขกับการทำงาน  งานมีระบบที่ชัดเจน ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะ/หน่วยงาน หากมีปัญหาในการประสานงาน ผู้อำนวยการจะให้นัดหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหา

 อนึ่ง มีประเด็นที่น่าสนใจ คืออาคารสำนักงานอธิการบดีของมช.มีนโยบายงดใช้เครื่องปรับอากาศ (ยกเว้นห้องผู้บริหาร) เพื่อประหยัดพลังงาน

 

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): ประกันคุณภาพ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 ธันวาคม 2554 14:13 แก้ไข: 30 ธันวาคม 2554 14:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 มิกกี้, และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

แหม! กลัวงานค้างปีเหรอคะ คุณหยกมณี...ดีมาก

ว่าแต่เราไปดูกับเขามาด้วยจะสรุปอะไรดีเนี่ย!

ยิ่งเป็นปลาทองอยู่ด้วยเรา....

คุณ หยกมณี ชอบ แบบ ข้อ 4 จัง มอ. มีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นหรือป่าวค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.20.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ