นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สรุปประชุม QMR-QAC วันที่ 12 ม.ค. 55 2525 0
คำชี้แจงจากสมศ.ล่าสุด 2521 3
สนับสนุนกีฬามหาวิทยาลัย 2253 0
ดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 2191 0
ดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2253 0
สรุปดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2744 2
โอกาสศึกษาดูงาน 1924 2
Top Goal การบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2555 2047 0
ฝันที่เป็นจริง...อีกเช่นกัน 2069 3
รายงานประเมินตนเอง PMQA ปีงบประมาณ 2554 2149 1
สมศ.รับสมัครเลขานุการประเมินคุณภาพภายนอก 2271 0
สรุปข้อมูลจากผลประเมินคุณภาพภายใน 1609 1
ตอน 6 : ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน1 1784 0
ตอน 5 : อีก 2 เดือน ม.อ.ต้องรับประเมินรอบสาม 1538 0
ตอน 3 : ประเมินภายนอกรอบสาม ม.อ.จะเลือกทางไหนดี 1339 0
3: หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ 1723 1
2: หน่วยงานสนับสนุน...ใช้คนเท่าไร 1487 0
1: ใช้คนไปเท่าไรในการประเมินคุณภาพภายใน 1881 4
ตอน 2: นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อีกครั้ง) 2138 0
ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 คะแนน 1468 0
ตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย จากผลประเมิน 53 1502 0
หนังสือรับรองของ ก.พ.ร. 1813 0
รายงาน PMQA ปี 2554 1788 0
ตอน 1: ประเมินภายนอกรอบสามเมื่อไร 1961 2
ภารกิจ 1 ช่วย 9 1693 0
การรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครองของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1953 2
การประเมินตนเองตามแนวทาง PMQA-TQA 2612 2
TQA หรือ PMQA???? 1783 1
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2552 1667 0
บทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 2161 0
ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับ 3 2193 3
ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับ 2 2847 7
ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับ 1 2635 4
ส่งเสริมการใช้บลอก 1615 4
รายงานการประชุม QMR หน่วยงานสนับสนุน 1842 0
เอกสารประกอบการประชุมQMR หน่วยงานสนับสนุน 2278 1
บันทึกช่วยจำว่าด้วย "เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณบดี" 1842 4
รายงานการประชุมQAO 1593 1
เอกสารประกอบการประชุม QMR และ QAC 1851 5
การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุน 2028 7
ขอบพระคุณท่านเลขานุการ 1917 5
ฝากข่าวถึงเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 19235 9
การทำแผนแม่บทด้านวัฒนธรรม 2407 10
การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สำหรับปีการศึกษา 2550 1982 2
คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน 3438 3
เสียงสะท้อนจากการประเมิน 2054 6
เกร็ดเล่าจากการประเมิน 2676 2
เรื่องเล็ก ๆ ว่าด้วยการประเมินคุณภาพภายใน 2632 6