นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2752
ความเห็น: 3

การวางแผนสำหรับการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2550

การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance = IQA) ประกอบด้วย องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ของ สกอ. สมศ. และ ม.อ.

        ขณะนี้คณะ/หน่วยงานของ ม.อ. อยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2549เนื่องจากระบบประกันคุณภาพเป็นวงจรที่ต้องดำเนินการทุกปี สำนักงานประกันคุณภาพ จึงต้องวางแผนสำหรับการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2550 โดย สกอ. กำหนดให้องค์ประกอบ 9 ด้าน มาเป็นองค์ประกอบในการดำเนินการประกันคุณภาพและจัดทำ SAR ซึ่งก็เป็นองค์ประกอบเดิมที่เคยวางอยู่ในระบบประกันคุณภาพของ
ม.อ. อยู่แล้ว แต่ สกอ.มีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของเดิม คือ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้
 2  การเรียนการสอน     จำนวน 13   ตัวบ่งชี้
 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา จำนวน 2   ตัวบ่งชี้
 4 การวิจัย   จำนวน  5   ตัวบ่งชี้
 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม     จำนวน  5   ตัวบ่งชี้
 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม         จำนวน  3  ตัวบ่งชี้
7 การบริหารและการจัดการ           จำนวน 9  ตัวบ่งชี้
8 การเงินและงบประมาณ            จำนวน 2  ตัวบ่งชี้
9 ระบบแกลไกการประกันคุณภาพ   จำนวน 3  ตัวบ่งชี้
รวมทั้ง 9 องค์ประกอบมีทั้งหมด 44 ตัวบ่งชี้ ซึ่งวัดทั้งปัจจัยนำเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต(output) โดยตัวบ่งชี้บางตัวเป็นตัวเดียวกับ สมศ. บางตัวคล้ายคลึงกับ สมศ. บางตัวเป็นตัวใหม่

          สำหรับแนวทางการวางระบบประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance = IQA) ของ ม.อ. IQA ยังยึดหลักเดิมที่วางไว้ คือ ประกอบด้วย องค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้ของ สกอ. สมศ. และ ม.อ. ดังนั้น ในปีการศึกษา 2550 SAR จะรายงาน 11 องค์ประกอบ คือ 9 องค์ประกอบของ สกอ. และ 2 องค์ประกอบของ ม.อ. คือ องค์ประกอบที่ 10 ด้านความสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต้ องค์ประกอบที่ 11 ด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยแต่งองค์ประกอบจะสอดแทรกตัวบ่งชี้ของ  สมศ. และ ม.อ. ลงไป ทำให้คาดว่าจะมีตัวบ่งชี้รวมราว ๆ 100 ตัว ก็ขอเกริ่นให้ทราบล่วงหน้า เพื่อพวกเราจะได้เตรียมตัว ถ้าต้องการทราบรายละเอียดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้แต่ละตัวของ    สกอ. สามารถเข้าไปศึกษาได้โดยเข้าไปที่ website ของสำนักงานประกันคุณภาพ หัวข้อ คู่มือสำหรับการประกันคุณภาพ และclick ต่อที่หัวข้อคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษารดับอุดมศึกษาของ สกอ. (ฉบับปรับปรุง)
                     

   ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะเล่าสู่กันฟังในตอนต่อไป

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ระบบที่วางไว้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานระดับชาติ สกอ. สมศ. และบริบทของมหาวิทยาลัย คาดว่าน่าจะครอบคลุม 2-3 ปีนี้นะคะ

 งานหนักต่อไปคือสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บข้อมูลได้ตรงกับความต้องการมากที่สุดค่ะ

ถะถะ..ถูกต้องแล้วคร่า เพราะสิ่งสำคัญคือการสร้างงความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมุลที่เราสามารถนำไปใช้ปย.อย่างแท้จริง

ค่อนข้างหนักใจกับสำนักงานประกันฯที่จะต้องทั้ง ผลักและดันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่จะนำพามหาวิทยาลัยไปสู่คุณภาพ และได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับต้นๆๆ แต่อย่างไรก็ตามควรมีมาตราการบังคับเท่านั้นที่จะให้เกิดผลได้ เพราะยังเกิดความร่วมมือร่วมใจและการที่จะให้ทุกคนเห็นความสำคัญยังคงต้องร้องเพลงรอๆๆๆๆไปก่อน เพราะการทำงานที่มีตุณภาพของมหาวิทยาลัยยังขยายไปเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.66.86
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ