นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Page Visits: 2119
comment: 5

วันละตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 1)

ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานสถาบันอุดมศึกษาโ

          วันแรกที่จะแนะนำตัวบ่งชี้เป็นตัวแรกถือเป็นฤกษ์ดี เพราะเป็นวันครบรอบวันเกิดลูกชายคนโตพอดี เป็นตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 1 คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ของ สกอ. รายละเอียดของตัวบ่งชี้มีดังนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด

ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าายแต่ละตัวบ่งชี้ที่ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยประเด็นของการประเมินผล ได้แก่ ด้าน มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ ด้านงาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. เอกสารการกำหนดรายการตัวบ่งชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้และผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้เหล่านั้น

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจำปี

                2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ

                2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวบ่งชี้และความเชื่อถือ ได้ของข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือข้อมูล

                 2.3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน

หมายเหตุ การคิดร้อยละตัวบ่งชี้นี้ คำนวณมาจาก

           
  จำนวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย x 100  

    จำนวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณทั้งหมด

 

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60-74

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75-89

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90-100

              ดังนั้นคณะ/หน่วยงานต้องดำเนินการคือ จัดทำแผนปฏิบัติงานของแต่ละตัวบ่งชี้ พร้อมเป้าหมาย และติดตามว่าเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายกี่ตัวบ่งชี้ โดยSARปี2550รายงานของปีงบประมาณ2550

       

Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

จะเข้ามาอ่านเพื่อเรียนรู้เรื่อยๆค่ะ

Ico48
NP [IP: 61.7.149.128]
26 ตุลาคม 2550 19:30
#636
ดีค่ะ เวลามีผู้สงสัยโทรมาถามจะได้ตอบได้ค่ะNP.
สู้ๆ...เพื่อ QA ของเรา

ทั้งอ่าน ทั้งเขียน ทั้งออกแบบระบบเอง...แบบนี้

หลับตาก็อธิบายได้เลยใช่ไหมคะ

ต้องแจ้งให้คน  QA เข้ามาอ่านเยอะๆค่ะ

  • ตามมาเก็บเกี่ยวความรู้ค่ะ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.13.53
Message:  
Load Editor
   
Cancel or