นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1818
ความเห็น: 1

วันละตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 2)

หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

    สำหรับวันนี้ขอแนะนำตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1          :    มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรชนิดของตัวบ่งชี้     :    กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้    : สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ มีการวางระบบและกลไกบริหาร
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
       1. มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร
       2. มีการกำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต
       3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง
       4. มีการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการทุกหลักสูตรประจำปีการศึกษา เช่น ร้อยละของหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขา
        5. มีการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการหลักสูตรประจำปีการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
         6. หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื่องและมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
         7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก ) และปริญญาเอก ) ที่เปิดสอนมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหลักสูตรทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน : 1. เกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 1

คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดำเนินการ

ไม่ครบ 5 ข้อแรก

มีการดำเนินการ

5 ข้อแรก

มีการดำเนินการครบ

6 ข้อแรก
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย

คะแนน 1

คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดำเนินการ

ไม่ครบ 5 ข้อแรก

มีการดำเนินการ

5 - 6 ข้อแรก

มีการดำเนินกา

ครบทุกข้อ
      
                  จะเห็นว่าเกณฑ์การประเมินของ สกอ. ต่อ สถาบันที่เน้นผลิตบัณฑิตและวิจัยจะเข้มข้นกว่าปกติ โดยเฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เน้นวิจัย


 
สร้าง: 29 ตุลาคม 2550 15:18 แก้ไข: 02 กรกฎาคม 2551 10:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เข้มข้นจริงๆค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.111
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ