นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1911
ความเห็น: 4

วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 7)

                  วันนี้ขอแนะนำอีกหนึ่งตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 9 ซึ่งเกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรง คือ ตัวบ่งชี้ที่ 9.2

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 : มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ


คำอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษา มีการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพของสถาบันให้เข้มแข็ง รวมทั้งจัดระบบให้ทุกกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษามีการประกันคุณภาพ ทุกกิจกรรมหรือโครงการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1.มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
2.มีระบบส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา
5. นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษา
ดำเนินการ และในส่วนที่นักศึกษามีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู้และกลไกการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดำเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก

มีการดำเนินการ 4 – 5 ข้อแรก

มีการดำเนินการอย่างน้อย 6 ข้อแรก

        ตัวบ่งชี้กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านประกันคุณภาพ กระบวนการคุณภาพ เช่น 5 ส. PDCA-Par ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรม/โครงการนักศึกษา

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ถ้านศ.เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด้านประกันคุณภาพด้วย จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ

Ico48
นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ [IP: 203.150.100.33]
15 พฤศจิกายน 2550 07:16
#1463
อยากได้บทความการประกันคุณภาพค่ะ อาจารย์ท่านให้หามานำเสนอหน้าห้องค่ะ แล้วหนูก็จะได้ออกไปประเมินนักเรียน ครู ผู้บริหารคะ
Ico48
NP [IP: 192.168.66.183]
15 พฤศจิกายน 2550 09:44
#1469
คำถามกว้างมาก บทความเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา อาจเข้าไปหาในwebsite ของ สกอ.น่าจะได้ข้อมูลค่ะNP

***** ตัวบ่งชี้นี้ยังไม่มีการดำเนินการเลยคะอาจารย์ในส่วนของมหาวิทยาลัย 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.247.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ