นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1511
ความเห็น: 0

วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 14)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 : ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ


ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต


คำอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันพึงส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของสถาบันและความเป็นเลิศทางวิชาการ การส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เสนอผลงานในเวทีต่าง ๆ จนได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ จะเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานที่มีคุณภาพและเป็นเกียรติภูมิต่อตนเอง สถาบัน และประเทศชาติ


ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อาจารย์ประจำให้นับรวมนักวิจัยและการนับผู้ได้รางวัลสามารถนับซ้ำได้หากได้รับหลายรางวัลและสามารถนับรวมอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อได้ด้วย

เกณฑ์การประเมิน :

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

ร้อยละ 0.1 - ร้อยละ 0.99

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 1.99

1. มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 2 และ

2. อย่างน้อยร้อยละ 50 ของผู้ที่ได้รับ รางวัลในข้อ 1 เป็นรางวัลด้านการวิจัย

หมายเหตุ กรณีได้ข้อ 1 แต่ไม่ได้ข้อ 2

ถือว่าได้คะแนน 2

 

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.192.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ