นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 35 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 3309 0
SAR ปีการศึกษา 2553 ของ ม.อ. 3123 1
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. ปีการศึกษา 2553 (Internal Quality Assurance = IQA) 6912 3
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ 3 (ตอนที่ 1) มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ค่าน้ำหนัก และการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย 84905 56
การ ลปรร. จากการร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินนอกสถาบัน 2128 1
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย 2552 (Asian University Rankings 2009) 11871 8
ประเด็นที่นำไปสู่การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา 3074 0
สภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองที่ผ่านมา 2208 0
การพัฒนาตัวบ่งชี้ให้ผ่านเกณฑ์และผ่านเป้าหมายในการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2551 2003 3
การชี้แจงการเตรียมความพรอมเพื่อรับประเมินภายใน ปีการศึกษา 2551 (ฉบับที่ 2) 1933 0
การชี้แจงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับประเมินภายใน ปีการศึกษา 2551 (ฉบับที่ 1) 1827 0
การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงานปีการศึกษา 2550 1736 1
แนวทางการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับ 1510 2
การประเมินผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ 9.4 1708 0
การบูรณาการ ดัชนีชี้วัดหลัก ( KPIs) กับ QA 2503 11
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 17) 2138 0
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 16) 1767 0
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 15) 2319 0
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 14) 1657 0
วันละตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 13) 2032 2
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 12) 2306 2
วันละสอง-สามตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 11) 1703 0
วันละสอง-สามตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 10) 1993 0
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 9) 2124 1
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 8) 2072 1
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 7) 2104 4
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 6) 1972 3
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 5) 1832 1
วันละตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 4) 2155 1
วันละตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 3) 2108 1
วันละตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 2) 1775 1
วันละตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 1) 2110 5
การวางแผนสำหรับการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2550 2986 3
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2549 2275 1
วันละตัวบ่งชี้ 1670 0