นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

สารบัญหน้า 1 : 35 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 3136 0
SAR ปีการศึกษา 2553 ของ ม.อ. 2927 1
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. ปีการศึกษา 2553 (Internal Quality Assurance = IQA) 6703 3
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ 3 (ตอนที่ 1) มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ค่าน้ำหนัก และการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย 84425 56
การ ลปรร. จากการร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินนอกสถาบัน 1953 1
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย 2552 (Asian University Rankings 2009) 11662 8
ประเด็นที่นำไปสู่การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา 2867 0
สภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองที่ผ่านมา 2053 0
การพัฒนาตัวบ่งชี้ให้ผ่านเกณฑ์และผ่านเป้าหมายในการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2551 1876 3
การชี้แจงการเตรียมความพรอมเพื่อรับประเมินภายใน ปีการศึกษา 2551 (ฉบับที่ 2) 1804 0
การชี้แจงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับประเมินภายใน ปีการศึกษา 2551 (ฉบับที่ 1) 1660 0
การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงานปีการศึกษา 2550 1569 1
แนวทางการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับ 1394 2
การประเมินผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ 9.4 1591 0
การบูรณาการ ดัชนีชี้วัดหลัก ( KPIs) กับ QA 2396 11
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 17) 2000 0
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 16) 1613 0
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 15) 2181 0
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 14) 1515 0
วันละตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 13) 1877 2
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 12) 2144 2
วันละสอง-สามตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 11) 1563 0
วันละสอง-สามตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 10) 1856 0
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 9) 1961 1
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 8) 1882 1
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 7) 1937 4
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 6) 1803 3
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 5) 1656 1
วันละตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 4) 1973 1
วันละตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 3) 1936 1
วันละตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 2) 1611 1
วันละตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 1) 1925 5
การวางแผนสำหรับการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2550 2825 3
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2549 2094 1
วันละตัวบ่งชี้ 1519 0