นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(8)

ภาพการปฏิบัติกิจกรรม กิจกรรมช่วงบ่าย อาจารย์ประจำกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่ม กิจกรรมลุ้นรางวัล Big Cleaning Day ขอขอบคุณทุกความร่วมมือในการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติค่ะ more »
By เปตอง   created: 22 Febuary 2017 13:50 Modified: 22 Febuary 2017 13:50 [ Report Abuse ]

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(4)

ภาพก่อนทำกิจกรรม ภาพปฏิบัติกิจกรรม ภาพหลังทำกิจกรรม more »
By เปตอง   created: 22 Febuary 2017 10:57 Modified: 22 Febuary 2017 10:57 [ Report Abuse ]

(0) EdPEx200 ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2559” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง... more »
By เปตอง   created: 20 December 2016 14:15 Modified: 20 December 2016 14:15 [ Report Abuse ]

(0) การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558(2)

ตามกำหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมีความประสงค์เยี่ยมชมคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2... more »
By เปตอง   created: 14 November 2016 14:53 Modified: 14 November 2016 14:54 [ Report Abuse ]

(1) การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายประกันคุณภาพหน่วยงานภายในทั่วองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข้เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์... more »
By เปตอง   created: 21 October 2016 08:31 Modified: 27 October 2016 08:37 [ Report Abuse ]

(0) มข. ม.อ. มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “มข. ม.อ. มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 ณ Conference Hall ศูนย์ปร... more »
By เปตอง   created: 19 October 2016 15:09 Modified: 20 October 2016 09:14 [ Report Abuse ]

(0) Site Visit หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาพืชศาสตร์

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะประเมินคุณภาพภายในแบบ Site Visit โดยให้คณะเสนอ 1 หลักสูตร และการสัมภาษณ์นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า ต้องมาให้สัมภาษณ์ด้วยตนเองไม่สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติกำหนดให้มีการประเมิ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 15 September 2016 09:49 Modified: 15 September 2016 09:53 [ Report Abuse ]

(0) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ 2558 ประเมินแบบ Destop Assessment จำนวน 12 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) - รศ.ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์ (ภาควิชาชีววิทย... more »
By เปตอง   created: 25 August 2016 16:03 Modified: 26 August 2016 15:39 [ Report Abuse ]

(0) ปรับแนวทางการประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

รูปแบบการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ตามมติที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาเรื่อง คุณสมบัติกรรมการประเมินและค่าตอบแทนในการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558 โดยในระดับหลักสู... more »
By เปตอง   created: 17 August 2016 15:16 Modified: 17 August 2016 15:22 [ Report Abuse ]

(0) แผนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในรอบ 5 ปีการศึกษา (2558-2562) คณะทรัพยากรธรรมชาติ

แผนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในรอบ 5 ปีการศึกษา (2558-2562) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษาที่ประเมิน Desktop Assessment (1) Site visit (2) ประเมินภายนอก โดยกรรมการ ภายนอกมหาวิทยาลัย... more »
By เปตอง   created: 26 July 2016 14:43 Modified: 26 July 2016 14:46 [ Report Abuse ]