นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 690
ความเห็น: 0

อบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA

 

ตามที่สำนักประกันคุณภาพขอเชิญประธานหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ "อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA for programme Assessment version 3.0" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรละ 1 ท่าน โดยเลือกเข้า 1 รุ่น
จากจำนวน 3 รุ่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ มี 13 หลักสูตร และมีรายชื่อผู้เข้าร่วม ดังนี้

 

>>รุ่นที่ 1 วันที่ 20-22 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง BSc 3303 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 หลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
    ผศ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
    ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
     ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
    รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
     ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
    ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
    ผศ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา
8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
    ศ.ดร.สมปอง เตชะโต
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
    ดร.ทัศนี ขาวเนียม
1
0. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน 
      ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
      ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน
12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
      ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย 


>> รุ่นที่ 3 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง BSc 3303 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร คือ
1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
    ดร.นฤมล พฤกษา

 

ขอให้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าอบรม ดังนี้
* ข้อมูล Desktop Assessment (ท่านได้จัดทำไปเบื้องต้น)
* CUPT QA หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
* มคอ.2-5 ของหลักสูตร (เอกสาร หรือไฟล์)
* Notebook (แบ่งกลุ่มๆ ละ 6-8 ท่าน)
* คู่มือ AUN QA Version 3
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 มิถุนายน 2559 11:40 แก้ไข: 17 มิถุนายน 2559 15:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 ศรีนรา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ